Статті

Політравма - сучасні концепції надання медичної допомоги

                                          Рекомендаційний список літератури
                                                       (2012-2014рр.)

                                                        Хмельницький
                                                               2014
 


 Термін «політравма» вперше був сформульований на ІІ Всесоюзному зїзді травматологів-ортопедів.
 До політравм віднесено 2 і більше пошкоджень в межах однієї анатомічної області, які являються загрозливими для життя людини.
 В мирний час політравми спостерігаються у 7% всіх постраждалих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Хворі з такою травмою складають основний контингент в реанімаційних відділеннях лікарень.
 Даний рекомендаційний список ознайомлює з сучасними методами лікування політравм (множинних травм).  
 Журнальні статті подаються в алфавітному порядку авторів, або назв і їх можна замовити в бібліотеці.


 
1. Бойко И.В. Организация экстренной медицинской помощи пос-традавшим с политравмой на этапах медицинской эвакуации / И.В. Бойко, В.Б. Зафт, Г.О. Лазаренко // Медицина неотложных состояний.- 2013.- №2.- С. 77-84.

2. Бойко В.В. Ефективність нового методу лікування хворих з ушкодженням підшлункової залози при політравмі / В.В. Бойко, К.В. Горбенко, А.В. Білецький // Медицина неотложных состояний.- 2013.- №6.- С. 159-161.

3. Борис Р.М. Інформацій на система лабораторної діагностики полі-травм / Р.М. Борис, В.П. Марценюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2013.- №2.- С. 44-48.

4. Борозда И.В. Комплексное лечение больных с сочетанными и множественными дезинтегрирующими повреждениями таза с применением реамберина / И.В. Борозда, С.С. Сластин, В.А. Доровских // Хирургия.- 2013.- №1.- С. 58-61.

5. Використання Гліатиліну з метою профілактики й лікування пору-шень моторно-евакуаторної функції шлунковокишкового тракту в клініці політравми / В.В. Ніконов, О.В. Білецький, А.Ю. Павленко // Медицина неотложных состояний.- 2012.- №1.- С. 55-58.

6. Гемоперитонеум як предиктор ускладнень травматичного процесу у постраждалих за тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини / Г.Г. Рощин, В.О. Крилюк, В.І. Іванов // Клінічна хірургія.- 2013.- №6.- С. 55-58.

7. Герасименко С.І. Диференційований підхід до застосування остео-синтезу переломів кісток нижніх кінцівок при політравмі / С.І. Герасименко, Б.П. Байчук, В.К. Піонтковський // Клінічна хірургія.- 2013.- №10.- С. 67-70.

8. Герасименко С.І. Результати лікування діафізарних переломів кіс-ток нижніх кінцівок у пацієнтів з політравмою із застосуванням блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу / С.І. Герасименко, Б.П. Байчук // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.- №1.- С. 5-7.

9. Гибатуллин А.В. Дыхательная недостаточность как основная про-блема интенсивной терапии у пациентов с тяжелой политравмой. Современное состояние проблемы / А.В. Гибатуллин, И.Н. Лей-дерман, А.В. Козлов // Вестник интенсивной терапии.- 2014.- №1.- С. 32-40.

10. Григорьев Е.Г. Успешное лечение отрыва правого главного брон-ха при сочетанной травме / Е.Г. Григорьев, В.Н. Махутов, Е.А. Ильичева // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия.- 2013.- №2.- С. 37-40.

11. Гур’єв С.О. Травмогенез пошкоджень у вагітних жінок, які отримали політравму / С.О. Гур’єв, Є.А. Лимар // Шпитальна хірургія.- 2013.- №3.- С. 84-85.

12. Донатори холіну в ранній реабілітаційній стратегії постраждалих із політравмою / В.В. Ніконов [и др.] // Медицина неотложных состояний.- 2013.- №2.- С. 21-24.

