Нові методичні рекомендації 2017

Здоров'я та гігієна в расовому, віковому та статевому аспектах


 • 613.9 О-93 Оцінка залишкової працездатності людини віком 60 років і старше : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України ; уклад. О. А. Поляков [та ін.] – К. : 2016. – 24 с. 

Суспільні та професійні організації охорони здоров'я


 • 614.2 К13 Кадрові ризики в закладах охорони здоров'я та алгоритм експертної оцінки : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. В. Д. Парій [та ін.] – К. : 2017. – 19 с. 

 • 614.2 К63 Комплексна оцінка особливостей перебігу професійної адаптації і формування високої професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти : метод. реком. / Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова ; уклад. О. Ю. Панчук [та ін.] – К. : 2016. – 32 с.

 • 614.2 К68 Корпоративне управління часом працівників фармацевт-тичного сектора галузі охорони здоров'я України : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т ; уклад. В. М. Толочко [та ін.] – К. : 2017. – 24 с.

 • 614.2 М54 Методика аудиту менеджменту кадрових ризиків у закладах охорони здоров'я : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. В. Д. Парій [та ін.] – К. : 2017. – 16 с.

 • 614.2 М54 Методика розрахунку собівартості медичних послуг : метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ; уклад. М. К. Хобзей [та ін.] – К. : 2017. – 31 с.

 • 614.2 О-13 Обґрунтування етапів формування та складових елементів "соціального пакета" працівників фармацевтичного сектора сфери охорони здоров'я України : метод. реком. / Нац. фарм. ун-т ; уклад. В. М. Толочко [та ін.] – К. : 2017. – 22 с.

 • 614.2 О-62 Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних працівників у процесі надання соціально-медичних послуг групам підвищеного ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика ; уклад. Л. Ф. Матюха [та ін.] – К. : 2017. – 40 с.

 • 614.2 О-64 Організація роботи закладів і підрозділів патолого-анатомічної служби України : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. В. А. Діброва [та ін.] – К. : 2017. – 47 с.

Окремі питання фармакології


 • 615.01 С91 Сучасні принципи оцінки еквівалентності лікарських засобів в Україні : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України ; уклад. І. А. Зупанець [та ін.] – К. : 2017. – 26 с.

Лікарські засоби згідно з їх походженням


 • 615.3 М80 Морфолого-анатомічний та фітохімічний аналіз рослин родини Тирличеві ( GENTIANACEAE) : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ; уклад. С. М. Марчишин [та ін.] – К. : 2017. – 32 с.

 • 615.3 Ф64 Фітохімічний склад та макро- і мікроскопічні ознаки якона листків і кореневих бульб : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; уклад. С. М. Марчишин [та ін.] – К. : 2017. – 26 с.

Гемотерапія. Трансфузіологія.


 • 615.38 О-64 Організація проведення аудиту використання компонентів і препаратів крові : метод. реком. / Ін-т стратегічних досліджень МОЗ України ; уклад. Г. О. Слабкий [та ін.] – К. : 2016. – 32 с.

Пухлини. Новоутворення. Бластоми. Хористоми. Гамартоми. Онкологія 


 • 616-006 Р22 Рання діагностика та профілактика кардинальних ускладнень променевої терапії в онкологічних хворих : метод. реком. / Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України ; уклад. Л. О. Гайсенюк [та ін.] – К. : 2016. – 21 с.

 • 616-006 С91 Сучасна цитоморфологічна диференційна діагностика аденокарциноми, мезотеліоми та реактивного мезотелію : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Л. С. Болгова [та ін.] – К. : 2017. – 22 с.

Оперативне лікування. Хірургічне лікування


 • 616-089 К49 Клінічне застосування обробки поверхні імплантатів адап-туючою композицією для поліпшення їх біосумісних влас-тивостей у реконструктивно-відновлювальної хірургії : метод. реком. / Нац. ін-т хірургії та трансплантології НАМН України ім. О. О. Шалімова ; уклад. М. Т. Картель [та ін.] – К. : 2016. – 22 с.

Патологічна анатомія


 • 616-091 З-14 Загальні правила проведення патологоанатомічних розтинів померлих і прижиттєвих патоморфологічних досліджень операційного і біопсійного матеріалів : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця [та ін.] – К. : 2017. – 55 с.

