БЮЛЕТЕНЬ НОВІ КНИГИ 2012

                             Управління охорони здоров’я Хмельницької обласної держадміністрації
                                         Хмельницька обласна наукова медична бібліотека
                                               Відділ наукової інформації і бібліографії


                                                                 НОВІ КНИГИ
                                                 (що надійшли в бібліотечний фонд
                                                              ОНМБ в 2012 р.)


                                                                  БЮЛЕТЕНЬ
       

                                                              м. Хмельницький
                                                                     2012р.


Бюлетень “Нові книги” включає в себе дані про надходження в Хмельницьку обласну наукову медичну бібліотеку медичної та суспільної літератури, вітчизняних та перекладних видань, збірників, праць наукових установ, матеріалів з’їздів, конференцій, методичних документів.


Для зручності матеріал розміщений систематично, проти кожної назви вказаний класифікаційний індекс.

Бюлетень вміщує опис перших екземплярів книг.

Матеріал можливо отримати на замовлення по МБА.


Адреса Хмельницької ОНМБ 29001 м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46

Телефон: 65-53-92
 www.medbiblioteka.info


Укладач: Гол. бібліотекар ОНМБ Шуляк С.Д.

МЕДИЧНІ НАУКИ. Загальні питання охорони здоров'я.

 • 61(03) Б79 Большой энциклопедический словарь медицинских терминов: более 100 тысяч терминов / Ред. Э.Г. Улумбеков.- М.:ГЭОТАР-Меда, 2012.- 2263с. + электрон. опт. диск.
 • 61 Л88 Лицарі пера і скальпеля. Вип.1 / ред. О. Кіцера.- Львів: ЛНМУ, 2011.- 199с.- (Сер. «Музи з лікарським саквояжем»)


Історія медицини.

 • 61(09) К21 Карась П.П. І зніме біль, і зцілить душу. Заслужений лікар України Шаталюк Б.П. / П.П. Карась, Н.Б. Урсол.- Хмельницький: ПП Цюпак, 2011.- 172с.
 • 61(09) Л89 Львівський державний медичний інститут 210-річчю відкриття. 100-річчю відновлення медичного факультету університету у Львові. Словник. 1994.- 328с.
 • 61(09) Л93 Любовь и труд / Сост. Т.Д. Попова.- 2-е изд., испр. и доп.- К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2008.- 288с.
 • 61(09) Н35 Національний музей-садиба М.І. Пирогова: фотоальбом / ред. В. Горгаш.- Вінниця: Багіра, 2011.- 96с.
 • 61(09) П12 Павловський М.П. Новатор реплантації зубів Небиловець Я.В. (1894-1977) / М.П. Павлов-ський, С.Й. Кухта, М.М. Угрин.- Львів: ГалДент, 2012.- 82с.
 • 61(09) П58 Попова Т.Д. Мозаика жизни / Т.Д. Попова.- К.: Дух і літера, 2010.- 224с.
 • 61(09) П58 Попова Т.Д. Размышления. Гомеопатия: теория, практика и жизнь / Т.Д. Попова.- К.: Экмо, 2005.- 308с.


Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія.

 • 611 А46 Александровіч Р. Малий атлас з анатомії: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. / Р. Александровіч.- К.: Медицина, 2011.- 136с.
 • 611 Э46 Эллис Г. Атлас анатомии человека в срезах, КТ- и МРТ- изображениях / Г. Эллис, Б.М. Логан, Э.К. Диксон.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 228с.


Гігієна в цілому. Особисте здоров'я та гігієна.

 • 613 А76 Апанасенко Г.Л. Санологія (медичні аспекти Валеологія): підручник для лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти вищ. навч. мед. закл. / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова, А.В. Магльований.- Київ-Львів.: КВАРТ, 2011.- 303с.
 • 613 Г46 Гігієна наука та практика: сучасні реалії : матер. XV з’їзду гігієністів України, (Львів, 20-21 вересня 2012.- 548с.


Гігієна харчування

 • 613.2 В17 Ванханен В.Д. Учение о питании: избр. труды и научно-популярные публикации / В.Д. Ванханен.- Донецк: Донеччина. Т.3: Культура питания.- 2007.- 456с.
 • 613.2 Х22 Харчування в педіатрії / ред. П.К. Самур, К. Кінг.- Четверте вид.- Львів: Медицина Світу, 2012.- 562с.


Професійні хвороби. Професійні фактори небезпечні для здоров'я.

 • 613.6 К91 Кундиев Ю.И. Медицина труда – пятидесятилетний опыт / Ю.И. Кундиев.- К.: Авиценна, 2002.- 672с.


Гігієна дозвілля, відпочинку та сну.

 • 613.7 С89 Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і спортом: практ. посіб-ник для студ. вищих навчальних закл. / Ю.В. Суббота.- К.:КОНДОР. 2011.- 164.


