ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ : КАРДІОЛОГІЯ - 2018

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Васильев, В. Алкогольная кардиомиопатия : эпидемиология, патогенез и принципы диагностики / В. Васильев, А. Гордиенко, Н. Корнейчук // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 6-8. 
 2. Виживаність упродовж 24 місяців та її предиктори в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі / Л. Г. Воронков, О. Л. Філатова, А. В. Ляшенко [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 50-55.
 3. Воронков, Л. Г. Периферична міопатія як терапевтична "мішень" при хронічній серцевій недостатності / Л. Г. Воронков, Л. П. Паращенюк // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2. – С. 47-53. 
 4. Геник, С. М. Аневризматичне ураження артеріальних басейнів / С. М. Геник // Серце і судини. – 2017. – № 4. – С. 108-115.
 5. Гребеник, М. В. Клінічний досвід фармакотерапії аритмій : фокус на етацизин – ефективність і профіль безпечності / М. В. Гребеник, С. М. Маслій // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 96-103. 
 6. Залізна, Ю. І. Предиктори виникнення рецидиву аритмії після першого епізоду неклапанної фібриляції передсердь при спостереженні протягом 6 місяців / Ю. І. Залізна, К. О. Міхалєв, О. Й. Жарінов // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 68-78.
 7. Зангелова, Т. Эндотелиальная дисфункция у пациентов с пролапсом митрального клапана : новые маркеры диагностики / Т. Зангелова, Н. Гладких, А. Ягода // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 81-83.
 8. Исламова, С. Влияние статинов на показатели внутрисердечной гемодинамики и течение Q-инфаркта миокарда / С. Исламова, Г. Бабушкина // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 59-60. 
 9. Клініко-демографічні характеристики пацієнтів з уперше виявленою артеріальною гіпертензією : результати дослідження СТАРТ / Є. П. Свіщенко, Л. А. Міщенко, В. О. Дориба [та ін.] // Ук-раїнський кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 14-23.
 10. Лебідь, І. Г. Стратегія визначення функціонального стану та якості життя дорослих із природженими вадами серця / І. Г. Лебідь // Серце і судини. – 2017. – № 4. – С. 103-107.
 11. Лікування онкологічних захворювань і серцево-судинна токсичність. Точка зору Євро-пейського товариства кардіологів. Частина ІІІ // Серце і судини. – 2017. – № 4. – С. 7-14.
 12. Мищенко, Л. А. Комбинированная антигипертензивная терапия – оптимальный подход к лечению больных гипертонической болезнью / Л. А. Мищенко // Здоров’я України. – 2018. – № 1. – С. 14-16.
 13. Несукай, О. Г. Динаміка показників деформації лівих відділів серця у хворих на гіпертонічну хворобу при довготривалому лікуванні / О. Г. Несукай, Й. Й. Гіреш // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 89-95. 
 14. Орищин, Н. Д. Предиктори ішемічної мітральної недостатності в пацієнтів із систолічною дисфункцією лівого шлуночка після перенесеного інфаркту міокарда різної локалізації / Н. Д. Орищин, Ю. А. Іванів // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 38-49. 
 15. Особливості лікування порушень ритму серця при вагітності / С. С. Боєв, М. Я. Доценко, І. О. Шехунова, Л. В. Герасименко // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 6 ев. – С. 30-36.
 16. Повторный инфаркт миокарда : факторы риска и профилактика / Н. Горбунова, Д. Седых, И. Брюханова [и др.] // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 84-86.
 17. Понич, Н. В. Регрес гіпертрофії лівого шлуночка в пацієнтів з критичним аортальним стенозом після протезування аортального клапана / Н. В. Понич // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 79-88. 
 18. Предиктори виникнення рецидиву аритмії в пацієнтів із фібриляцією передсердь неклапанного генезу після відновлення синусового ритму : місце поліморфізму rs10465885 гена конексину-40 / Т. В. Міхалєва, О. С. Сичов, Т. В. Гетьман [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 56-67. 
 19. Роль механизма Франка-Старлинга при измерении АД по методу Короткова / А. Волобуев, Е. Петров, И. Давыдкин, Н. Романчук // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 86-87.
 20. Руденко, А. В. Особливості післяінфарктного розриву міжшлуночкової перегородки / А. В. Руденко, М. Л. Руденко, О. А. Береговий // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 24-29. 
 21. Случай системного амилоидоза с поражением сердца / О. Е. Зайцева, Е. А. Дядык, Л. В. Кушнир, Т. Раад // Серце і судини. – 2017. – № 4. – С. 96-102.
 22. Ткаченко, Л. О. Легенева гіпертензія : сучасний стан проблеми (Частина 2) / Л. О. Ткаченко // Український медичний вісник. – 2017. – № 11/12. – С. 10-14.
 23. Хабибулина, М. Дизритмии при гипоэстрогенемии с "метаболически здоровым" ожирением / М. Хабибулина // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 55-58. 
 24. Шатов, Д. В. Тромбоз протеза клапана сердца : современный подход к лечению / Д. В. Шатов, Е. А. Захарьян // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 6 ев. – С. 26-29.
 25. Hostalek, U. Фиксированная комбинация бисопролола и амплодипина в повседневном лечении гипертензии. Результаты неэкспериментального исследования, проведенного в Чешской Республике / U. Hostalek, E. Koch, J. Bruthans // Здоров’я України. – 2018. – № 1. – С. 14-16.
 26. Rahelic, D. Чи існують особливості лікування гострих серцево-судинних захворювань у пацієнтів із цукровим діабетом ? / D. Rahelic // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 5. – С. 51-53.