13. Заруцкий Я.Л. Опыт применения меропенема (Медопенем, Medochemie LTD, Кипр ЕС) при комплексном лечении гнойно-септических осложнений у пострадавших с политравмой / Я.Л. Заруцкий // Острые и неотложные состояния в практике врача.- 2014.- №1.- С. 12-15.

14. Заруцький Я.Л. Хірургічне лікування постраждалих з приводу закритих поєднаних абдомінальних ушкоджень залежно від тяжкості травми / Я.Л. Заруцький, С.А. Асланян, О.І. Жовтоножко // Клінічна хірургія.- 2013.- №12.- С. 61-64.

15. Заруцький Я.Л. Етапне хірургічне лікування постраждалих за тяжкої закритої поєднаної абдомінальної травми / Я.Л. Заруцький, І.Р. Трутяк // Клінічна хірургія.- 2013.- №10.- С. 48-51.

16. Иванов П.А. Эффективность различных компоновок стержневых аппаратов внешней фиксации таза у пациентов с политравмой на реанимационном этапе / П.А. Иванов, Н.Н. Заднепровский // Вес-тник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Пирогова.- 2014.- №1.- С. 12-18.

17. Интенсивная терапия неконтролируемого внутреннего кровоте-чения до проведения хирургического гемостаза при политравме / В.Д. Шейко, С.И. Панасенко, А.А. Крыжановский // Клінічна хірургія.- 2013.- №12.- С. 49-51.

18. Интенсивная терапия политравмы с позиций современных между-народных рекомендаций / Ю.Ю. Кобеляцкий [и др.] // Медицина неотложных состояний.- 2013.- №7.- С. 9-14.

19. Интенсивная терапия пострадавших с тяжелой сочетанной трав-мой, осложненной делирием / П.Г. Ситников, М.С. Романченко, А.А. Косовских // Анестезиология и реаниматология.- 2012.- №4.- С. 48-51.

20. Кобеляцкий Ю.Ю. Хетасорб в комплексе интенсивной терапии политравмы / Ю.Ю. Кобеляцкий, А.В. Царев // Медицина нео-тложных состояний.- 2012.- №3.- С. 37-41.

21. Кучин Ю.Л. Нейроаксіальна анестезія у постраждалих з полі-травмою / Ю.Л. Кучин // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.- 2013.- №3.- С. 45-49.

22. Лапицкий А.В. Ранние энтеральные инфузии в лечении тяжелой сочетанной травмы груди / А.В. Лапицкий, В.М. Луфт, А.Н. Тулупов // Вестник интенсивной терапии.- 2013.- №1.- С. 8-13.

23. Литвина Е.А. Экстренная стабилизация переломов костей таза у больных с политравмой / Е.А. Литвина // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Пирогова.- 2014.- №1.- С. 19-25.

24. Лучевая диагностика повреждений органов брюшной полости и малого таза при политравме / Г.Н. Доровских, С.С. Седельников, Н.В. Балицкая // Медицинская визуализация.- 2012.- №4.- С. 78-86.

25. Матвійчук Б.О. Політравма: адаптаційно-стресорна реакція та больовий синдром, особливості медикаментозної терапії / Б.О. Матвійчук, А.Д. Квіт // Український журнал хірургії.- 2012.- №1.- С. 39-43.

26. Налапко Ю.І. Вплив тяжкості травми на розвиток інфекційних ускладнень у постраждалих зі сполученою травмою / Ю.І. Налап-ко, О.І. Пейчева // Український журнал екстремальної медицини.- 2012.- №3.- С. 45-49.

27. Налапко Ю.І. Ініціальний глікемічний статус та його вплив на рівень летальності у постраждалих із тяжкою поєднаною травмою / Ю.І. Налапко, О.О. Єгоров // Медицина неотложных состояний.- 2013.- №6.- С. 134-136.

