Статті

До проблеми психічних розладів

                                                       Рекомендаційний список літератури
                                                                     (2011-2013рр.)


                                                                      Хмельницький
                                                                             2013
 

Масштабні соціально-економічні та політичні зміни в країні, які розпочалися в останнє десятиріччя ХХ століття в країні, справили негативний вплив на стан психічного здоров'я населення. В основі цього висновку лежать як теоретичні праці в рамках біопсихосоціальної моделі психічного здоров'я, так і науково-практичні епідеміологічні дослідження, основані на аналізі даних офіційної медичної статистики, популяційних досліджень та експер-тних оцінках.

Запропонований лікарям рекомендаційний список літератури дає відомості про джерела інформації, що надійшли до фонду ОНМБ українською та російською мовами.
Джерела інформації, які пропонує цей список, можна отримати в ОНМБ.
Укладач: бібліотекар Ясна Ю.В.


 
1. Алиев Н.А. Клиника и терапия деперсонализационных рас-стройств / Н.А. Алиев, З.Н. Алиев // Журнал неврологии и пси-хиатрии им С.С. Корсакова.- 2011.- №6.- С. 97-101.

2. Белова Н.А. Врожденная брезгливость в аспекте патологического развития личности / Н.А. Белова // Журнал неврологии и пси-хиатрии им С.С. Корсакова.- 2012.- №8.- С. 15-20.

3. Бібик І.Г. Амбулаторна психіатрична допомога при впро-вадженні сімейної медицини / І.Г. Бібик // Сучасні медичні технології.- 2012.- №1.- С. 80-84.

4. Бурчинский С.Г. Ривантигмин: новые возможности в фармако-терапии деменций / С.Г. Бурчинский // Український неврологічний журнал.- 2013.- №2.- С. 88-100.

5. Голенков А.В. Агрессивное поведение: результаты наблюдения и опроса персонала / А.В. Голенков, А.А. Седова // Медицинская сестра.- 2011.- №7.- С. 7-10.

6. Голенков А.В. Агрессивные действия психически больных в ста-ционаре: диагностика, стандарты ухода и наблюдения / А.В. Го-ленков // Медицинская сестра.- 2012.- №6.- С. 23-25.

7. Грошев И. Геномика психических заболеваний: исследование половозрастных и гендерных аспектов / И. Грошев // Врач.- 2012.- №9.- С. 14-16.

8. Диагностика деменции с началом в молодом возрасте / M.N. Rossor, N.C. Fox, C.J. Mummery // The Lancet Neurology: Ukrainian Edition // 2012.- №10.- С. 47-62.

9. Доленко О.В. Несколько слов об аутизме, детской психиатрии и инклюзии / О.В. Доленко // Психоневрология и нейропсихиатрия.- 2012.- №8.- С. 35-37.

10. Костюченко С.І. Рекомендації з психосоціальної реабілітації хворих на психічні розлади / С.І. Костюченко // Психоневрология и нейропсихиатрия.- 2013.- №6.- С. 62-65.

11. Левин О.С. Депрессия и деменция у пациентов пожилого возраста / О.С. Левин // Психоневрология и нейропсихиатрия.- 2013.- №3.- С. 38-43.

12. Марценковский И.А. Расстройства спектра аутизма: вопросы диагностики и терапии / И.А. Марценковский, Д.И. Марценков-ский // Психоневрология и нейропсихиатрия.- 2013.- №3.- С. 20-27.

13. Марценковский И.А. Расстройства спектра аутизма: вопросы ранней диагностики / И.А. Марценковский, Д.И. Марценковский // Психоневрология и нейропсихиатрия.- 2013.- №1.- С. 30-34.

14. Марценковский И.А. Расстройства из спектра аутизма: факторы риска и профилактика / И.А. Марценковский // Психоневрология и нейропсихиатрия.- 2013.- №3.- С. 10-14.

15. Марценковский И.А. Расстройства спектра аутизма: этиология и факторы риска / И.А. Марценковский, Д.И. Марценковский // Пси-хоневрология и нейропсихиатрия.- 2013.- №2.- С. 16-18.

16. Мироненко О.І. Обсесивно-компульсивний розлад, синдром і особистість / О.І. Мироненко, Н.І. Долішня, Д.О. Мироненко // Психоневрология и нейропсихиатрия.- 2012.- №2.- С. 17-21.

17. Мостовая О.П. Медленно зарождающаяся душевная «катастрофа» / О.П. Мостовая // Международный неврологический журнал.- 2011.- №3.- С. 7-13.

18. Новые перспективы в диагностике и терапии психических рас-стройств. По материалам ежегодной конференции Американской психиатрической ассоциации (США, Калифорния, Сан-Фран-циско, 18-22 мая 2013г.) // Психоневрология и нейропсихиатрия.- 2013.- №5.- С. 10-11.

19. Оржешковський В.В. Деменції (огляд літератури). Частина 1. Нейродегенеративні та судинні деменції / В.В. Оржешковський, Н.Н. Невмержицька // Ліки України.- 2011.- №4.- С. 55-59.

20. Оржешковський В.В. Деменції (огляд літератури). Частина 2. Де-які інші форми деменції. Лікування деменції / В.В. Оржешковсь-кий, Н.Н. Невмержицька // Ліки України.- 2011.- №5.- С. 59-63.

