Статті

Псоріаз: діагностика, лікування, профілактика

                                                Рекомендаційний список літератури
                                                           (2012-2014рр.)

                                                           Хмельницький
                                                                  2014
 


 Псоріаз – поширене хронічне рецидивне, генетично зумовлене захворювання шкіри. За результатами епідеміологічних досліджень, поширеність псоріазу у населення планети коливається від 2 до 4% незалежно від статі, віку, етнічної залежності, а в структурі дерматологічної захворюваності – від 10 до 40%.
 Незважаючи на численні роботи, до сьогодні дискутуються патогенетичні механізми розвитку псоріазу. Але за минуле десятиліття багаторазові дослідження засвідчили, що хворі на псоріаз мають широкий діапазон коморбідної патології, яка насамперед представлена захворюваннями серцево-судинної системи, ураженнями травного каналу та ендокринними порушеннями. Спостерігається часта асоціація псоріазу з діабетом, ожирінням, дисліпідемією, метаболічним синдромом, хворобою Крона, целіакією. Дослідники вважають, що в основі цих асоціацій лежать спільні генетичні та причинні фактори.
  Встановлено, що псоріаз є мультифакторним дерматозом, у виникненні й перебігу якого мають значення генетична детермі-нованість, вплив несприятливих чинників зовнішнього середовища, а також зміни імунної й нейроендокринної регуляції, розлади обмінних і мікроциркуляторних процесів, вплив вогнищ фокальної інфекції тощо.
 Актуальним і складним завданням сучасної практичної дерматології є оптимізація лікування та профілактики псоріазу, оскільки традиційні методи терапії часто є недостатньо ефективними, вони не забезпечують стійкого терапевтичного ефекту та не запобігають рецидивам дерматозу.

Запропонований лікарям рекомендаційний список літератури дає відомості про джерела інформації, що надійшли до фонду ОНМБ українською та російською мовами.
Джерела інформації, які пропонує цей список, можна отримати в ОНМБ.

 
1. Анализ некоторых личностных характеристик у больных псо-риазом / Д.В. Прохоров, Л.Н. Гуменюк, Н.С. Ольшевская // Україн-ський журнал дерматології, венерології, косметології.- 2013.- №1.- С. 50-52.

2. Андрашко Ю.В. Оптимальные комбинации аппаратных и медика-ментозных методов лечения ладонно-подошвенных форм псориаза / Ю.В. Андрашко, Т.И. Чечерская // Український журнал дерма-тології, венерології, косметології.- 2013.- №4.- С. 166-169.

3. Бабанин В.А. Качество жизни больных бляшечным псориазом при использовании узкополосной ультрафиолет В (NB-UVB. 311 НМ) терапии / В.А. Бабанин, О.А. Притуло // Дерматологія та венерологія.- 2013.- №2.- С. 50-56.

4. Бабанин В.А. Механизмы иммуносупрессии системного воспа-ления при действии узкополосной ультрафиолет-В терапии (311 НМ) у больных псориазом / В.А. Бабанин // Лікарська справа.- 2013.- №3.- С. 97-102.

5. Бабанин В.А. Стратегия лечения больных бляшечным псориазом при использовании узкополосной ультрафиолет В (NB-UVB, 311 НМ) терапии / В.А. Бабанин, О.А. Притуло // Дерматологія та венерологія.- 2013.- №1.- С. 45-52.

6. Бакулев А.Л. Псориаз волосистой части головы: новые возможности топической терапии / А.Л. Бакулев, С.С. Кравченя // Вестник дерматологии и венерологии.- 2013.- №2.- С. 73-78.

7. Бекирова Э.Ю. Патогенетическое обоснование D-дефицито-посредованных механизмов прогрессирования псориаза в осенне-зимний период / Э.Ю. Бекирова // Дерматологія та венерологія.- 2013.- №2.- С. 21-26.