Суспільне здоров'я та гігієна. Попередження нещасних випадків.

 • 614.1 М42 Медико-демографічний атлас України. Україна в европейському контексті: смертність від головних причин. Вип. 14/ сост. В.П. Войтенко.- К.: Фенікс, 2012.- 62с.


Суспільні та професійні організації охорони здоров'я.

 • 614.2 А94 Аффорд К.У. Губительные реформы: слабеющие системы здровоохранения в Восточной Европе: пер. с англ. / К.У. Аффорд.- К.: Милленниум, 2004.- 208с.
 • 614.2 В75 Вороненко Ю.В. Фінансовий менеджмент з основами економіки охорони здоров'я: навч.-метод. посіб. / Ю.В. Вороненко, В.М. Пащенко.- К.: Медінформ, 2011.- 499с.
 • 614.2 М42 Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / ред. В.Ф. Москаленка.- 2-ге вид, випр.- К.: Медицина, 2012.- 494с.- (Сер. «Судова медицина. Медичне законодавство.; Кн.2»)
 • 614.2 М54 Методика розрахунків вартості надання платних медичних послуг у державних та комуналь-них закладах охорони здоров'я: метод. реком. / Науково-практ. центр профілактичної та клі-нічної медицини Державного управління справами; уклад. Д.Д. Дячук [та ін.].- К.: 2012.- 36с
 • 614.2 М74 Модель покращення доступності та якості медичної допомоги сільскому населенню з засто-суванням телемедичних технологій: метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика: уклад. О.П. Мінцер [та ін.].- К.: 2012.- 31с.


Санітарна інспекція та контроль.

 • 614.3/4 З-19 Законодавче та нормативно-правове регулювання організації та проведення процесу щеплення населення в Україні: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. В.В. Рудень [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 108с.
 • 614.3/4 М93 Мищиряк В.Г. Справочник главного врача СЭС / В.Г. Мищиряк.- Донецьк: Промінь, 2010.- 344с.
 • 614.3/4 М71 Мищиряк В.Г. Справочно-информационный сборник по гигиене питания и пищевой санитарии: термины, определения, классификация, структура, технологии, требования, понятия, показатели, свойства / В.Г. Мищиряк.- Донецк: Промінь, 2010.- 404с.


Нещасні випадки. Особистий захист.

 • 614.8 М42 Медицина катастроф. Избранные лекции / ред. Б.В. Бобия.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 432с.
 • 614.8 Н52 Неотложная медицинская помощь. Симптомы, первая помощь на дому / Сост. О.В. Захаренко.- М.: РИПОЛ классик, 2010.- 288с.
 • 614.8 Ц93 Цыбулькин Э.К. Угрожающие состояния в педиатрии: экстренная врачебная помощь / Э.К. Цыбулькин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 224с.- (Сер. «Биб-ка непрерывного медицинского образования»)


Фармакологія. Терапія. Токсикологія.

 • 615 О-64 Організація валідаційної діяльності на підприємствах з виробництва лікарських засобів: метод. реком. / Держ. служба України з лікарських засобів; уклад. С.М. Коваленко [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 60с.
 • 615.01 П58 Попова Т.Д. Очерки о гемеопатии / Т.Д. Попова.- К.: Амадей, 2006.- 400с.
 • 615.01 П58 Попова Т.Д. Гомеопатическое врачевание. Лекции, статьи, доклады / Т.Д. Попова.- К.: ДУХІ ЛІТЕРА, 2011.- 500с.


Клінічна фармакологія. Застосування ліків.

 • 615.03 М54 Методологічне обгрунтовування використання квантово-фармакологічних показників для визначення фармакокінетичних властивостей лікарських засобів : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольца; уклад. / С. Чекман [та ін.].- К: [б.и.], 2011.- 12с.


Загальна та професійна фармакологія.

 • 615.1 М54 Методика аналізу цін на лікарські засоби, які закуповуються за бюджетні кошти, у порівнянні з міжнародними рекомендованими цінами: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т уклад. Б.П. Громовик [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 18с.
 • 615.1 О-64 Організаційно-методичні засади створення та діяльності клініко-фармацевтичної служби у закладах охорони здоров'я України: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. А.Б. Зіменковський [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 35с.


Лікарські засоби за їх основною дією.

 • 615.2 П30 Петрух Л.І. Флуорени як туберкулостатики. Флуренізид: мікробіологічні, фармакологічні та клінічні аспекти / Л.І. Петрух.- Львів: ПЦВЛ, 2008.- 464с.
 • 615.2 У59 Уніфікована методика оцінки фармакотерапії за листками лікарських призначень: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. А.Б. Зіменковський [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 37с.


Лікарські засоби згідно з їх походженням.