21. Погляд на проблему психіатричної та соціальної допомоги хворим на аутизм у дорослому віці // Психоневрология и нейропсихиат-рия.- 2013.- №1.- С. 10-11.

22. Полшкова С.Г. Аутоагрессия: психосоматические механизмы и взаимоотношения (клинический случай) / С.Г. Полшкова // Ліки України.- 2012.- №7.- С. 49-51.

23. Применение церебролизина у пациентов с сосудистой деменцией // Психоневрология и нейропсихиатрия.- 2012.- №6.- С. 34-36.

24. Психотические нарушения при болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви / О.С. Левин, М.А. Аникина, Н.Н. Шиндряева // Журнал неврологии и психиатрии им С.С. Корсакова.- 2011.- №6.- С. 82-88.

25. Редкие синдромы в психиатрической практике // Психоневрология и нейропсихиатрия.- 2013.- №5.- С. 58-62.

26. Рекомендации по лечению болезни Альцгеймера и других видов деменции // Психоневрология и нейропсихиатрия.- 2012.- №8.- С. 42-52.

27. Романчук О.І. Когнітивно-поведінкова модель розуміння та тера-пії обсесивно-компульсивного розладу / О.І. Романчук // Психо-неврология и нейропсихиатрия.- 2011.- №8.- С. 30-37.

28. Романчук О.І. Психотравма та спричинені нею розлади: прояви, наслідки й сучасні підходи до терапії / О.І. Романчук // Психо-неврология и нейропсихиатрия.- 2012.- №1.- С. 44-51.

29. Савельєва Т. Аутизм – хвороба чи прояв геніальності? / Т. Савель-єва // З турботою про дитину.- 2011.- №7.- С. 16-18.

30. Синдром Кандинского-Клерамбо в проекции проблемы «Другой-Чужой» / Ю.В. Чайка [и др.] // Психоневрология и нейро-психиатрия.- 2012.- №2.- С. 48-50.

31. Синдром Кандинского-Клерамбо в проекции проблемы «Другой-Чужой» / Ю.В. Чайка, А.И. Химчан, Н.С. Шилина // Психо-неврология и нейропсихиатрия.- 2012.- №3.- С. 37-39.

32. Синдром Кандинского-Клерамбо в проекции проблемы «Другой-Чужой» / Ю.В. Чайка [и др.] // Психоневрология и нейро-психиатрия.- 2012.- №4.- С. 35-37.

33. Степанов І.В. Правове регулювання психіатричної допомоги / І.В. Степанов, Г.М. Зільберблат, І.А. Черняховський // Мистецтво лікування.- 2012.- №5.- С. 26-29.

34. Тадевосян М.Я. Психическая травма, ее последствия и предрас-полагающие факторы / М.Я. Тадевосян, С.Г. Сукиасян // Журнал неврологии и психиатрии им С.С. Корсакова.- 2011.- №11.- С. 95-100.

35. Таламическая деменция / М.М. Одинак, А.Ю. Емелин, В.Ю. Лобзин // Журнал неврологии и психиатрии им С.С. Корсакова.- 2011.- №6.- С. 77-81.

36. Уманский С.В. Организация психотерапевтической помощи в общесоматической клинике / С.В. Уманский // Журнал неврологии и пси-хиатрии им С.С. Корсакова.- 2011.- №3.- С. 67-71.

37. Хаустова Е.А. Психическое здоровье у людей пожилого возраста / Е.А. Хаустова // Мистецтво лікування.- 2012.- №8.- С. 39-43.

38. Хаустова Е.А. Терапия деменции: от эффективности к повы-шению качества жизни пациента / Е.А. Хаустова, В.Г. Безшейко, Е.И. Клебан // Ліки України.- 2011.- №9.- С. 64-71.

39. Чабан О.С. Современные аспекты диагностики и лечения де-менции / О.С. Чабан, Е.А. Хаустова, В.Г. Безшейко // Мистецтво лікування.- 2011.- №9.- С. 21-24.

40. Чубко О.Б. Роль та місце психосоціальної реабілітації в системі психіатричної допомоги / О.Б. Чубко, Л.В. Романченко // Психо-неврология и нейропсихиатрия.- 2012.- №3.- С. 69-72.

41. Чухловина М.Л. Особенности патогенеза, диагностики и лечения смешанной деменции / М.Л. Чухловина // Журнал неврологии и психиатрии им С.С. Корсакова.- 2013.- №1.- С. 77-81.

42. Шизофрения? Деменция? Болезнь Крейтцфельдта-Якоба? Энцефа-лопатия Хашимото! / А.Г. Меркин [и др.] // Психоневрология и нейропсихиатрия.- 2012.- №9.- С. 31-32.

43. Шпрах В.В. Эффективность длительной терапии сосудистой деменции / В.В. Шпрах, И.А. Суворова // Клиническая медицина.- 2011.- №5.- С. 57-60.

44. Яковенчук І.Д. Досвід лікування хронічного маячного розладу у пацієнтки із розумовою відсталістю / І.Д. Яковенчук // Пси-хоневрология и нейропсихиатрия.- 2012.- №6.- С. 47-49.