8. Болотная Л.А. Использование дерматокосметических средств «DUCRАY» в лечении псориаза волосистой части головы / Л.А. Болотная // Дерматологія та венерологія.- 2013.- №4.- С. 62-68.

9. Болотная Л.А. Опыт применения дерматокосметических средств DUCRАYв лечении псориаза волосистой части головы / Л.А. Болотная // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.- 2013.- №8.- С. 34-37.

10. Болотная Л.А. Современные возможности наружной терапии псориаза / Л.А. Болотная // Український журнал дерматології, венерології, косметології.- 2014.- №1.- С. 115-120.

11. Бурхонов А.У. Особенности иммунного статуса и лечение больных псориазом пожилого и старческого возраста / А.У. Бурхонов // Український журнал дерматології, венерології, косметології.- 2014.- №1.- С. 71-77.

12. Вірстюк Н.Г. Вплив інтерлейкіну-23 на перебіг псоріазу залежно від змін функціонального стану печінки / Н.Г. Вірстюк, М.С. Волошинович // Український журнал дерматології, венерології, косметології.- 2013.- №4.- С. 67-71.

13. Влияние полиморфизма гена IL8RA на риск развития псориаза / М.И. Дениева [и др.] // Аллергология и иммунология.- 2012.- №4.- С. 293-295.

14. Гараева З.Ш. Эндотоксинемия в патогенезе псориаза / З.Ш. Гараева // Лечащий Врач.- 2013.- №5.- С. 43-45.

15. Добржанська Є.І. Порушення механізмів нейроендокринної регу-ляції та системи імунного захисту у хворих на псоріаз / Є.І. Доб-ржанська // Український журнал дерматології, венерології, кос-метології.- 2013.- №4.- С. 51-55.

16. Добржанська Є.І. Порушення регуляторних адаптаційних меха-нізмів у хворих на псоріаз / Є.І. Добржанська // Дерматологія та венерологія.- 2013.- №4.- С. 73-78.

17. Казиханова С.Р. Эндокринные аспекты патогенеза псориаза / С.Р. Казиханова // Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2012.- №7.- С. 108-115.

18. Кузнецова М.Ю. Влияние пелоидов и рапы Сакского озера на кли-ническое течение и состояние иммунитета у больных бляшечным псориазом / М.Ю. Кузнецова // Дерматологія та венерологія.- 2013.- №3.- С. 67-76.

19. Кунгуров Н.В. Биологическая терапия больных тяжелыми форма-ми псориаза / Н.В. Кунгуров. М.М. Кохан, Ю.В. Кениксфест // Ве-стник дерматологии и венерологии.- 2012.- №4.- С. 91-95.

20. Куц Л.В. Значение сигнально-рецепторных ноцицептивных связей при псориазе / Л.В. Куц // Український журнал дерматології, венерології, косметології.- 2013.- №3.- С. 47-51.

21. Куц Л.В. Тригерні фактори дитячого віку в розвитку псоріазу / Л.В. Куц // Здоровье ребенка.- 2013.- №7.- С. 60-63.

22. Мерфи Дж. Современные методы лечения псориаза: местная тера-пия, согласно действующим руководствам / Дж. Мерфи, К. Райх // Лечащий Врач.- 2013.- №5.- С. 32-36.

23. Механизмы формирования псориатической бляшки и комбини-рованная бальнеофотохимиотерапия больных вульгарным псори-азом / М.М. Кохан [и др.] // Лечащий Врач.- 2013.- №10.- С. 16-19.

24. Немчанинова О.Б. Опыт лечения больных псориазом монохрома-тическим эксимерным УФ-светом в комбинации со средствами наружной терапии / О.Б. Немчанинова // Вестник дерматологии и венерологии.- 2013.- №6.- С. 85-89.

25. Новый препарат для наружной терапии псориаза / О. Лысенко [и др.] // Врач.- 2014.- №2.- С. 23-26.

