Статті

Сучасні питання технології управління в системі охорони здоров'я

                                               Бібліографічний список літератури
                                                           (2011-2014рр.)

                                                         м. Хмельницький
                                                                2014р.
  Життя і здоров'я – найвищі людські цінності. Зміст охорони здоров'я становить система заходів, спрямованих на забезпечення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини.
 Управління – найдревніша риса людської діяльності і є організацією та реалізацією цілеспрямованих дій. Управління починається зі збору, обробки та аналізу інформації. Інформаційна ланка початкова і найважливіша в управлінському циклі. Методи управління є різноманітні: соціально-психологічні, правові, економічні, тощо. Не менш важливим є кінцевий етап управлінського циклу – контроль за виконанням прийнятих рішень. Можна виокремити три основні ієрархічні рівні управління охороною здоров'я в Україні: базовий, регіональний та державний.
 Проблема удосконалення системи управління розглядається як одне із основних на шляху раціонального використання кадрових. фінансових і матеріальних ресурсів, що має вирішальне значення для забезпечення гарантованої медичної допомоги людності.
 Управління охороною здоров'я – це складова частина соціальної медицини і організації охорони здоров'я. 
 
1. Баклушина О. Зміни у діяльності закладів охорони здоров'я в умовах інформації / О. Баклушина // Довідник головної медичної сестри.- 2013.- №9.- С. 21-29.

2. Баклушина О. Інформація галузі охорони здоров'я: переваги для медичних працівників / О. Баклушина // Управління закладом охорони здоров'я.- 2014.- №5.- С. 44-51.

3. Бліхар В.Є. Формулярна система лікарських засобів як керована система управління якістю медичної допомоги в Україні / В.Є. Бліхар // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2012.- №3.- С. 86-95.

4. Виникнення, ідентифікація і регулювання можливих проблем у процесі управління закладом охорони здоров'я / Б.Г. Веденко [та ін.] // Глвный врач.- 2011.- №8.- С. 92-93.

5. Гойко О.В. Використання сучасних технологій для обробки й аналізу медичних даних / О.В. Гойко, Г.В. Іншакова // Главный врач.- 2014.- №4.- С. 53-57.

6. Гришина Н.К. Основные принципы реализации программ социологического мониторинга в здравоохранении / Н.К. Гришина // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.- 2011.- №2.- С. 32-36.

7. Гузько Р. Захист інформації у закладах охорони здоров'я / Р. Гузь-ко // Управління закладом охорони здоров'я.- 2014.- №5.- С. 20-29.

8. Информация как механизмом формирования конкурентного преи-мущества частной поликлиники / И. Денисов, А. Волнухин, А. Резе // Врач.- 2014.- №2.- С. 84-86.

9. Дячук Д.Д. Оцінка підходів до розробки та використання інноваційних моделей удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я / Д.Д. Дячук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2012.- №3.- С. 75-85.
10. Дячук Д.П. Роль провідних стилів управління сучасних керівників закладів охорони здоров'я у створенні сприятливих умов для ус-пішної професійної діяльності медичного персоналу / Д.П. Дячук, О.Л. Зюков // Главный врач.- 2013.- №1.- С. 71-76.

11. Дячук Д. Шляхи вдосконалення кадрової роботи з медичними сестрами на підставі розробки та впровадження автоматизованої системи управління закладами охорони здоров'я / Д. Дячук, О. Рубан // Головна медична сестра.- 2014.- №5.- С. 13-18.

12. Зюков О.Л. Сучасні інформаційні технології у охороні здоров'я та медсестринстві як провідний вектор розвитку галузі / О.Л. Зюков, В.Н. Кубатко // Головна медична сестра.- 2014.- №5.- С. 19-22.

13. Иванец Н.В. Совершенствование управления деятельности клини-ческой лаборатории / Н.В. Иванец // Проблемы социальной гиги-ены, здравоохранения и истории медицины.- 2012.- №6.- С. 38-40.

14. Інформаційні технології та аспекти управління в охороні здоров'я // Головна медична сестра.- 2012.- №3.- С. 23-34.

15. Информационные технологии в управлении общественным здо-ровьем / С. Никифоров, В. Казанцев, А. Алленов // Врач.- 2011.- №7.- С. 93-95.

16. Канюка Г.С. В чем заключается управление изменениями / Г.С. Канюка // Главный врач.- 2012.- №2.- С. 82-84.

17. Кривенко Є.М. Інформатизація охорони здоров'я як складова управління галуззю / Є.М. Кривенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2013.- №4.- С. 71-76.

18. Кривенко Є.М. Розвиток інформаційно-комунікативних техноло-гій в охороні здоров'я України в умовах реформування (огляд літе-ратури) / Є.М. Кривенко, О.Р. Ситенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2013.- №3.- С. 50-54.

19. Крячкова Л.В. Створюємо систему оцінки діяльності персоналу / Л.В. Крячкова // Головна медична сестра.- 2014.- №2.- С. 31-35.

20. Крячкова Л.В. Створюємо систему оцінки діяльності персоналу / Л.В. Крячкова // Головна медична сестра.- 2014.- №6.- С. 22-26.

