ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ : КАРДІОЛОГІЯ - 2018

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Васильев, В. Алкогольная кардиомиопатия : эпидемиология, патогенез и принципы диагностики / В. Васильев, А. Гордиенко, Н. Корнейчук // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 6-8. 
 2. Виживаність упродовж 24 місяців та її предиктори в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі / Л. Г. Воронков, О. Л. Філатова, А. В. Ляшенко [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 50-55.
 3. Воронков, Л. Г. Периферична міопатія як терапевтична "мішень" при хронічній серцевій недостатності / Л. Г. Воронков, Л. П. Паращенюк // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2. – С. 47-53. 
 4. Геник, С. М. Аневризматичне ураження артеріальних басейнів / С. М. Геник // Серце і судини. – 2017. – № 4. – С. 108-115.
 5. Гребеник, М. В. Клінічний досвід фармакотерапії аритмій : фокус на етацизин – ефективність і профіль безпечності / М. В. Гребеник, С. М. Маслій // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 96-103. 
 6. Залізна, Ю. І. Предиктори виникнення рецидиву аритмії після першого епізоду неклапанної фібриляції передсердь при спостереженні протягом 6 місяців / Ю. І. Залізна, К. О. Міхалєв, О. Й. Жарінов // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 68-78.
 7. Зангелова, Т. Эндотелиальная дисфункция у пациентов с пролапсом митрального клапана : новые маркеры диагностики / Т. Зангелова, Н. Гладких, А. Ягода // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 81-83.
 8. Исламова, С. Влияние статинов на показатели внутрисердечной гемодинамики и течение Q-инфаркта миокарда / С. Исламова, Г. Бабушкина // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 59-60. 
 9. Клініко-демографічні характеристики пацієнтів з уперше виявленою артеріальною гіпертензією : результати дослідження СТАРТ / Є. П. Свіщенко, Л. А. Міщенко, В. О. Дориба [та ін.] // Ук-раїнський кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 14-23.
 10. Лебідь, І. Г. Стратегія визначення функціонального стану та якості життя дорослих із природженими вадами серця / І. Г. Лебідь // Серце і судини. – 2017. – № 4. – С. 103-107.
 11. Лікування онкологічних захворювань і серцево-судинна токсичність. Точка зору Євро-пейського товариства кардіологів. Частина ІІІ // Серце і судини. – 2017. – № 4. – С. 7-14.
 12. Мищенко, Л. А. Комбинированная антигипертензивная терапия – оптимальный подход к лечению больных гипертонической болезнью / Л. А. Мищенко // Здоров’я України. – 2018. – № 1. – С. 14-16.
 13. Несукай, О. Г. Динаміка показників деформації лівих відділів серця у хворих на гіпертонічну хворобу при довготривалому лікуванні / О. Г. Несукай, Й. Й. Гіреш // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 89-95. 
 14. Орищин, Н. Д. Предиктори ішемічної мітральної недостатності в пацієнтів із систолічною дисфункцією лівого шлуночка після перенесеного інфаркту міокарда різної локалізації / Н. Д. Орищин, Ю. А. Іванів // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 38-49. 
 15. Особливості лікування порушень ритму серця при вагітності / С. С. Боєв, М. Я. Доценко, І. О. Шехунова, Л. В. Герасименко // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 6 ев. – С. 30-36.
 16. Повторный инфаркт миокарда : факторы риска и профилактика / Н. Горбунова, Д. Седых, И. Брюханова [и др.] // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 84-86.
 17. Понич, Н. В. Регрес гіпертрофії лівого шлуночка в пацієнтів з критичним аортальним стенозом після протезування аортального клапана / Н. В. Понич // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 79-88. 
 18. Предиктори виникнення рецидиву аритмії в пацієнтів із фібриляцією передсердь неклапанного генезу після відновлення синусового ритму : місце поліморфізму rs10465885 гена конексину-40 / Т. В. Міхалєва, О. С. Сичов, Т. В. Гетьман [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 56-67. 
 19. Роль механизма Франка-Старлинга при измерении АД по методу Короткова / А. Волобуев, Е. Петров, И. Давыдкин, Н. Романчук // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 86-87.
 20. Руденко, А. В. Особливості післяінфарктного розриву міжшлуночкової перегородки / А. В. Руденко, М. Л. Руденко, О. А. Береговий // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 24-29. 
 21. Случай системного амилоидоза с поражением сердца / О. Е. Зайцева, Е. А. Дядык, Л. В. Кушнир, Т. Раад // Серце і судини. – 2017. – № 4. – С. 96-102.
 22. Ткаченко, Л. О. Легенева гіпертензія : сучасний стан проблеми (Частина 2) / Л. О. Ткаченко // Український медичний вісник. – 2017. – № 11/12. – С. 10-14.
 23. Хабибулина, М. Дизритмии при гипоэстрогенемии с "метаболически здоровым" ожирением / М. Хабибулина // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 55-58. 
 24. Шатов, Д. В. Тромбоз протеза клапана сердца : современный подход к лечению / Д. В. Шатов, Е. А. Захарьян // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 6 ев. – С. 26-29.
 25. Hostalek, U. Фиксированная комбинация бисопролола и амплодипина в повседневном лечении гипертензии. Результаты неэкспериментального исследования, проведенного в Чешской Республике / U. Hostalek, E. Koch, J. Bruthans // Здоров’я України. – 2018. – № 1. – С. 14-16.
 26. Rahelic, D. Чи існують особливості лікування гострих серцево-судинних захворювань у пацієнтів із цукровим діабетом ? / D. Rahelic // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 5. – С. 51-53.

 (Поточний список. 2018р. Вип. 2.)