 • 615.322 Б48 Бердимухамедов Г.М. Лікарські рослини Туркменістану: Т.1 / Г.М. Бердимухамедов.- К.: АДЕФ-Україна, 2012.- 342с.
 • 615.3 Б48 Бердимухамедов Г.М. Лікарські рослини Туркменістану: Т.2 / Г.М. Бердимухамедов.- К.: АДЕФ-Україна, 2012.- 302с.
 • 615.3 Б48 Бердимухамедов Г.М. Лікарські рослини Туркменістану: Т.3 / Г.М. Бердимухамедов.- К.: АДЕФ-Україна, 2012.- 286с.
 • 615.3 З-14 Загальні принципи докліничних та кліничних досліджень біологічно подібних лікарських засобів, які містять в якості активної субстанції білки, що отримані за допомогою біотехнологій: метод реком. / Держ. експертний центр Мін-ва охорони здоров'я України; уклад. А.М. Морозов [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 71с.
 • 615.3 М54 Метаболическая терапия / ред. В.Д. Ванханен.- Донецк: Донеччина, 2010.- 198с.
 • 615.3 Ф24 Фармакогностичне та фармакологічне дослідження любистку лікарського: метод. реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т; уклад. Н.В. Челін [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 26с.
 • 615.3 Ф64 Фітохімічний склад та макро- і мікроскопічні ознаки листків деяких видів рослин родини липові: : метод. реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т; уклад. С.М. Марчишин [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 27с.


Переливання крові

 • 615.38 К64 Контроль якості еритроцитвмісних середовищ: метод. реком. / Ін-т гематології та тран-сфузіології НАМН України; уклад. П.М. Перехрестенко [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 32с.


Фізіотерапія. Фізична терапія. Радіотерапія.
Інше немедикаментозне терапевтичне лікування.

 • 615.8 Е67 Епифанов В.А. Восстановительная медицина: учебник / В.А. Епифанов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 304с.
 • 615.8 Ц26 Цверава Д.М. Иппотерапия. Лечебная верховая езда: научное издание / Д.М. Цверава.- К.: Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг, 2012.- 152с.


Психотерапія

 • 615.851 П12 Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник для студ. вищ. навч. закладів / Р.В. Павелків.- К.: Кондор, 2011.- 469с.


Дієтичний нагляд. Лікування голодом. Дієтотерапія.

 • 615.874 И46 Ильина С.И. Здоровье на вашем столе / С.И. Ильина. 6-е изд., испр.- К.: Медицина, 2012.- 424с.- (Сер. «Энциклопедия народной медицины»)
 • 615.874 П18 Пархотик И.И. Дието- и кинезитерапия / И.И. Пархотик.- К.: Медкнига, 2011.- 104с.


Народна медицина.

 • 615.89 А35 Азарський І.М. Інновації в медицині / І.М. Азарський, О.О. Азарська, В.В. Кравчук.- Хмельницький: ХмЦНІІ.- 2012.- 128с.
 • 615.89 А35 Азарський І.М. Інновації в медицині (винаходи) Кн.2 / І.М. Азарський, О.О. Азарська, В.В. Кравчук.- Хмельницький: ХДЦН, 2012.- 235с.


Пошкодження. Травми.

 • 616-001 С14 Саймон Р.Р. Неотложная травматология и ортопедия. Верхние и нижние конечности / Р.Р. Саймон, С.С. Шекрман, С. Дж. Кенигснехт.- М.: БИНОМ, 2012.- 576с.


Гранульоматозне та вузловате запалення. Саркоїдоз.

 • 616-002.7 П12 Пайл К. Диагностика и лечение в ревматологии. Проблемный подход. / К. Пайл, Л. Кекннеди.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 368с.
 • 616-002.7 П85 Профілактика побічної дії глюкокортикоїдної терапії у дітей з ревматичними захво-рюваннями: метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології; уклад. Л.І. Омельченко.- К.: [б.и.], 2010.- 28с.


Особа хворого, його характеристика.

 • 616-05 А45 Алгоритм відбору пацієнтів для алергенспецифічної імунотерапії (АСІТ): метод. реком. / Нац. мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. Л.В. Кузнецова [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 31с.
 • 616-05 Г34 Генетика человека с основами медицинской генетики: учебник для мед. училищ и колледжей / Е.К. Хандогина [и др.].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 192с.
 • 616-05 Э71 Епідеміологія, фактори ризику та діагностика надмірної маси тіла та ожиріння у дітей Одеського регіону: метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т: уклад. В.Й. Кресюк [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 22с.


Педіатрія.

 • 616-053.2 В92 Використання динамічної електронейростимуляції в педіатричній практиці: метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т: уклад. О.В. Зубаренко [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 27с.


Семіологія. Симпатоматологія. 
Симптоми. Обстеження. Діагноз. Пропедевтика.

 • 616-07 К46 Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособ. / А.А. Кишкун.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 976с.
 • 616-07 С59 Сокол М.С. Краткое пособие к клиническому исследованию больного / М.С. Сокол.- К.: Медкнига, 2012.- 80с.- (Сер. «Биб-ка практикующнго врача»)


Лікування хворих.