26. Опыт эффективной терапии больных тяжелым псориазом / Н.В. Кунгуров, Н.В. Зильберберг, М.М. Кохан // Вестник дерматологии и венерологии.- 2012.- №1.- С. 76-83.

27. Ошивалова О.О. Актуальність гепатопротекторної терапії у хворих на псоріаз / О.О. Ошивалова // Український журнал дерматології, венерології, косметології.- 2012.- №1.- С. 128-130.

28. Перламутров Ю.Н. Рациональная наружная терапия псориаза волосистой части головы / Ю.Н. Перламутров, К.Б. Ольховская // Вестник дерматологии и венерологии.- 2013.- №4.- С. 91-94.

29. Повханич-Грицяк Т.М. Деякі молекулярно-генетичні аспекти псо-ріазу у взаємозв’язку з різними варіантами його клінічного пере-бігу / Т.М. Повханич-Грицяк // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.- 2013.- №8.- С. 80-82.

30. Применение препарата «Белосалик лосьон» в комплексном лечении больных псориазом с поражением волосистой части головы/ А.Д. Дюдюн, Н.Н. Полион, В.В. Горбунцов // Український журнал дерматології, венерології, косметології.- 2014.- №2.- С. 115-118.

31. Прокопенко Ю.С. Перспективи застосування деяких представни-ків родин Айстрові та Макові для лікування псориазу / Ю.С. Про-копенко // Український журнал дерматології, венерології, кос-метології.- 2013.- №2.- С. 22-27.

32. Проценко О.А. Особенности клиники и лечения псориаза на фоне хронической вирусной инфекции / О.А. Проценко, И.Н. Бога-тырева, А.Г. Заблоцкая // Український журнал клінічної та лабораторної медицини.- 2013.- №4.- С. 141-146.

33. Рай О.В. Роль уроканінової кислоти в патогенезі псоріазу / О.В. Рай // Український журнал дерматології, венерології, космето-логії.- 2013.- №1.- С. 44-49.

34. Солошенко Е.М. Сучасні підходи до терапії хворих на роз-повсюджений псоріаз з урахуванням індикаторних показників метаболічних процесів / Е.М. Солошенко, Н.В. Жукова, О.М. Стулій // Дерматологія та венерологія.- 2012.- №3.- С. 86-94.

35. Степаненко Р.Л. Патогенетична роль імунних факторів у фор-муванні запального процесу при псоріазі / Р.Л. Степаненко // Ук-раїнський журнал дерматології, венерології, косметології.- 2013.- №4.- С. 84-92.

36. Фактор некроза опухоли, интерлейкины и липидный обмен в раз-ных стадиях течения псориаза / Э.Н. Солошенко [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.- 2012.- №1/2.- С. 62-64.

37. Федоренко О.Є. Клінічний досвід терапії псоріазу / О.Є. Федо-ренко // Український журнал дерматології, венерології, косме-тології.- 2012.- №1.- С. 59-62.

38. Федорич П.В. Псоріаз / П.В. Федорич // Український медичний вісник.- 2012.- №4.- С. 12-15.

39. Филимонкова Н.Н. Современная топическая терапия больных псориазом с поражением волосистой части головы / Н.Н. Филимонкова, Е.П. Топычканова // Вестник дерматологии и венерологии.- 2013.- №6.- С. 122-127.

40. Хлебникова А.Н. Современные подходы к наружной терапии псориаза / А.Н. Хлебникова // Вестник дерматологии и венеро-логии.- 2012.- №1.- С. 86-91.

41. Хобейш М.М. Возможности средств базового ухода в комплекс-ном лечении псориаза / М.М. Хобейш, К.Н. Монахов, Е.В. Соколовский // Вестник дерматологии и венерологии.- 2012.- №4.- С. 97-100.

42. Rasmussen G.S. Самоорганізація пацієнтів із псоріазом / G.S. Rasmussen, H.T. Maindal, K. Lomborg // Мистецтво лікування.- 2013.- №5.- С. 47-50.