Статті

Невідкладна медична допомога

                                                 Бібліографічний список літератури
                                                             (2012-2014рр.)


                                                           м. Хмельницький
                                                                  2014р.
 


Кожна людина має природне невід’ємне право на охорону здоров'я. Медична допомога – це вид діяльності, який включає комплекс заходів спрямованих на оздоровлення та лікування пацієнтів у стані, що на момент її надання загрожує життю, здоров'ю і працездатності та здійснюється професійно підготовленими працівниками, які мають на це право відповідно до законодавства.
Невідкладна медична допомога є поняттям, досі чітко не визначеним і може бути різною. У залежності від того, хто її надає, розрізняють:
 першу медичну некваліфіковану допомогу, яка здійснюється немедичним працівником;
 першу медичну кваліфіковану (долікарську) допомогу, яка здійснюється медичним працівником, який пройшов спеціальну підготовку з надання першої допомоги;
 першу лікарську допомогу, яка здійснюється лікарем, який має у своєму розпорядженні інструменти, апарати, медикаменти.
Значення невідкладної медичної допомоги важко перецінити. Своєчасне надання та правильне проведення медичної допомоги не тільки рятує життя постраждалому, але й забезпечує подальше успішне лікування хворих або ушкодження, попереджує розвиток тяжких ускладнень, зменшує втрату працездатності.
Запропонований бібліографічний список літератури, дає відомості про джерела інформації, що надійшли до фонду ОНМБ.
Дані джерела інформації можна отримати в ОНМБ. 


 
1. Авхименко М.М. Холодовая травма: неотложная медицинская помощь, профилактика / М.М. Авхименко // Медицинская сестра.- 2014.- №1.- С. 33-39.

2. Актуальні питання медицини невідкладних станів та медицини катастроф // Укр. мед. часопис.- 2014.- №2.- С. 5-8.

3. Багірова І.М. Застосування ендоскопічних методів діагностики і невідкладної допомоги у хворих на рубцевий стеноз гортані та трахеї / І.М. Багірова // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.- 2013.- №2.- С. 84-87.

4. Бережний В.В. Гіпертензивні кризи у дітей. Невідкладна допомога / В.В. Бережний, В.В. Корнєва // Соврем. педиатрия.- 2013.- №2.- С. 84-88.

5. Бойко И.В. Организация экстренной медицинской помощи пост-радавшим с политравмой на этапах медицинской эвакуации / И.В. Бойко, В.Б. Зафт, Г.О. Лазоренко // Медицина неотложных состояний.- 2013.- №2.- С. 77-84.

6. Верткин А.Л. Догоспитальный этап медицинской помощи боль-ным с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST / А.Л. Верткин, С.Н. Морозова, А.Ф. Федоров // Клиническая медицина.- 2013.- №7.- С. 65-69.

7. Гайволя О.О. Стандартизаційні пропозиції щодо впровадження електронної історії хвороби до системи управління екстреною ме-дичною та державною службою медицини катастроф України / О.О. Гайволя, О.В. Калінчук // Медицина неотложных состоя-ний.- 2013.- №3.- С. 177-179.

8. Георгіян М.А. Лихоманка та гіперпірексія в дітей. Тактика не-відкладної допомоги та сучасні можливості лікування / М.А. Гео-ргіянц, В.А. Корсунов // Медицина неотложных состояний.- 2012.- №5.- С. 13-17.

9. Голяєва Н. Порядок надання екстреної медичної допомоги / Н. Голєва // Практика управління медичним закладом.- 2013.- №8.- С. 30-39.

10. Досвід перехідного періоду реформування екстреної медичної допомоги в Харківській області / Б.С. Федак, В.Ф. Забашта, Г.М. Салдан // Медицина неотложных состояний.- 2013.- №2.- С. 65-67.

11. Квасніцький М.В. Діагностика та надання першої медичної допо-моги при черепно-мозговій травмі / М.В. Квасніцька // Медицина неотложных состояний.- 2013.- №3.- С. 169-174.

12. Коваль Е.А. Новый взгляд на основы неоткложной помощи и перспективы исследований сердечно-сосудистой патологии (АНА 2010, Чикаго, США) / Е.А. Коваль // Медицина неотложных состояний.- 2011.- №3.- С. 72-75.

13. Кравец О.В. Стандарты оказания неотложной помощи при остром панкреатите на догоспитальном и раннем госпитальном этапе / О.В. Кравец // Медицина неотложных состояний.- 2013.- №6.- С. 155-156.

14. Крилюк В.О. Концепції надання екстреної медичної допомоги по-страждалим з поєднаною травмою органів черевної порожнини / В.О. Крилюк // Острые и неотложные состояния в практике врача.- 2013.- №1.- С. 32-34.

15. Курділь Н.В. Державно-приватне партнерство в охороні здоров'я України: перспективи швидкого розвитку інфраструктури закладів екстреної медичної допомоги / Н.В. Курділь // Медицина неот-ложных состояний.- 2013.- №2.- С. 129-130.