 • 616-08 Р85 Руководство по скорой медицинской помощи / Ред С.Ф. Багненко.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 816с.


Гігієна хворого. Медсестринський догляд. невідкладна допомога.

 • 616-083 А45 Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці: навч. посіб. для студ вищ. мед. навч. закладів / ред. Є.М. Стародуб.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2009.- 195с.
 • 616-083 О-75 Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций [учеб. пособие для мед. училищ и колледжей] / Н.В. Широкова [и др.].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 160с.
 • 616-083 С82 Стоунхэм М. Медицинские манипуляции / М. Стоунхэм, Дж. Уэстбрук.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 144с. + электрон. опт. диск.


Оперативне лікування. Хірургічне лікування.

 • 616-089 Д38 Детская хирургия: клинические разборы: рук-во для врачей / ред. А.В. Гераськин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 216с. + электрон. опт. диск.
 • 616-089 С91 Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (24-25 листопада 2011р.) / ред. Ф.М. Ільченко.- К. МОЗ, 2011.- 135с.


Хвороби серцево-судинної системи і крові.

 • 616-1 А49 Алёхин М.Н. Ультразвуковые методы оценки деформации миокарда и их клиническое значение / М.Н. Алёхин.- М.: ВИДАР, 2012.- 88с.
 • 616-1 Б43 Белов Ю.В. Одномоментные сердечно-сосудистые и онкологические операции: когда кому и как? / Ю.В. Белов, Р.Н. Комаров.- М.: МИА, 2012.- 192с.
 • 616-1 Г12 Гаврилькевич В.К. Особливості емоційної саморегуляції дорослих з ішемічною патоло-гією серця: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук: спец. 19.00.04.- медична психологія / В.К. Гаврилькевич.- К.: [б.и.], 2011.- 20с.
 • 616-1 Д44 Діагностика та лікування захворювань системи крові. Ч.1 / А.С. Свінціцький [та ін.].- К.: Медкнига.- 2010.- 148с.
 • 616-1 Д44 Діагностика та лікування захворювань системи крові. Ч.2 / А.С. Свінціцький [та ін.].- К.: Медкнига.- 2011.- 192с.
 • 616-1 З-12 Заболевания вен / ред. Х.С. Фронек.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 201.- 208с.
 • 616-1 К21 Кардіологія дитячого та підліткового віку (вибрані питання) / ред. С.С. Казак.- Донецьк: ДМД, 2004.- 224с.
 • 616-1 К82 Критерії прогнозування інфекційно-запальних ускладнень у хворих на хронічну лімфоідну лейкемію: метод. реком / Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України; уклад. О.О. Федоровська [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 19с.
 • 616-1 О-64 Організаційно-методичні заходи щодо виписування рецептів на лікарські засоби, на які поширюється дія пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою: метод. реком. / Держ. експертний центр МОЗ України; уклад. Р.М. Богачев [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 21с.
 • 616-1 О-93 Оцінка ефективності відновлювального лікування хворих на ессенціальну артеріальну гіпертензію: метод. реком. / Український наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України: уклад. К.Д. Бабов [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 22с.
 • 616-1 П20 Патологічна анатомія вушок серця при хронічній ішемічній хворобі серця: метод. реком. / Харківський нац. мед. ун-т; уклад. В.Д. Марковський [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 23с.
 • 616-1 П20 Патоморфологічні особливості тимуса плодів та новонароджених від матерів з преееклампсією: метод. реком. / Харківський нац. мед. ун-т; уклад. І.В. Сорокіна [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 15с.
 • 616-1 П69 Практичні аспекти підвищення прихильності до лікування хворих на артеріальну гіпертензію в амбулаторних умовах: метод. реком. / Науково-практ. центр профілактичної та клінічної медицини Державного управління спаравами; уклад Дячук [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 15с.
 • 616-1 С18 Санаторно-курортне лікування хворих на ессенціальну артеріальну гіпертензію з супут-німи цукровим діабетом типу ІІ та метаболічним синдромом: метод. реком. / Український наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України: уклад. К.Д. Бабов [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 20с.
 • 616-1 У72 Урсодезоксихолева кислота в корекції вторинної атерогенної дисліпідемії у хворих з висо-ким кардіометаболічним ризиком і патологією гепатобіліарної системи: метод. реком. / Ін-т терапії ім. Л.Т. Малої намн України; уклад. Г.Д. Фадєєнко [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 29с.


Патологічна гематологія. Хвороби системи крові.

 • 616.15 З-36 Застосування диференційованих комплексів санатороно-курортної реабілітації дітей після лікування онкогематологічних захворювань та солідних пухлин: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України: уклад. В.О. Поберська [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 23с.


Легені. Пульмонологія.

