Статті

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ – ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

                                                             Тематичний список літератури
                                                                       (2005-2014рр)


                                                                     м. Хмельницький
                                                                             2014р.
 

 Стратегія ВООЗ щодо переорієнтації медичної допомоги на первинну мед-санітарну допомогу на засадах сімейної медицини прийнята більшістью країн світу. В умовах адаптації галузі охорони здоров'я України до нових економічних відносин загальній практиці/сімейній медицині відведено провідну роль у медичному забезпеченні населення 
 Сімейний принцип роботи дає змогу забезпечити допомогою родину, в якій є хворі, а також сконцентрувати увагу на важкодоступному для лікаря здоровому контингенті молодого віку з несприятливою спадковістю та іншими факторами ризику.
 В Україні створені амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. Це лікувально-профілактичний заклад, який у межах своєї діяльності на засадах сімейної медицини забезпечує проведення комплексу профілактичних заходів з попередження і зниження захворюваності, інвалідності і смертності, раннього виявлення захворювань, надає прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню кваліфіковану первинну лікувально-профілактичну допомогу, здійснює його диспансерізацію та моніторінг стану здоров'я.
 В списку представлено інформацію щодо діяльності сімейного лікаря в галузі терапії, хірургії, педіатрії, акушерства і гінекології, психіатрії та геронтології.
 Якщо Вас зацікавили журнальні статті, що увійшли до списку, їх можна замовити особисто в бібліотеці або за телефоном (0-382) 65-53-92; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Для цього необхідно указати назву списку, рік видання, номер випуску і порядковий номер назви статті. 

СТАТТІ З МЕДИЧНИХ ЖУРНАЛІВ

1. Афанасюк О.І. Корекція порушень ліпідного обміну у хворих на стабільну стенокардію з комобірним цукровим діабетом типу 2 / О.І. Афанасюк // Сімейна медицина.- 2014.- №2.- С. 67-69.

2. Бабінець Л.С. Аскарідоз і хронічний панкреатит: спільні етіопа-тогенетичні аспекти, оптимізація лікування в практиці сімейного лікаря / Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк // Сімейна медицина.- 2014.- №2.- С. 101-104.

3. Бабінець Л.С. Вітамінний і антиоксидантний дисбаланс у клініч-ній картині хронічного панкреатиту у практиці сімейного лікаря / Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька, А.І. Бабінець // Сімейна меди-цина.- 2014.- №1.- С. 122-124.

4. Бондаренко А.В. Інфекції, що передаються людині від домашніх тварин / А.В. Бондаренко // Сімейна медицина.-2014.-№1.-С. 51-57.

5. Важкий пацієнт з васкулярною пухлиною. Клінічний випадок ускладненої епітеліоїдної гемангіоендотеліоми правого передсердя та його застосування у викладанні державною та англійською мо-вами при підготовці лікарів загальної практики – сімейної медици-ни на додипломному етапі / О.І. Баренфельд, В.М. Рудиченко, В.А. Рудковський [та ін.] // Сімейна медицина.- 2014.- №1.- С. 44-49.

6. Валецька Р. Вирішення хірургічних проблемних питань розпіз-навання «гострого живота» у практиці сімейного лікаря: диферен-ціальна діагностика найтиповіших форм «гострого живота» / Р. Валецька, О. Петрик // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.- №1.- С. 32-40.

7. Вороненко Ю.В. Семейная медицина во главе реформы здраво-охранения Украины / Ю.В. Вороненко, Г.И. Лысенко, О.Г. Шекера // Главный врач.- 2014.- №2.- С. 57-60.

8. Гойда Н.Г. Амбулаторія загальної практики – сімейна медицина / Н.Г. Гойда // Мистецтво лікування.- 2013.- №7.- С. 15.

9. Гойда Н.Г. Сімейна медицина – фундамент реформ у сфері охорони здоров'я України / Н.Г. Гойда // Мистецтво лікування.- 2013.- №7.- С. 16.

10. Дуда А.К. Новые возможности в коррекции дисбиоза в практике семейного врача / А.К. Дуда, Е.И. Дубровский // Сімейна меди-цина.- 2014.- №1.- С. 35-39.