16. Курдиль Н.В. Экстренная медицинская помощь при острых отрав-лениях у взрослых: практические рекомендации для догоспиталь-ного этапа / Н.В. Кукрдиль, И.С. Зозуля, О.В. Иващенко // Укр. мед. часопис.- 2014.- №1.- С. 128-131.

17. Кутовий В.И. Особенности клиники и оказания экстренной ме-дицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда пожилого возраста / В.И. Кутовий // Медицина неотложных состояний.- 2013.- №2.- С. 117-121.

18. Мазо Е.Б. Неотложная помощь при урологических заболеваниях / Е.Б. Мазо // Медицина неотложных состояний.- 2012.- №6.- С. 64-70.

19. Мартынов А. Возрастные особенности оказания экстренной помо-щи кардиологическим больным / А. Мартынов // Артериальная ги-пертензия.- 2011.- №3.- С. 48-49.

20. Морозько М. Стандарти надання невідкладної допомоги при сер-цево-судинних захворюваннях / М. Морозько // Довідник головної медичної сестри.- 2014.- №2.- С. 14-22.

21. Никонов В.В. Некоторые замечания по поводу стандартов ока-зания неотложной помощи на догоспитальном этапе / В.В. Нико-нов, Е.И. Киношенко // Медицина неотложных состояний.- 2011.- №1/2.- С. 166-170.

22. Опыт оказания консультативной помощи и проведения медицин-ской эвакуации детей, находящихся в критическом состоянии / С.В. Москаленко, А.А. Малеев, Д.В. Гриненко // Медицина неотложных состояний.- 2013.- №2.- С. 163-164.

23. Піддубна Г. Особливі аспекти роботи диспетчера пункту або від-ділення невідкладної медичної допомоги / Г. Піддубна // Довідник головної медичної сестри.- 2014.- №1.- С. 20-27.

24. Поталов С.О. Невідкладна допомога в акушерстві / С.О. Поталов, Т.О. Семенова, О.П. Москальов Гриненко // Медицина неотлож-ных состояний.- 2012.- №4.- С. 126-141.

25. Проблемы оказания неотложной помощи при артериальной гипер-тензии. Опыт применения препарата Эбрантил в комплексной терапии осложнений гипертонических кризов / И.А. Ильченко [и др.] Гриненко // Медицина неотложных состояний.- 2011.- №1/2.- С. 107-112.

26. Проблемы оказания неотложной помощи пациентам с травмати-ческим шоком и основные направления организации и интенсив-ной терапии / А.Н. Колесников [и др.] // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва.- 2011.- №1.- С. 12-22.

27. Проблемні питання організаційних та медичних аспектів надання до помоги на догоспітальному етапі / Ю. Пацюрко, Л. Сирота, Я. Пилипець // Медицина неотложных состояний.- 2011.- №4.- С. 123-125.

28. Реформа первинної медичної допомоги – 2013: сучасний стан, про-блеми, шляхи вирішення // Укр. медичний часопис.- 2013.- №5.- С. 24-27.

29. Рощін Г.Г. Сучасні проблеми надання екстреної медичної допо-моги при тяжкій поєднаній травмі органів черевної порожнини / Г.Г. Рощін, В.О. Крилюк // Острые и неотложные состояния в практике врача.- 2012.- №4/5.- С. 5-8.

30. Серіков К.В. Загальні питання невідкладної допомоги при гострих отруєннях / К.В. Серіков, Б.М. Голдовський, С.М. Корогод // Ме-дицина неотложных состояний.- 2012.- №5.- С. 103-112.

31. Скидан М.А. Принципи надання екстреної медичної та домедич-ної допомоги за умов надзвичайних ситуацій / М.А. Скидан, О.М. Євдін // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва.- 2011.- №1.- С. 10-13.

32. Совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи детям с тяжелой травмой / Е.А. Спиридонова, С.А. Румянцев, Ф.Г. Шаршов // Вестник интенсивной терапии.- 2012.- №1.- С. 74-80.

33. Сучасні принципи невідкладної допомоги при політравмі / О.А. Льовкін, Б.М. Голдовський, С.О. Поталов // Медицина неотлож-ных состояний.- 2012.- №6.- С. 55-58.

34. Технология электроимпульсной терапии в системе неотложных мероприятий при фатальных нарушениях сердечного ритма / Б.М. Голдовский, С.А. Поталов, К.В. Сериков // Медицина неотложных состояний.- 2012.- №1.- С. 131-133.

35. Федотов С.А. Организационно-консультивные особенности ока-зания первой медицинской помощи при ДТП / С.А. Федотов, И.Е. Единарова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.- 2011.- №5.- С. 46-48.

36. Шевченко М.В. Оцінка ефективності бюджетних програм «Пер-винна медична допомога населенню» у пілотних регіонах / М.В. Шевченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2014.- №1.- С. 42-47.

37. Юрченко В.Д. Принципи, на яких грунтуються кваліфікаційні характеристики професій працівників системи екстреної медичної допомоги, відповідно до вимог чинного законодавства / В.Д. Юрченко, М.Д. Близнюк, Я.С. Кукуруз // Укр. мед. часопис.- 2013.- №5.- С. 49-50.