28. Никонов В.В. Коррекция энергетического гомеостаза в остром пе-риоде сочетанной черепно-мозговой травмы / В.В. Никонов, А.Ю. Павленко, А.В. Белецкий // Журнал неврологии и психологии им. С.С. Корсакова.- 2013.- №7.- С. 32-36.

29. Підгірний Я.М. Інтенсивна терапія декомпенсованої гастроінтес-тинальної дисфункції у пацієнтів з тяжкою черепно-мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток скелета / Я.М. Підгірний, О.Р. Яєчник, Н.В. Матолінець // Біль, знеболення і інтенсивна терапія.- 2013.- №3.- С. 34-44.

30. Плотников И.А. Лечение переломов дистального отдела бедрен-ной кости при политравме / И.А. Плотников, А.В. Бондаренко, А.М. Родионов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Пирогова.- 2013.- №1.- С. 38-44.

31. Реабілітація хворих із високоенергетичною множинною травмою довгих кісток нижніх кінцівок / С.М. Кривенко, А.М. Гребенюк, А.М. Волкова // Ортопедия, травматология и протезирование.- 2013.- №4.- С. 41-44.

32. Рощін Г.Г. Сучасні проблеми надання екстренної медичної допомоги при тяжкій поєднаній травмі органів черевної порожнини / Г.Г. Рощін, В.О. Крилюк // Острые и неотложные состояния в практике врача.- 2012.- №4/5.- С. 5-8.

33. Страфун С.С. Лікування хворих з травмою хряща колінного суг-лоба в поєднанні з ушкодженнями передньої схрещеної зв’язки та меніска / С.С. Страфун, О.А. Костогриз // Ортопедия, травма-тология и протезирование.- 2014.- №1.- С. 42-46.

34. Сучасні принципи невідкладної допомоги при політравмі / О.А. Льовкін, Б.М. Голдовський, С.О. Потапов // Медицина неотлож-ных состояний.- 2012.- №6.- С. 55-58.

35. Трутяк І.Р. Контузія легень у постраждалих із політравмою / І.Р. Трутяк // Український журнал хірургії.- 2014.- №1.- С. 35-38.

36. Трутяк І.Р. Хірургічна тактика у постраждалих із тяжкою зак-ритою поєднаною травмою і абдомінальною кровотечею / І.Р. Трутяк // Український журнал хірургії.- 2012.- №4.- С. 44-48.

37. Ультразвуковая диагностика травматического панкреатита при со-четанной травме / О.А. Алексеечкина, Э.Я. Дубров, Д.А. Косо-лапов // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, коло-проктологии.- 2014.- №2.- С. 31-35.

38. Хаджибаев А.М. Лабораторная экспресс-диагностика синдрома жировой эмболии у больных с политравмой / А.М. Хаджибаев, Э. Ю. Валиев, Ф.Х. Мирджалилов // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.- №3.- С. 49-52.

39. Царев А.В. Декасан в профилактике и лечении вентилятор-ассо-циированной пневмонии у пациентов с политравмой / А.В. Царев // Медицина неотложных состояний.- 2012.- №7/8.- С. 80-84.

40. Цитофлавин в коррекции гомеостаза у пациентов в остром пери-оде политравмы / В.В. Никонов, А.Ю. Павленко, А.В. Белецкий // Медицина неотложных состояний.- 2012.- №1.- С. 47-51.

41. Шейко В.Д. Синдром верхньої порожнистої вени у постраждалих при травматичній нестабільності грудинно-ребрового каркасу внаслідок політравми / В.Д. Шейко, С.І. Панасенко // Клінічна хірургія.- 2013.- №6.- С. 62-65.

42. Эффективность оперативного лечения переломов костей голени в зависимости от времени выполнения операций и тяжести состо-яния пострадавших с политравмой / Н.Н. Шпаченко, Абдаллах Аль Шобаки Салем, С.Е. Золотухин // Український журнал клінічної та лабораторної медицини.- 2013.- №4.- С. 204-209.