11. Климась И.В. Синдром Тауссинг-Бинга / И.В. Климась, Н.В. Алексеенко // Сімейна медицина.- 2014.- №1.- С. 127-130.

12. Комбинированная терапия сахарного диабета 2 типа в практике се-мейного врача / Ю.И. Караченцев, А.В. Казаков, И.П. Романова [и др.] // Проблеми ендокриної патології.- 2013.- №4.- С. 58-62.

13. Лисенко Г.І. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики – сімейної медицини в Україні / Г.І. Лисенко, Г.О. Слабкий, С.О. Закревська // Сімейна медицина.- 2013.- №2.- С. 18-21.

14. Маковецкая М. Мочекаменная болезнь в практике семейного врача / М. Маковецкая // Здоров'я України.- 2014.- №4.- С. 40.

15. Марушко Ю.В. Сухий кашель у дітей: медикаментозна терапія / Ю.В. Марушко, М.Г. Грачова // Сімейна медицина.- 2014.- №2.- С. 135-138.

16. Матюха М. Васкуліти (ангіїти) з переважним ураженням шкіри, підшкірно-жирової клітковини та слизових оболонок, як діагнос-тичні критерії при ревматичних хворобах / М. Матюха // Бібліо-тека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2013.- №6.- С. 9-18.

17. Мосієнко Г.П. Гломерулонефрит: актуальні питання в практиці сімейного лікаря / Г.П. Мосієнко // Сімейна медицина.- 2014.- №1.- С. 58-70.

18. Мурашко Н.К. Анксиолитическое и кардиопроективное действие Афобазола в лечении ишемических поражений мозга / М.К. Му- рашко // Сімейна медицина.- 2014.- №2.- С. 33-36.

19. Мурашко Н.К. Когнітивні порушення при ішемічному інсульті / М.К. Мурашко // Сімейна медицина.- 2014.- №2.- С. 87-91.

20. Мурашко Н.К. Циркадний ритм артеріального тиску в найгос-тріший період ішемічного інсульту у хворих з фібриляцією перед-сердь / М.К. Мурашко // Сімейна медицина.- 2014.- №2.- С. 59-61.

21. Некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы у беремен-ных / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, А.А. Тамамшева [и др.] // Сімейна медицина.- 2014.- №2.- С. 70-81.

22. Оптимізована система діагностики геморагічного інсульту // Ін-формаційний лист, Вип. 1 «Медицина невідкладних станів»- К.: Укрмедпатентінформ.- 2013.- 4с.

23. Патофізіологічні аспекти коагулопатій при лептоспірозі: сучасний погляд / О.К. Дуда, Р.О. Коменик, В.В. Сидоренко [та ін.] // Сімейна медицина.- 2014.- №2.- С. 127-134.

24. Примірне положення про територіальний навчально-тренінговий центр сімейної медицини // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.- №1.- С. 47-49.

25. Приходько В.Ю. Діагностика хронічного обструктивного зах-ворювання легень у практиці терапевта і сімейного лікаря: сучасні підходи / В.Ю. Приходько // Мистецтво лікування.- 2013.- №7.- С. 9-12.

26. Проблема нейроциркуляторной дистонии в практике семейного врача: место Афобазола в патогенетической терапии / М.Н. Ко-чуева, Г.И. Кочуев, Я.Ю. Самбург [и др.] // Сімейна медицина.- 2014.- №1.- С. 28-34.

27. Профілактика гастроінтестинальної токсичності хіміотерапії у хворих на рак грудної залози / Л. Сивак, Н. Майданевич, Г. Губарева [и др.] // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2013.- №6.- С. 42-44.

28. Себов Д.М. Влияние L-аргинина на качество жизни и перено-симость физической нагрузки у больных с ишемической болезнью сердца / Д.М. Себов, Е.О. Пенина // Сімейна медицина.- 2014.- №2.- С. 62-66.

29. Селюк М.Н. Кашель как основной симптом инфекций дыха-тельных путей / М.Н. Селюк, Н.Н. Козачок, О.В. Селюк // Сімейна медицина.- 2014.- №1.- С. 24-27.

