Статті

Хронічні обструктивні захворювання легень

                                              Бібліографічний покажчик літератури
                                                             (2010-2013рр.)                                                            м. Хмельницький
                                                                   2013р.
 
                                                               

                                                               ПЕРЕДМОВА

Запропонований фахівцям-медикам бібліографічний покажчик літератури містить інформаційні матеріали по темі «Хронічні обструктивні захворювання легень».
 Даний покажчик має розділи, що дають можливість конкретного пошуку необхідних джерел інформації: 
 Загальні питання хронічних обструктивних захворювань легень;
 Загострення хронічного обструктивного захворювання легень;
 Лікування хворих на ХОЗЛ.
Джерела інформації, які пропонує покажчик маєте змогу отримати в Хмельницькій обласній науковій медичній бібліотеці.
 


Хронічні обструктивні захворювання легень.
Бібліографічний покажчик літератури.- Хмельницький, 2012.- 16с.
 

                                                            ВІД УКЛАДАЧА

 Хронічне обструктивне захворювання легень сьогодні – одна із найсерйозніших медико-соціальних проблем як в нашій країні, так і у всьому світі. Її актуальність обумовлена перш за все надзвичайно високими показниками розповсюдженості, інвалідизації і смертності від цього захворювання, в основі яких, в свою чергу, знаходиться недостатня увага до питань профілактики, несвоєчасна діагностика і відсутність адекватного лікування. За останні роки спостерігається швидке збільшення числа випадків ХОЗЛ. Пізнє виявлення хронічного обструктивного захворювання легень характерне не лише для України, але й для багатьох інших країн світу, в тому числі економічно розвинених, що пов’язане з майже безсимптомним перебігом захворювання на ранніх стадіях.  
 Видання рекомендоване фахівцям медичної галузі.
 

               ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ХРОНІЧНИХ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ 

 1. Авдеев С.Н. Малые дыхательные пути при хронической обструктивной болезни легких – важнейшая мишень эффективной терапии / С.Н. Авдеев // Пульмонология.- 2012.- №6.- С. 111-126.

 2. Базика К.Д. Сучасні методи інструментальної діагностики хроніч-них обструктивних захворювань легень / К.Д. Базика, В.О. Сушко, Л.І. Швайко // Сімейна медицина.- 2011.- №3(37).- С. 116-118.

 3. Гаврисюк В.К. Возможности коррекции диффузной функции ле-гких у больных хроническим обструктивным заболеванием легких / В.К. Гаврисюк, Н.В. Пендальчук // Український пульмонологіч-ний журнал.- 2011.- №1(71).- С. 14-17.

 4. Гаврисюк В.К. Диффузионная функция легких и возможности ее коррекции у больных хроническим обструктивным заболеванием легких / В.К. Гаврисюк, Н.В. Пендальчук // Український тера-певтический журнал.- 2012.- №2.- С. 84-89.

 5. Гаврисюк В.К. Принципы терапии больных с осложнениями ХОЗЛ / В.К. Гаврисюк // Український пульмонологічний журнал.- 2011.- №2(72).- С. 10-12.

 6. Гаврисюк В.К. Состояние газообмена и возможности его кор-рекции у больных / В.К. Гаврисюк, Н.В. Пендальчук, А.В. Лит-виненко // Український пульмонологічний журнал.- 2012.- №2.- С. 26-27.

 7. Газизова Г. Хроническая обструктивная болезнь легких у женщин в пре- и менопаузе / Г. Газизова, Л. Ибрагимова, Ф. Камилов // Врач.- 2012.- №11.- С. 73-75.

 8. Дмитриева Л.И. Диагностический алгоритм и индикатор качества лучевой диагностики хронической обструктивной болезни легких на основе принципов доказательной медицины / Л.И. Дмитриева // Вестник рентгенологии и радиологии.- 2013.- №1.- С. 50-56.

 9. Іщук С.Г. Діагностика порушень газообміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / С.Г. Іщук // Астма та алергія.- 2012.- №2.- С. 42-56.