 • 616.24 Г63 Гольдштейн В.Д. Пневмонии / В.Д. Гольдштейн.- М.: БИНОМ. 2011.- 128с.
 • 616.24 И29 Ідіопатичний легеневий фіброз: клініка, діагностика, лікування: метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського; уклад. Ю.І. Фещенко [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 24с.
 • 616.24 Т59 Торакальна хірургія: збірник наукових праць. Вип.2 / ред. А.В. Макаров.- Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011.- 127с.


Патологія травної системи. Розлади травної системи.

 • 616.3 Д48 Діуретикорезистентний асцит при цирозі печінки: метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т; уклад. В.М. Клименко, А.С. Тугушев.- К.: [б.и.], 2011.- 31с.
 • 616.3 З-36 Застосування вітчизняних фітопрепаратів при хронічній патології гепатобіліарної системи: метод. реком. / Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України; уклад. Т.П. Гарник [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 23с.
 • 616.3 З-36 Застосування методів комбінованого лікування циторедуктивної операції та інтераопера-ційної гіпертермічної внутрішньочеревної хіміоперфузії у хворих на карциноматоз черев-ної порожнини: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. Т.Г. Фецич [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 19с.
 • 616.3 К79 Креймер В.Д. Атлас цифровой гастроинтестинальной эндоскопии: диагностика вос-палительно-деструктивных заболеваний и структурных изменений верхних отделов желудочно-кишечного тракта методом цифровой видеоэндоскопии / В.Д. Креймер, В.П. Тюрин, Е.А. Коган.- М.: БИНОМ. 2011.- 120с.
 • 616.3 М80 Морфологічна діагностика хронічного гастриту: метод. реком. / Науково-практичний це-нтр профілактичної та клінічної медицини; уклад. О.Г. Курик [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 27с.
 • 616.3 С73 Спосіб лікування кореневих каналів з використанням внутрішньоканального електрофо-резу йодиду калію: метод. реком. / Кримський держ. меж. ун-т ім. С.І. Георгієвського: уклад. О.І. Бєлєнова-Журочко [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 23с.
 • 616.3 С73 Спосіб лікування діабетичної дистальної симетричної поліневропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т МОЗ України; уклад. Р.Д. Герасимчук [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 29с.
 • 616.3 У31 Удосконалені алгоритми діагностики та лікування гострої шлунково-кишкової кровотечі: метод реком. / Дніпропетровська мед. академія; уклад. П.Д. Фомін [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 108с.
 • 616.3 У31 Удосконалені алгоритми діагностики та лікування гострого панкреатиту: метод. реком. / Дніпропетровська мед. академія; уклад. П.Д. Фомін [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 80с.
 • 616.3 Х-50 Хірургічна класифікація та алгоритм лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи: метод. реком. / Запорізька мед. акад. післядипломної освіти; уклад. С.Д. Шаповал [та ін.]- К.: [б.и.], 2012.- 18с.
 • 616.3 Э64 Ендоскопічна і морфологічна діагностика стравоходу Баррета: метод. реком. / Наук.-практ. центр профілактичної та клінічної медицини; уклад. О.Г. Курик [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 29с.


Стоматологія (Ротова порожнина. Рот. 
Хвороби ротової порожнини та зубів) 

 • 616.31 Д38 Детское зубное протезирование: учебник для студ. высших мед. учеб. заведений / ред. П.С. Флис.- К.: Медицина, 2011.- 192с.
 • 616.31 Н73 Нові способи діагностики гігієнічного стану знімних конструкцій зубних протезів та їх професійної гігієни: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т МОЗ України; уклад. М.М. Рожко [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 29с.
 • 616.31 С73 Спосіб ультразвукової діагностики апікального періодонтиту: метод. реком. / Кримський держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського; уклад. О.І. Бєлєнова-Журочко.- К.: [б.и.], 2012.- 22с.
 • 616.31 Т41 Тимофєєв О.О. Щелепно-лицева хірургія: підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. / О.О. Тимофєєв.- К.: Медицина, 2011.- 752с.


Хвороби кровотворних органів,
патологія лімфатичної системи ендокриних органів.

 • 616.4 Л24 Лукина Е.А. Болезнь Гоше / Е.А. Лукина.- М.: Литтера, 2011.- 64с.
 • 616.4 П31 Петунина Н.А. Болезни щитовидной железы / Н.А. Петунина, Н.А. Трухина.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 216с.-(Сер. «Б-ка врача-специалиста. Эндокринология».)
 • 616.4 С91 Сучасні критерії діагностики та оцінки ефективності лікування злоякісних лімфом: метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України; уклад. І.А. Крячок [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 26с.


Клінічна дерматологія.