 1. Березин, А. Е. Современная стратегия использования биологических маркеров в диагностике и стратификации пациентов с острой и хронической сердечной недостаточностью / А. Е. Березин // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 3. – С. 12-23. 
 2. Бобрышев, К. А. Анемия у пациентов с хронической сердечной недостаточностью : как подобрать оптимальную терапію ? / К. А. Бобрышев, Л. Г. Воронков // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 3. – С. 98-106. 
 3. Бобрышев, К. А. Органические нитраты как интегральная часть оптимальной консервативной терапии стабильной ишемической болезни сердца / К. А. Бобрышев // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 3. – С. 68-73.
 4. Ватутин, Н. Т. Диагностика и лечение заболеваний перикарда. Обзор рекомендаций Европейского общества кардиологов / Н. Т. Ватутин, Е. В. Ещенко // Практична ангіологія. – 2017. – № 3/4. – С. 61-71.
 5. Воронков, Л. Г. Комбінування тіазидоподібного діуретика з петльовим при рефрактерному набряковому синдромі : результати пілотного дослідження ОКСАМИТ (застосування КСипаміду для подолАння декоМпенсації при серцевій недосТатності) / Л. Г. Воронков, Н. А. Ткач // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 3. – С. 26-31.
 6. Вплив різних класів антигіпертензивних препаратів на інсулінорезистентність у пацієнтів із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією / О. Л. Рековець, Ю. М. Сіренко, С. Ю. Савицька [та ін.] // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 6 ев. – С. 8-24.
 7. Галий, Ю. И. Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна : методы функциональной диагностики, электронейромиографическое исследование и оценка поражения сердечной мышцы / Ю. И. Галий // Здоров'я України. Темат. номер : Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія. – 2018. – № 2. – С. 76-77.
 8. Гуревич, М. А. Сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы / М. А. Гуревич // Практична ангіологія. – 2017. – № 3/4. – С. 21-25. 
 9. Долженко, М. Н. Перипартальная кардиомиопатия : имеем ли мы ответы на все вопросы ? / М. Н. Долженко, Л. М. Грубяк // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 3. – С. 78-89. 
 10. Друк, И. В. Сердечная недостаточность и сахарный диабет 2 типа / И. В. Друк, Г. И. Нечаева // Здоров'я України. – 2018. – № 2. – С. 12-13.
 11. Ефективність застосування гепатопротекторів при лікуванні важкої серцевої недостатності у хворої з мітрально-аортальною вадою серця (клінічний випадок) / Є. Х. Заремба, О. В. Заремба-Федчишин, О. В. Заремба [та ін.] // Практикуючий лікар. – 2017. – № 3 ев. – С. 24-28.
 12. Зубкова, С. Т. Сердечно-сосудистые нарушения при менопаузе / С. Т. Зубкова // Здоров'я України. – 2018. – № 5. – С. 46-49.
 13. Колоденко, О. В. Клінічна ефективність у віддалений період відновлювального лікування хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації хворих / О. В. Колоденко // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 27-30. 
 14. Коморбидность сахарного диабета и артериальной гипертензии : цели и особенности АГ терапии // Здоров'я України. – 2018. – № 2. – С. 16-17.
 15. Копица, Н. П. Проблемы и перспективы фармакотерапии острой сердечной недостаточности / Н. П. Копица // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2017. – № 5/6. – С. 32-42. 
 16. Корнелюк, О. М. Оценка влияния пароксизмов фибрилляции предсердий на качество жизни пациентов после радиочастотной абляции легочных вен / О. М. Корнелюк, И. В. Корнелюк // Практикуючий лікар. – 2017. – № 3 ев. – С. 20-23.
 17. Кушнір, С. М. Ефективність компонентів натурального комплексу Ресверазин/Resverasin® у кардіологічній практиці (огляд міжнародної доказової бази) / С. М. Кушнір // Прак-тикуючий лікар. – 2017. – № 3 ев. – С. 29-36.
 18. Мацкевич, С. А. Дисфункция почек при хронической сердечной недостаточности / С. А. Мацкевич, К. С. Атрошенко, М. И. Бельская // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 3. – С. 47-51. 
 19. Носимые кардиовертеры-дефибрилляторы для профилактики внезапной сердечной смерти. Обзор рекомендаций Американской ассоциации сердца 2016 / Н. Т. Ватутин, Г. Г. Тарадин, А. С. Смирнова [и др.] // Практична ангіологія. – 2017. – № 3/4. – С. 72-75.
 20. Обзор Европейских рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике (часть 1) / Н. Т. Ватутин, Е. В. Скляная, В. С. Колесников [и др.] // Практична ангіологія. – 2017. – № 3/4. – С. 26-35.
 21. Пашкова, О. Є. Морфофункціональні особливості міокарда лівого шлуночка та загальних сонних артерій у дітей, хворих на муковісцидоз / О. Є. Пашкова, Г. О. Леженко // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 5 ев. – С. 556-561.
 22. Поражения миокарда на фоне острых инфекционных заболеваний у подростков / Т. А. Руженцова, А. В. Горелов, Р. В. Попова, Ю. Н. Хлыповка // Лечащий Врач. – 2017. – № 11 ев. – С. 46-50.
 23. Радченко, А. Д. Тиазидные или тиазидоподобные диуретики в лечении артериальной гипертензии ? / А. Д. Радченко // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 6 ев. – С. 31-49.
 24. Стимулирующий фактор роста ST2 в кардиологии : настоящее и перспективы / Ю. А. Дылева, О. В. Груздева, Е. Г. Учасова [и др.] // Лечащий Врач. – 2017. – № 11 ев. – С. 65-71.
 25. Тактика лечения больных артериальной гипертензией с сопутствующими заболеваниями : что говорят европейские рекомендации // Здоров'я України. Темат. номер : Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія. – 2018. – № 2. – С. 24-25.