 10. Іщук С.Г. Характеристика капнометрії як методу діагностики порушень газообміну у хворих на ХОЗЛ / С.Г. Іщук // Астма та алергія.- 2012.- №3.- С. 28-33.

 11. Кароли Н.А. Артериальная ригидность у больных хронической обструктивной болезнью легких / Н.А. Кароли, Г.Р. Долишняя, А.П. Ребров // Клиническая медицина .- 2012.- №9.- С. 38-42.

 12. Кароли Н.А. Жесткость артерий у больных хронической обс-труктивной болезнью легких / Н.А. Кароли, А.П. Ребров // Тера-певтический архив.- 2012.- №3.- С. 12-16.

 13. Клинико-иммунологические характеристики различных фено-типов хронического обструктивного заболевания легких / Е.М. Рекалова, О.Р. Панасюкова, Л.П. Кадан // Український пуль-монологічний журнал.- 2011.- №3(73).- С. 34-37.

 14. Клинико-функциональные и молекулярно-генетические особен-ности хронической обструктивной болезни легких в условиях высокого профессионального риска / Л.А. Шпагина, М.И. Воевода, С.В. Бобров // Пульмонология.- 2012.- №4.- С. 78-84.

 15. Конопкіна Л.І. Діагностична значущість деяких маркерів систем-ного запалення при інфекційному загостренні хронічного обс-труктивного захворювання легень / Л.І. Конопкіна // Український пульмонологічний журнал.- 2012.- №3.- С. 31-34.

 16. Корж А.Н. Роль семейного врача в диагностике и лечении хро-нического обструктивного заболевания легких (лекция) / А.Н. Корж // Сімейна медицина.- 2011.- №1(35).- С. 34-40.

 17. Крахмалова О.О. Пульмонологічна реабілітація хворих на хро-нічне обструктивне захворювання легень / О.О. Крахмалова, Д.М. Калашник, І.В. Талалай // Український пульмонологічний журнал.- 2013.- №1.- С. 63-67.

 18. Крахмалова О.О. Системне запалення як фактор розвитку поза-легеневих ускладнень ХОЛЗ / О.О. Крахмалова, Л.С. Воєйкова, І.В. Талалай // Український терапевтический журнал.- 2011.- №2.- С. 79-83.
 19. Легочная реабилитация больных ХОБЛ / Я. Старцева, Н. Кузубова, О. Титова // Врач.- 2011.- №3.- С. 60-62.

 20. Лемко О.І. Особливості цитокінового статусу та активність за-пального процесу у хворих на хронічне обструктивне зах-ворювання легень / О.І. Лемко, Д.В. Решетар // Астма та алергія.- 2012.- №3.- С. 12-17.

 21. Лещенко И.В. Биомаркеры воспаления при хронической обс-труктивной болезни легких / И.В. Лещенко, И.И. Баранова // Пуль-монология.- 2012.- №2.- С. 108-117.

 22. Ляшук П.М. Актуальні питання хронічних обструктивних зах-ворювань легень (огляд літератури та власні спостереження) / П. М. Ляшук, Г.Д. Коваль, Р.П. Ляшук // Клінічна імунологія. Алер-гологія. Інфектологія.- 2011.- №2(41).- С. 38-40.

 23. Макарова М.А. Артериальная ригидность и эндотелиальная дис-функция у больных хронической обструктивной болезнью легких / М.А. Макарова, С.Н. Авдеев // Пульмонология.- 2011.- №4.- С. 109-117.

 24. Макарова М.А. Артериальная ригидность и эндотелиальная дис-функция у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких: что первично? / М.А. Макарова, С.Н. Авдеев, А.Г. Чучалин // Пульмонология.- 2011.- №6.- С. 73-79.

 25. Макарова М.А. Роль дисфункции эндотелия и ригидности артерий в патогенезе хронической обструктивной болезни легких / М.А. Макарова, С.Н. Авдеев, А.Г. Чучалин // Терапевтический архив.- 2012.- №3.- С. 74-80.

 26. Овчаренко С.И. Фенотипы больных хронической обструктивной болезнью легких и исследование ECLIPSE: первые результаты / С.И. Овчаренко // Пульмонология.- 2011.- №3.- С. 113-117.