 • 615.5 Ч-75 Імунологічні прогностичні критерії формування імунодефіцитних порушень у хворих з часто рецидивуючою інфекцією вірусами простого герпесу 1 і 2 типів: метод. реком. / Львівський нац. мед ун-т ім. Д. Галицького; уклад. В.В. Чоп’як [та ін.].- Львів: [б.и.], 2012.- 27с.
 • 615.5 С91 Сучасні аспекти зовнішньої атопічної та проблемної шкіри у дітей та підлітків: метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т, уклад. С.М. Недельська [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 53с.
 • 615.5 Ф80 Фотодерматози: клініка, діагностика, профілактика з використанням сучасних фотозахис-них засобів: метод. реком. / Нац. мед. академия післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка; уклад. Л.Д. Калюжна [та ін.]- К.: [б.и.], 2011.- 44с.
 • 615.5 Э71 Эпителиальные опухоли кожи / В.А. Молочков [и др.].- М.: БИНОМ, 2012.- 224с.


Хвороби сечової та статевої систем.

 • 616.6 А92 Атлас по детской урологии / Т.Н. Куликова [и др.].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 160с.
 • 616.6 И20 Іванов Д.Д. Нефрологія в практиці сімейного лікаря: навч.-метод. посібник / Д.Д. Іванов, О.М. Корж.- Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2012.- 400с.
 • 616.6 К13 Кадыров З.А. Лапароскопические ретроперитонеальные операции в урологии / З.А. Кадыров.- М.: БИНОМ, 2012.- 184с.
 • 616.6 К63 Комбінована спінально-епідуральна анестезія в періопераційному періоді у хворих на рак сечового міхуря: метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України; уклад. І.І. Лісний [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 22с.
 • 616.6 М59 Мікроекологічні порушення та їх корекція при оксалатно-кальцієвій кристалурії у дітей: метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т; уклад. О.В. Зубаренко [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 22с.
 • 616.6 Н62 Николаев А.Ю. Лечение почечной недостаточности: руководство для врачей / А.Ю. Николаев, Ю.С. Милованов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: МИА, 2011.- 592с.


Патологія органів руху, пересування. 
Скелетна та рухова система.

 • 616.7 В42 Відновлювальне лікування немовлят з дисплазією кульшових суглобів: метод реком. / Укр. наук.-дослід. реабілітації та курортології; уклад. Н.Г. Ніколаєва [та ін.]- К.: [б.и.], 2011.- 20с.
 • 616.7 Г15 Галиенко Б.И. Нестабильность системы движения плечевого сустава: патогенетическое обоснование раннего востановительного лечения больных с нестабильностью плечевого сустава / Б.И. Галиенко, А.Б. Галиенко.- Винница: Книга-Вега, 2007.- 232с.


Клінічна остеологія. Кістки. Скелет.

 • 616.71 Б18 Баиндурашвили А.Г. Врожденные пороки развития костей голени у детей: монография / А.Г. Баиндурашвили, Л.Ф. Каримова.- СПб.: СпецЛит, 2012.- 207с.
 • 616.71 Б89 Брэг, П. Позвоночник / П. Брэг.- СПб. А.В.К., 2004.- 160с.
 • 616.71 К21 Карданов А.А. Хирургия переднего отдела стопы в схемах и рисунках / А.А. Карданов.- М.: МЕДПРАКТИКА-М, 2012.- 144с.
 • 616.71 К89 Кузнечихин Е.П. Хирургическая патология верхней конечности у детей: рук-во для врачей / Е.П. Кузнечихин.- М.: БИНОМ, 2012.- 840с.
 • 616.71 Н62 Никифоров А.С. Неврологические осложнения остеохондроза позвоночника / А.С. Ни-кифоров, Г.Н. Авакян, О.И. Мендель.- М.: Медпрактика-М, 2011.- 256с.
 • 616.71 С91 Сучасні технології комплексної реабілітації хворих із неврологічними проявами остеохон-дрозу попереково-крижового відділу хребта: метод. реком. / Кримський держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського; уклад. Ю.В. Бобрик [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 37с.
 • 616.71 Э66 Ензимна терапия в лікуванні вертебрального больового синдрому: метод. реком. / Ін-т геронтологии НАМН України; уклад. В.В. Поворознюк [та ін.]- К.: [б.и.], 2012.- 36с.


Хвороби нервової системи. Неврологія.