Хвороби серцево-судинної системи і крові


 • 616.1 Д44 Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольца ; уклад. Ю. В. Марушко [та ін.] – К. : 2016. – 31 с.

 • 616.1 К63 Комплекси санаторно-курортного лікування хворих з іше-мічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарду з супутньою патологією : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології ; уклад. К. Д. Бабов [та ін.] – К. : 2016. – 20 с.

 • 616.1 М42 Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі : метод. реком. / Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска ; уклад. О. М. Пархоменко [та ін.] – К. : 2016. – 22 с.

 • 616.1 М80 Морфологічні та технічні аспекти використання електро-термічного та ультразвукового методів підготовки лівої внутрішньої грудної артерії для прямої реваскуляризації міокарда : метод. реком. / Запорізька мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. О. С. Никонеко [та ін.] – К. : 2016. – 24 с.

 • 616.1 О-75 Особливості ведення хворих з гіпертонічною енцефало-патією та супутніми захворюваннями в амбулаторних умовах : метод. реком. / Наук.-практ. центр профілактичної та клінічної медицини ; уклад. О. Є Коваленко [та ін.] – К. : 2017. – 18 с.

 • 616.1 О-75 Особливості фармакотерапії ішемічної хвороби серця на тлі супутніх цукрового діабету 2-го типу та анемії в осіб літнього та старческого віку : метод. реком. / Буковинський держ. мед. ун-т ; уклад. М. Ю. Коломоєць [та ін.] – К. : 2016. – 19 с.

 • 616.1 С45 Скринінг школярів на артеріальну гіпертензію та фактори ризику ії розвитку : метод реком. / Буковинський держ. мед. ун-т ; уклад. Ю. М. Нечитайло [та ін.] – К. : 2016. – 30 с.

Патологія дихальної системи. Захворювання пов’язані з органами дихання


 • 616.2 Д44 Діагностичні можливості ультразвукового дослідження гортані в діагностиці гострих епіглотитів у дорослих : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України ; уклад. Г. І. Гарюк [та ін.] – К. : 2016. – 23 с.

Легені. Пульмонологія


 • 616.24 Д50 Диференційоване застосування методик відновлювального лікування на основі галоаерозольтерапії в етапній реабі-літації хворих на негоспітальну пневмонію : метод. реком. / Наук.-практ. мед. центр "Реабілітація" Мін-ва охор. здо-ров'я України ; уклад. О. І. Лемко [та ін.] – К. : 2016. – 18 с.

 • 616.24 З-36 Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень : метод. реком. / Нац. акад. мед. наук України ; уклад. Е. О. Асанов [та ін.] – К. : 2017. – 25 с.

 • 616.24 П84 Профілактика післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень із застосуванням лікувальної фібробронхоскопії : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського ; уклад. Ф. І. Фещенко [та ін.] – К. : 2017. – 23 с.

 • 616.24 Р68 Роль закладів первинної медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу при реформуванні охорони здоров'я і вдосконаленні протитуберкульозних заходів : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського ; уклад. В. М. Мельник [та ін.] – К. : 2017. – 44 с.

 

Патологія травної системи. Розлади травної системи


 • 616.3 А45 Алгоритм діагностики та маркери фіброзу печінки при поєднаному перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки та цукрового діабету 2 типу : метод. реком / Харківський нац. мед. ун-т ; уклад. О. М. Біловол [та ін.] – К. : 2017. – 18 с.

 • 616.3 А45 Алгоритм лікування пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом в умовах спеціалізованого відділення багатопрофільної лікарні : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. Я. М. Сусак [та ін.] – К. : 2017. – 25 с.

 • 616.3 А45 Алгоритм хірургічного лікування хворих на колоректальній рак із синхронним метастатичним ураженням печінки : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. О. О. Колеснік [та ін.] – К. : 2017. – 28 с.

 • 616.3 В92 Використання природних мінеральних вод в ранній корекції і профілактиці функціональної недостатності підшлункової залози у хворих з патологією органів травлення : метод. реком. / Наук.-практ. мед. центр Мін-ва охорони здоров'я України ; уклад. І. С. Лемко [та ін.] – К. : 2017. – 28 с.