 27. Опережая ХОЗЛ на шаг: прогнозирование и предупреждение бу-дущих рисков заболевания // Український пульмонологічний жур-нал.- 2012.- №4.- С. 35-40.

 28. Особенности ведения пожилых пациентов с хронической обс-труктивной болезнью легких / К.И. Прощаев, А.Н. Ильницкий, Г.И. Гурко // Клиническая медицина.- 2012.- №2.- С. 58-61.

 29. Особливості морфо-функціональних змін легень у хворих на ХОЗЛ тяжкого і вкрай тяжкого перебігу за даними багатозрізової комп'ютерної томографії в залежності від строків і об’єму лікування / А.І. Ячник, Н.М. Мусієнко, В.А. Ячник // Український пульмонологічний журнал.- 2012.- №1.- С. 17-22.

 30. Пендальчук Н.В. Состояние диффузионной способности легких у больных с различными стадиями ХОЗЛ / Н.В. Пендальчук, В.В. Куц, Н.Д. Морская // Український пульмонологічний журнал.- 2011.- №4(74).- С. 16-18.

 31. Перцева Т.О. Роль системних запальних процесів у патогенезі хронічного обструктивного захворювання легень / Т.О. Перцева, Н.А. Саніна // Український пульмонологічний журнал.- 2012.- №4.- С. 48-50.

 32. Рекалова Е.М. Иммунопатогенез хронического обструктивного за-болевания легких / Е.М. Рекалова // Український пульмонологіч-ний журнал.- 2012.- №2.- С. 35-37.

 33. Современные возможности мониторинга и подбора антиагре-гантной терапии у больных хронической обструктивной болезнью легких / Е.В. Привалова, Н.А. Кузубова, Т.В. Вавилова // Пуль-монология.- 2011.- №3.- С. 59-63.

 34. Судебно-медицинская экспертиза оказания терапевтической по-мощи при хронической обструктивной болезни легких / А.В. Березников, В.П. Конев, В.А. Ахмедов // Пульмонология.- 2012.- №2.- С. 60-64.

 35. Тодоріко Л.Д. Предиктори формування системних проявів при хронічному обструктивному захворюванні легень у хворих старших вікових груп / Л.Д. Тодоріко // Астма та алергія.- 2011.- №4.- С. 65-66.

 36. Фещенко Ю.И. Новая редакция глобальной инициативы по ХОЗЛ / Ю.И. Фещенко // Український пульмонологічний журнал.- 2012.- №2.- С. 6-8.

 37. Фещенко Ю.И. Основы спирометрии и ее особенности при хро-ническом обструктивном заболевании легких / Ю.И. Фещенко, Л. А. Яшина, М.А. Полянская // Астма та алергія.- 2012.-№2.-С.22-27.

 38. Фещенко Ю.И. Хроническое обструктивное заболевание легких – актуальная медико-социальная проблема / Ю.И. Фещенко // Укра-їнський пульмонологічний журнал.- 2011.- №2(72).- С. 6.

 39. Физическая тренировка – универсальный метод легочной реаби-литации больных хронической обструктивной болезнью легких / Н.Н. Мещерякова [и др.] // Терапевтический архив.- 2012.- №3.- С. 17-21.

 40. Юдина Л.В. ХОЗЛ – алгоритм постановки диагноза и выбора ме-тода лечения на амбулаторном приеме / Л.В. Юдина // Укра-їнський хіміотерапевтичний журнал.- 2012.- №1/2.- С. 114-115.

 41. Юсупалиева М.М. Комбинированное применение методов физио-терапии с гипоксически-гиперкапнической стимуляцией при хро-ническом обструктивном заболевании легких / М.М. Юсупалиева // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2011.- №1.- С. 23-27.

            ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

 42. Астафьев А.В. Инфекционное обострение хронической обструк-тивной болезни легких: перспективы высокодозной терапии лево-флоксационом / А.В. Астафьев, Е.А. Стырт, А.И. Синопальников // Клиническая медицина.- 2013.- №3.- С. 44-50.