 • 616.8 Д50 Диференційна діагностика генералізованої епілепсії та неепілептичних пароксизмів у дітей ранього віку: метод. реком. / Нац. мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. І.С. Зозуля [та ін.]- К.: [б.и.], 2011.- 22с.
 • 616.8 З-36 Застосування міліметрохвильової терапії та транскраніальної електроанальгезії у від-новлювальному лікуванні хворих на вегето-судинну дистонію різного генезу: метод. реком. / Укр. наук.-дпослід. ін-т мед. реабілітації та курортології; уклад. Б.А. Насибуллін [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 23с.
 • 616.8 З-78 Зозуля І.С. Церебральний інсульт у осіб молодого віку: особливості діагностики, клініки та лікування / І.С. Зозуля, В.М. Мардзвік.- Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2012.- 168с.
 • 616.8 И72 Инсульт / ред. Е.И. Гусев.- М.: Сфера, 2011.- 76с.-(Прилож. к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова»; В.2)
 • 616.8 Л26 Ласков В.Б. Неотложная неврология / Л/В.Б. Ласков, С.А. Сумин.- М.: Миа, 2010.- 376с.
 • 616.8 Л36 Левин О.С. Полиневропатии: клиническое рук-во / О.С. Левин.- М.: Миа, 2006.- 496с.
 • 616.8 О-75 Основні сучасні принципи ведення хворих на епілепсію (діагностика і лікування): метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т. ім. М. Горького; уклад. С.В. Тітієвський [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 45с.
 • 616.8 П33 Пирадов М.А. Синдром Гийена-Барре: диагностика и лечение: руководство для врачей / М.А. Пирадов, Н.А. Супонева.- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 208с.
 • 616.8 Р24 Рассеяный склероз / ред. Е.И. Гусев.- М.: Медиа Сфера, 2012.- 136с.- (Прилож. к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова»; Вып.2)
 • 616.8 Т65 Травма лицевого нерва / И. Ширшов [и др.].- М.: Т.М. Андреева, 2011.- 192с.
 • 616.8 Э71 Эпилепсия / ред. Е.И. Гусев.- М.: Медиа Сфера, 2011.- 92с.- (Прилож. к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова»; Вып.2)
 • 616.8 Ю94 Ючино К. Острый инсульт / К. Ючино, Дж. Пари, Дж. Гротта.- 2-е изд.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 272с


Психіатрія. Психози. Психічні та розумові відхилення.

 • 616.89 А50 Алкоголизм / ред. Е.И. Гусев.- М.: Медиа Сфера, 2011.- 75с.- (Прилож. к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова»; Вып.2)
 • 616.89 А72 Антистигматизаційні підходи до надання психіатричної допомоги: метод. реком. / Донець-кий нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.О. Марута [та ін.].- Донецьк: [б.и.], 2011.- 31с.
 • 616.89 Д44 Діагностика та психотерапевтична корекція порушення усвідомлення психічної хвороби на ранніх стадіях: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. В.А. Абрамов [та ін.].- Донецьк: [б.и.], 2011.- 39с.
 • 616.89 К63 Комплаєнс Хворих на алкогольну залежність: психологічні чинники формування, типологія, система психокорекції: метод. реком. / Ін-т невролорії, психіатрії та наркології НАМН України; уклад. Н.О. Марута [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 23с.
 • 616.89 К82 Критерії добровільної згоди під час надання психіатричної допомоги: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.О. Марута [та ін.].- Донецьк: [б.и.], 2011.- 20с.
 • 616.89 Л56 Лікування психічних розладів методом електросудомної терапії: метод. реком. / Ін-т нев-ролорії, психіатрії та наркології Нац. акад. мед. наук України; уклад. Н.О. Марута [та ін.].- Харків: [б.и.], 2012.- 27с.
 • 616.89 М50 Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика: практическое руководство / В.Д. Менделевич.- 5-е изд., перераб. и поп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 576с.
 • 616.89 М54 Методичний комплекс для оцінки стигматизуючих ефектів психіатричної допомоги: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. В.А. Абрамов [та ін.].- Донецьк: [б.и.], 2011.- 24с.
 • 616.89 О-93 Оцінка ризику суспільної небезпеки хворих при недобровільних формах психіатричного втручання: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. В.А. Абрамов [та ін.].- Донецьк: [б.и.], 2011.- 28с.
 • 616.89 П86 Психотерапія в системі ранньої психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. В.А. Абрамов [та ін.].- Донецьк: [б.и.], 2011.- 28с.
 • 616.89 Р27 Рахманов В.М. Психотерапія та значущість психологічних досліджень в системі медичної та психосоціальної реабілітації дітей з аутизмом (А) і аутичного спектру розладами (АСР): метод. реком. / В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов.- Дніпропетровськ: Дніпро-VAL, 2012.- 60с.
 • 616.89 Р27 Рахманов В.М. Психофізична реабілітація дітей з аутизмом (А) і аутичного кола розладами (АКР): метод. реком. / В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов.- Дніпропетровськ: Дніпро-VAL, 2012.- 55с.
 • 616.89 С40 Систематизація передумов і механізмів формування стигми у хворих на психічні розлади: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.О. Марута [та ін.].- Донецьк: [б.и.], 2011.- 28с.
 • 616.89 С52 Смулевич А.Б. Расстройства личности. Траектория в пространстве психической и сома-тической патологии / А.Б. Смулевич.- М.: МИА, 2012.- 336с.
 • 616.89 Э90 Етико-правові підходи до оцінки недобровільних мір і ризику завдання шкоди хворому під час психіатричного втручання: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.О. Марута [та ін.].- Донецьк: [б.и.], 2011.- 31с.