 • 616.3 Д50 Диференційоване застосування кремнієвої маломінералі-зованої гідрокарбонатної натрієвої мінеральної води у комплексному лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С із супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології ; уклад. Н. В. Драгомирецька [та ін.] – К. : 2016. – 18 с.

 • 616.3 О-75 Особливості діагностики і лікування хворих на хронічні вірусні гепатити В та С з ревматологічними проявами : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. Б. А. Герасун [та ін.] – К. : 2016. – 27 с.

 • 616.3 О-75 Особливості діагностики, лікування та профілактики стриктур відхідникового каналу : меод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. І. М. Шевчук [та ін.] – К. : 2017. – 30 с.

 • 616.3 П73 Пресепсин як маркер діагностики і ефективності лікування гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту : метод. реком. / Буковинский держ. мед. ун-т ; уклад. О. Ю. Усенко [та ін.] – К. : 2016. – 14 с.

 • 616.3 Ц97 Цитоморфологічні та цитогенетичні ознаки аденокарциноми підшлункової залози ( квантитативні дослідження) : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Л. С. Болгова [та ін.] – К. : 2017. – 23 с.

Стоматологія. Ротова порожнина


 • 616.31 К49 Клінико-рентгенологічна оцінка ефективності лікування хронічного гранулюючого періодонтиту постійних зубів у дітей : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. І . Р. Костюк [та ін.] – К. : 2017. – 22 с.

 • 616.31 К66 Корекція біохімічних показників кісткового метаболізму в біологічних рідинах дітей, хворих на хронічний гранулю-ючий періодонтит постійних зубів, у процесі комплексного лікування : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. І. Р. Костюк [та ін.] – К. : 2017. – 28 с.

 • 616.31 М54 Методи діагностики хронічних сіалоаденітів з урахуванням психонейропатогенезу : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядиплоної освіти ; уклад. І. Г. Лісова [та ін.] – К. : 2016. – 26 с.

 • 616.31 М54 Методи лікування хронічних сіалоаденітів з урахуванням психонейропатогенезу : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. І. Г. Лісова [та ін.] – К. : 2017. – 32 с.

 • 616.31 С73 Спосіб комплексного лікування хронічного гранулюючого періодонтиту постійних зубів у дітей : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. І. Р. Костюк [та ін.] – К. : 2017. – 22 с.

 • 616.31 У-31 Удосконалення конструкції індивідуальної пародонтальної капи для місцевого лікування генералізованого пародонтиту : метод. реком. / Харківський нац. мед. ун-т ; уклад. Є. М. Рябоконь [та ін.] – К. : 2016. – 22 с.

 

Патологія лімфатичної системи, кровотворних органів, ендокринних органів


 • 616.4 З-36 Застосування високочастотного струму в хірургічному лікуванні вузлового та токсичного зоба : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; уклад. І. М. Дейкало [та ін.] – К. : 2016. – 18 с.

 • 16.4 О-62 Оптимізація застосування відеоторакоскопії при біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського ; уклад. Ю. І. Фещенко [та ін.] – К. : 2016. – 28 с.

 

Хвороби сечової та статевої системи


 • 616.6 М54 Методичні підходи до удосконалення організації медичної допомоги хворим на сечокам'яну хворобу на регіональному рівні : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. О. З. Децик [та ін.] – К. : 2017. – 34 с.

 • 616.6 Ц96 Цитоморфологічні особливості перехідноклітинного раку сечового міхура : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Л. С. Болгова [та ін.] – К. : 2017. – 20 с.

 

Патологія органів руху, пересування. Скелетна та рухова системи


 • 16.7 Д44 Діагностика синдрому крижово-клубових суглобів : метод. реком. / Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України ; уклад. І. В. Рой [та ін.] – К. : 2017. – 16 с.

 

Клінічна остеологія. Кістки. Скелет


 • 616.71 Р67 Роль епідурального адгезіолізу в лікуванні нейрон-компресійного больового синдрому попереково-крижового відділу хребта у хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання опорно-рухового апарату : метод. реком. / Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України ; уклад. Г. В. Гайко [та ін.] – К. : 2016. – 20 с.

 

Неврологія. Невропатологія. Нервова система


 • 616.8 Д17 Даніловський, С. В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 03.00.04. «Біохімія» / С. Д. Даніловський. – К., 2016. – 20 с.