 43. Авдеев С.Н. Эффективность терапии карбоцистеином при обос-трении хронической обструктивной болезни легких / С.Н. Авдеев, Г.Е. Баймаканова, П.А. Зубаирова // Пульмонология.- 2012.- №6.- С. 96-102.

 44. Дзюблик А.Я. Обострение ХОЗЛ: современные принципы ле-чения / А.Я. Дзюблик // Український пульмонологічний журнал.- 2011.- №2(72).- С. 8-9.

 45. Дворецкий Л.И. Ключевые вопросы антибактериальной терапии обострений хронической обструктивной болезни легких / Л.И. Дворецкий // Пульмонология.- 2011.- №4.- С. 87-96.

 46. Ільницький Р.І. Практичні аспекти застосування препарату фен-спірид в лікуванні загострення хронічного обструктивного зах-ворювання легень / Р.І. Ільницький // Український пульмо-нологічний журнал.- 2012.- №4.- С. 67-72.

 47. Ільницький Р.І. Шляхи оптимізації імунологічної корекції у разі загострення хронічного обструктивного захворювання легень / Р.І. Ільницький, Д.В. Добрянський // Астма та алергія.- 2012.- №1.- С. 23-29.

 48. Клячкина И.Л. Лечение нетяжелых обострений хронической обс-труктивной болезни легких / И.Л. Клячкина, Ю.К. Дмитриев // Клиническая медицина.- 2012.- №3.- С. 69-73.

 49. Муколитическая терапия при обострении хронической обс-труктивной болезни легких / У.Р. Фархутдинов, В.В. Петряков, Р.Р. Фархутдинов // Пульмонология.- 2012.- №1.- С. 47-51.

 50. Перцева Т.А. Пациент с высоким риском обострений ХОЗЛ: кто он и как ему помочь? / Т.А. Перцева // Український пульмо-нологічний журнал.- 2012.- №2.- С. 17-19.

 51. Рациональная антибиотикотерапия обострений хронического обструктивного заболевания легких // Ліки України.- 2010.- №7.- С. 84-87.

 52. Сидорова Н.Н. Лечение инфекционного обострения хронической обструктивной болезни. Глобальная инициатива (пересмотр 2011 года) / Н.Н. Сидорова // Український медичний вісник.- 2012.- №3.- С. 45-48.

 53. Чуловська У.Б. Правильні рішення у застосуванні антибак-теріальної терапії загострень хронічного обструктивного захво-рювання легень / У.Б. Чуловська, О.С. Толох // Український пульмонологічний журнал.- 2011.- №2.- С. 55-59.

 54. Эффектиность кларитромицина в лечении обострений хро-нического обструктивного заболевания легких // Український пульмонологічний журнал.- 2011.- №4.- С. 41-43.

 55. Юдина Л.В. Инфекционное обострение ХОЗЛ: какой антибиотик предпочесть? / Л.В. Юдина // Український пульмонологічний журнал.- 2011.- №1.- С. 65-68.

                                        ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХОЗЛ

 56. Авдеев С.Н. Значение мукоактивных препаратов в терапии хронической обструктивной болезни легких / С.Н. Авдеев // Пуль-монология.- 2011.- №4.- С. 118-124.

 57. Авдеев С.Н. Определение клинических фенотипов хронической обструктивной болезни легких – новый подход к терапии заболевания / С.Н. Авдеев // Терапевтический архив.- 2011.- №3.- С. 66-74.

 58. Авдеев С.Н. Тиотропия бромид для терапии хронической обс-труктивной болезни легких: слагаемые успеха / С.Н. Авдеев // Пульмонология.- 2011.- №1.- С. 100-106.

 59. Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: матеріали наук.-практ. конференції, 14 квітня 2011р.- К. // Український пульмонологічний журнал.- 2011.- №2.- С. 5-34.

 60. Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: матеріали ІІ наук.-практ. конференції, 12 квітня 2012р.- К. // Український пульмонологічний журнал.- 2012.- №2.- С. 5-41.