21. Курбанов О.Р. Управление здравоохранением в новых эконо-мических условиях / О.Р. Курбанов, Т.А. Абакаров, З.О. Курбанов // Вестник новых медицинских технологий.- 2011.- №4.- С. 261-262.

22. Латишев Є. Комплексна оцінка стану здоров'я населення та її використання в управлінні охороною здоров'я / Є. Латишев // Уп-равління закладом охорони здоров'я.- 2012.- №5.- С. 54-68.

23. Лехан В.М. Стратегія розвитку системи охорони здоров'я: україн-ський вимір / В.М. Лехан // Главный врач.- 2010.- №1.- С. 20-36.

24. Литвак А.И. Качество управления / А.И. Литвак // Главный врач.- 2011.- №6.- С. 84-88.

25. Литвак А.И. Потребность руководителя в навыках мотивирования персонала / А.И. Литвак // Главный врач.- 2011.- №5.- С. 85-89.

26. Литвак А.И. Пять принципов управления для врача / А.И. Литвак // Главный врач.- 2012.- №2.- С. 76-81.

27. Луфер Д. Впровадження медичних інформаційних систем в зак-ладах охорони здоров'я / Д. Луфер // Управління закладом охорони здоров'я.- 2014.- №5.- С. 12-19.

28. Матюха Л.Ф. Механізми управління системою ПМСД на засадах сімейної медицини з урахуванням існуючих ризиків / Л.Ф. Матюха // Сімейна медицина.- 2011.- №3.- С. 19-24.

29. Мочалов Ю. Інноваційна діяльність у роботі закладів охорони здоров'я / Ю. Мочалов // Практика управління медичним зак-ладом.- 2014.- №3.- С. 28-37.

30. Панчишин Н.Я. Оцінка ефективності управління в системі ох-орони здоров'я / Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова // Вісник соці-альної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2012.- №3.- С. 57-59.

31. Плутницкий А.Н. Применение универсальной информационной системы в процесе SWOT-анализа при планировании и реализации региональных программ здравоохранения / А.Н. Плутницкий // Здравоохранение Российской Федерации.- 2013.- №3.- С. 26-29.

32. Пономаренко В.М. К концепции государственной политики ин-форматизации здравоохранения Украины / В.М. Пономаренко, О.Ю. Майоров // Главный врач.- 2013.- №5.- С. 22-25.

33. Проблеми державного управління дерматовенерологічною служ-бою у процесі реформування вітчизняної системи охорони здо-ров'я / В.В. Короленко [та ін.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології.- 2013.- №1.- С. 9-24.

34. Савченко Л.В. Проблемы глобального управления здравоохране-нием (вклад «Группы восьми») / Л.В. Савченко // Вестник рент-генологии и радиологии.- 2011.- №1.- С. 58-64.

35. Сапа Ю.С. Досвід використання функціонального підходу для оцінки менеджменту в заклады охорони здоров'я первинного рівня / Ю.С. Сапа // Главный врач.- 2014.- №5.- С. 47-51.

36. Середюк О.І. Сучасні питання технології управління в системі охорони здоров'я України / О.І. Середюк, В.О. Мінак, Н.В. Просоленко // Дерматологія та венерологія.- 2011.- №2.- С. 47-48.

37. Солоненко І.М. Організаційні зміни в сфері охорони здоров'я / І.М. Солоненко // Главный врач.- 2014.- №4.- С. 29-42.

38. Солоненко І.М. Планування та впровадження організаційних змін у сфері охорони здоров'я / І.М. Солоненко // Главный врач.- 2014.- №5.- С. 34-46.

39. Солоненко І.М. Типи та моделі прийняття управлінських рішень у сфері охорони здоров'я / І.М. Солоненко // Главный врач.- 2014.- №6.- С. 32-40.

40. Сыстерова А.А. Реализация концепции инновационного развития здравоохранения в крупном лечебном учреждении / А.А. Сыстерова, Е.Г. Тоцкая // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.- 2012.- №4.- С. 44-47.

41. Тхориков Б.А. Вопросы методологии индикативного управления в сфере здравоохранения / Б.А. Тхориков // Главный врач.- 2013.- №6.- С. 79-83.

42. Фаррахов А.З. Информатизация системы здравоохранения как важный раздел инновационных управленческих стратегий / А.З. Фаррахов // Главный врач.- 2013.- №5.- С. 37-39.

43. Шатило В.Й. Менеджмент організації управління сестринськими службами первинної медико-санітарної допомоги та на вторин-ному рівні медичної допомоги / В.Й. Шатило // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2013.- №4.- С. 13-20.

44. Шейман И.М. Управление рисками при реструктуризации здра-воохранения / И.М. Шейман // Управління закладом охорони здоров'я.- 2012.- №5.- С. 37-44.

45. Шестаков Г.С. Основные проблемы совершенствования уп-равления деятельностью станций скорой медицинской помощи в современных условиях / Г.С. Шестаков // Главный врач.- 2013.- №7.- С. 35-42.