 • 616.8 О-62 Оптимізація діагностичної та лікувальної тактики хворих, які перенесли ішемічний інсульт : метод. реком. / Терно-пільський держ. мед. ун-т ; уклад. С. І. Шкробот [та ін.] – К. : 2016. – 27 с.

 • 616.8 О-75 Особливості перебігу та лікування ішемічних атеротромботичних інсультів у пацієнтів з абдомінальнім ожирінням : метод. реком. / Укр. мед. стоматологічна акад. ; уклад. Н. В. Литвиненко [та ін.] – К. : 2016. – 19 с.

 

Психіатрія. Психози. Психічні та розумові відхилення


 • 616.89 И73 Інтегровані підходи до купірування больового синдрому при наркотичній залежності : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. І. К. Сосін [та ін.] – К. : 2017. – 24 с.

 • 616.89 Р22 Рання діагностика та корекція нейрометаболичних ускладнень нейролептичної терапії хворих на параноїдну шизофренію : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. М. І. Винник [та ін.] – К. : 2017. – 21 с.

 

Інфекційні та заразні захворювання


 • 616.9 П32 Підвищення інформативності прогнозування динаміки епідемічного процесу гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу за допомогою методу індукції дерева рішень : метод. реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; уклад. В. П. Марценюк [та ін.] – К. : 2016. – 20 с.

 • 616.9 П84 Профілактика професійних ВІЛ-інфекції та гепатитів В і С у сфері медичних послуг : метод. реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т ; уклад. Ю. І. Кундієв [та ін.] – К. : 2016. – 24 с.

 

Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія


 • 617 П32 Підбір ніжки ендопротеза при безцементному ендопротезуванні кульшового суглоба : метод. реком. / Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка ; уклад. В. А. Філіпенко [та ін.] – Харків : 2016. – 23 с.

 

Офтальмологія. Захворювання очей та їх лікування


 • 617.7 С91 Сучасні методи діагностики та лікування кератоконусу : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика ; уклад. С. О. Риков [та ін.] – К. : 2016. – 30 с.

 • 617.7 С91 Сучасні методи хірургічної реабілітації пацієнтів з рубцевою деформацією або відсутністю кон'юктивальної порожнини при анофтальмі : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ; уклад. С. А. Якименко [та ін.] – К. : 2016. – 15 с.

 

Гінекологія. Патологія жіночих органів


 • 618.1 З-36 Застосування компресійної еластографії у комплексному ультразвуковому дослідженні хворих на рак шийки матки : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Т. С. Головко [та ін.] – К. : 2016. – 27 с.

 • 618.1 О-62 Оптимізація лікування дисплазії шийки матки у жінок фертильного віку : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. В. В. Подольский [та ін.] – К. : 2017. – 32 с.

 • 618.1 К49 Клініко-патогенетичні варіанти вторинної аменореї функціонального характеру та алгоритм їх діагностики і лікування у жінок репродуктивного віку : метод. реком. / Запорізька мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. Н. С. Луценко [та ін.] – К. : 2017. – 38 с.

 • 618.1 П84 Профілактика та корекція порушень лактації у жінок із фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. І. А. Жабченко [та ін.] – К. : 2013. – 28 с.

 

Акушерство. Фізіологія та патологія пологів


 • 618.2/7 В22 Використання омега-3 поліненасичених жирних кислот в дієтичному харчуванні жінок з ускладненою вагітністю : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика ; уклад. В. В. Камінський [та ін.] – К. : 2016. – 23 с.

 • 618.2/7 М80 Морфологічне визначення гестаційного терміну хоріального дерева та матково-плацентарної ділянки посліду : метод. реком. / Буковинський держ. мед. ун-т ; уклад. І. С. Давиденко [та ін.] – К. : 2016. – 20 с.

 • 618.2/7 Р22 Ранні втрати вагітності : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. І. Б. Вовк [та ін.] – К. : 2013. – 43 с.

 • 618.2/7 И55 Імуно-генетичні підходи до діагностики невиношування вагітності як мультифакторіального захворювання : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. І. І. Воробйова [та ін.] – К. : 2016. – 36 с.

 

Судова медицина


 • 61:34 С91 Сучасний алгоритм судово-медичної діагностики дав-ності настання смерті у ранній постмортальний період : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України ; уклад. О. М. Гуров [та ін.] – К. : 2017. – 34 с.