 61. Актуальные проблемы лечения больных с хронической обструк-тивной болезнью легких // Укр. мед. часопис.- 2012.- №2.- С. 22-25.

 62. Гембицкая Т. Ацетилцистеин в терапии хронической обструк-тивной болезни легких / Т. Гембицкая, А. Черменский // Врач.- 2013.- №2.- С. 37-40.

 63. Дикая Э.А. Малоинвазивные технологии в лечении больных хро-ническим обструктивным заболеванием легких / Э.А. Дикая, Е.М. Никонова // Український журнал клінічної та лабораторної медицини.- 2011.- №3.- С. 67-70.

 64. Дзюблик А.Я. Новые возможности в терапии больных ХОЗЛ / А.Я. Дзюблик // Український пульмонологічний журнал.- 2011.- №2.- С. 24-25.

 65. Длительное лечение азитромицином пациентов с тяжелой хро-нической обструктивной болезнью легких и повторными обострениями / Х. Pomares, C. Monton, M. Espasa // Український медичний вісник.- 2012.- №3.- С. 75-80.

 66. Комбинированная терапия больных ХОЗЛ с учетом утренних симптомов заболевания // Український пульмонологічний журнал.- 2011.- №1.- С. 26-28.

 67. Комплексне відновлювальне лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І стадії з використанням імуномодулятора / О.І. Лемко, Д.В. Решетар, М.Л. Габор // Ук-раїнський пульмонологічний журнал.- 2012.- №3.- С. 38-43.

 68. Ласиця Т.С. Проблема прихильності до інгаляційної терапії у пацієнтів із ХОЗЛ / Т.С. Ласиця // Український пульмонологічний журнал.- 2012.- №1.- С. 61-67.

 69. Лещенко С.И. Небулайзерная терапия – современный метод лечения больных ХОЗЛ / С.И. Лещенко // Український пульмо-нологічний журнал.- 2011.- №2.- С. 31-32.

 70. Муляр Л.А. Применение биорегуляционных подходов в терапии хронического обструктивного заболевания легких / Л.А. Муляр // Биологическая терапия.- 2012.- №1.- С. 39-43.

 71. Оптимальный выбор терапии больных ХОЗЛ III-IV стадии / Н.Е. Моногарова, А.В. Семендяева, А.В. Глухов, А.А. Минаев // Український пульмонологічний журнал.- 2010.- №1.- С. 12-13.

 72. Перцева Т.А. Комплексная терапия больных ХОЗЛ – обосно-ванный выбор / Т.А. Перцева // Український пульмонологічний журнал.- 2012.- №2.- С. 30-32.

 73. Перцева Т.А. Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ): все ли возможности терапии мы использовали? Т.А. Перцева, Е.Ю. Гашинова // Український пульмонологічний жур-нал.- 2010.- №1.- С. 9-11.

 74. Применение лечебного бронхоальвеолярного лаважа при хронической обструктивной болезни легких / М.Л. Штейнер, А.В. Жестков, А.В. Данилин // Пульмонология.- 2010.- №6.- С. 66-72.

 75. Сравнение небулизированных бронхолитиков при обострении хронической обструктивной болезни легких / С.Н. Авдеев, Г.Е. Баймаканова, П.А. Зубаирова // Пульмонология.- 2012.- №1.- С. 40-46.

 76. Фармакотерапия стабильной хронической обструктивной болезни легких: клинические рекомендации Испанского общества пульмонологов и торакальных хирургов // Пульмонология.- 2012.- №5.- С. 11-22.

 77. Шмелев Е.И. Стратегические аспекты лечения больных хро-нической обструктивной болезнью легких / Е.И. Шмелев // Те-рапевтический архив.- 2011.- №8.- С. 5-10.

 78. Ячник А.И. Донатор оксида азота в терапии больных ХОЗЛ / А.И. Ячник // Український пульмонологічний журнал.- 2012.- №2.- С. 33-34.

 79. Яшина Л.А. Базисная терапия больных ХОЗЛ / Л.А. Яшина // Ук-раїнський пульмонологічний журнал.- 2012.- №2.- С. 9-11.