30. Селюк М.Н. Риносинуситы на фоне ОРВИ в практике семейной медицины / М.Н. Селюк // Сімейна медицина.- 2014.- №1.- С. 6-10.

31. Семейная медицина в Украине: проблемы и перспективы // Био-логическая терапия.- 2013.- №1.- С. 4-7.

32. Спаская А.А. Поражения органов и систем при реактивных артри-тах / А.А. Спаская // Сімейна медицина.- 2014.- №2.- С. 29-32.

33. Степанов Ю. Патогенетические аспекты диареи и способы её коррекции / Ю. Степанов // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2013.- №6.- С. 26-39.

34. Тарасенко Т.Н. Выбор противовоспалительной терапии у больных гонартрозом при сниженной минеральной плотности костной ткани / Т.Н. Тарасенко // Сімейна медицина.- 2014.- №2.- С. 23-28.

35. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із жовчнокам'яною хворобою: Наказ МОЗ України від 29.01.2013 №59 // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.- №1.- С. 63-70.

36. Уніфікований клінічний протокол медичнї допомоги дітям із синдромом подразненого кишечника: Наказ МОЗ України від 29.01.2013 №59 // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.- №1.- С. 57-62.

37. Хіміон Л.В. Системний червоний вовчак у практиці лікаря загальної практики – сімейного лікаря / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данилюк // Сімейна медицина.- 2014.- №2.- С. 118-126.

38. Хіміон Л. Стрептококова інфекція зіву в практиці сімейного лікаря / Л. Хіміон // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.- №1.- С. 41-46.

39. Шекера О.Г. Нормативно-правовые аспекты формирования семейной медицины / О.Г. Шекера // Семейная медицина.- 2013.- №2.- С. 10-12.

КНИГИ

40. 616.1/9
О-28 Общая врачебная практика: национальное руководство: В 2т. Т.1 / ред. И.Н. Денисов.- М.: ГЭОТАР, 2013.- 976с.

41. 616.1/9
О-28 Общая врачебная практика: национальное руководство: В 2т. Т.2 / ред. И.Н. Денисов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 888с.

42. 616.1/9
С30 Сімейна медицина: Навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закладів / За ред. В.В. Гощинського, Є.М. Стародуба – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.- 810с.

43. 616.1/9
С37 Сімейна медицина: Підручник: У 3 кн. Кн.1. Організаційні основи сімейної медицини / За ред. В.Ф. Москаленка.- К.: Медицина, 2007.- 392с.


44. 616.1/9
С42 Сімейна медицина: Енциклопедія: У 5т. / За ред. В.Г. Передерія.- К.: Здоров'я, 2005.- 
Т. 1. Кн.1: Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. Хвороби ендокринної системи.- 768.

45. 616.1/9
С42 Сімейна медицина: Енциклопедія: У 5т. / За ред. В.Г. Передерія.- К.: Здоров'я, 2006.- 
Т. 1. Кн.2: Хвороби органів травлення. Хвороби нирок і  
сечових шляхів. Хвороби органів кровотравлення. Експертиза  
працездатності при патології внутрішніх органів.- 565с.

46. 616.1/9
С42 Сімейна медицина: Енциклопедія: У 5т. / За ред. В.Г. Передерія.- К.: Здоров'я, 2008.- 
  Т. 2.: Дитячи хвороби. Інфекційні хвороби. Основні принципи  
  лікування хворих.- 736с.

47. 616.1/9
С42 Сімейна медицина: Енциклопедія: У 5т. / За ред. В.Г. Передерія.- К.: Здоров'я, 2008.- 
  Т. 3.: Хірургічні хвороби. Ортопедія і травматологія. Невроло-
  гія і нейрохірургія. Нетрадиційні методи лікування.- 704с.

48. 616.89
С37 Сімейна терапія в системі реабілітації хворих на ініціальну шизофренію: Метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т; Уклад. В.А. Абрамов [та ін.].- К., 2008.- 34с.

49. 616.1/9
С91 Сучасні класіфікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії / Ред. Ю.М. Мостовой.- 15-те вид., доп. і перероб.- Вінниця ДП «Державна картографічна фабрика».- 2013.- 656с.