Інфекційні та заразні захворювання. Гарячки.

 • 616.9 К63 Комплексні показники оцінки епідемії ВІЛ-інфекції та роботи центру профілактики і боротьби зі СНІДом на регіональному рівні: метод реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. Б.М. Дикий [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 33с.
 • 616.9 Н45 Неінтенсивна інфузійна терапія у фтізіопульмонології та інших галузях медицини: науковий симпозіум, (Донецьк, 27-28 вересня 2012р.) / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського; уклад. Ю.І. Фещенко.- К.: [б.и.], 2012.- 222с.
 • 616.9 С12 Сепсис: классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение: практическое рук-во / ред. В.С. Савельева.- 2-е изд., доп. и перераб.- М. МИАВ, 2011.- 352с.
 • 616.9 Т48 Ткаченко С.К. Гарячка у дітей. Сучасний вибір антипіретичних засобів: посіб. лікарів, інтернів та студ. мед. навч. закл. / С.К. Ткаченко, Л.В. Беш.- Львів: [б.и.], 2001.- 35с.
 • 616.9 У90 Учайкин В.Ф. Инфекционные болезни у детей: учебник / В.Ф. Учайкин, Н.И. Нисевич, О.В. Шамшева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 688с.


Венеричні захворювання. Венерологія.

 • 616.97 А28 Адаскевич В.П. Инфекции передаваемые половым путем: рук-во для врачей / В.П. Адаскевич.- М.: Медицинская книга, 2001.- 416с.


Хірургія.

 • 617 Х46 Хіміч С.Д. Довідник хірурга / С.Д. Хіміч.- К.: Здоров'я, 2011.- 208с.
 • 617 Х-50 Хірургічна служба Кам'янець-Подільської міської лікарні №1: історія, сьогодення та перспективи розвитку / В.В. Арсенюк [та ін.].- Кам'янець-Подільський: Абетка, 2012.- 238с.


Офтальмологія. Очні хвороби.

 • 617.7 В42 Візуалізація субретинальних неоваскулярних мембран способом довгохвильової фундусграфії: метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова; уклад. Н.В. Пасєчнікова [та ін.].- Одеса: [б.и.], 2012.- 16с.
 • 617.7 О-62 Оптимізація лікування амблюпії та косоокості у дітей з церебральними паралічами: метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова; уклад. В.І. Сердюченко [та ін.].- Одеса: [б.и.], 2012.- 19с.


Гінекологія. Жіночі хвороби.

 • 618.1 Д44 Діагностика та комплексне лікування хворих на папіломавірусну інфекцію шийки матки з використанням препаратів інтерферону та їх індукторів: метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця; уклад. В.П. Широбоков [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 56с.
 • 618.1 Д50 Диференційовані підходи санаторно-курортного лікування жінок хворих на гінекологічні захворювання: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології; уклад. Н.З. Степанова [та ін.].- К.: [б.и.], 2011.- 26с.
 • 618.1 О-62 Опухоли женской репродуктивной системы: учебн. пособие / ред. С.С. Чистяков.- М.: МИА, 2011.- 224с.
 • 618.1 П84 Профілактика та лікування ренцидивів раку вульви: метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України; уклад. Л.І. Воробйова [та ін.]- К.: [б.и.], 2011.- 22с.
 • 618.1 Р39 Рентгеностеоденситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок у постменопаузальному періоді: метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН: УКЛАД. в.в. Поворознюк [та ін.]- К.: [б.и.], 2011.- 29с.
 • 618.1 Р85 Руководство по гинекологии /ред. Э.К. Айламазян.- М.: МЕДпресс-информ, 2012.- 512с.
 • 618.1 Ц97 Цитологічна діагностика дисплазій циліндричного епітелію і залозистого раку шийки матки за визначенням ядерцевоутворюючих регіонів хромосом: метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України; уклад. Л.С. Севастяніва [та ін.]- К.: [Б.м.: б.и.]
 • 618.1 Ц93 Цитологічна діагностика дисплазій епітелію і плоскоклітинного раку шийки матки з визначенням ядерцевоутворюючих регіонів хромосом: метод. реком. / Нац. ін-т раку; уклад. Л.С. Болгова [та ін.]- К.: [б.и.], 2012.- 20с.


Акушерство. Фізіологія та патологія пологів.

 • 618.2/7 С91 Сучасні інноваційні технології в діагностиці та лікуванні внушньочеревних кровотеч у гінекології: метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т; уклад. В.М. Запорожан [та ін.].- К.: [б.и.], 2012.- 48с.


Історія України

 • 63.3(4Укр) Э69 Енциклопедія Сучасної України / ред. М.Г. Железняк.- К. НАН. т.10: з-Зор.- 711с.