Статті

Хламідійні інфекції

                                               Рекомендаційний список літератури
                                                              (2010-2013рр.)


                                                               Хмельницький
                                                                     2013
 

 З розвитком медицини питання якості медичної допомоги набувають особливу актуальність.
 В поостанні роки спеціалісти надають особливу увагу хламідійній інфекції, так як кількість цього захворювання виросло до 57%.
 Комплексне лікування урогенітального хламідіозу призводить до позитивного клінічного і бактеріологічного ефекту і зумовлює можливість профілактики безплідності.
Даний рекомендаційний список знайомить з журнальними статтями, що надійшли у фонд ОНМБ за 2010-2013 рр. Матеріал подається в алфавітному порядку авторів або назв.
Якщо Вас зацікавили журнальні статі, що увійшли до списку їх можна замовити особисто в бібліотеці або за телефоном. Для цього необхідно вказати назву списку, рік видання, номер випуску і порядковий номер назви статті.

Укладач: головний бібліотекар ОНМБ Шуляк С.Д. 
 

1. Айзятулов Р.Ф. Эффективность и безопасность препарата Тай-герон в терапии больных, страдающих хламидиозом, микоплаз-мозом и уреаплазмозом / Р.Ф. Айзятулов, Н.В. Ермилова // Ліки України.- 2010.- №5.- С. 70-73.

2. Аковбян В.А. Азитромицин (Сумамед) как препарат первого выбора при лечении урогенитального хламидиоза / В.А. Аковбян // Здоровье женщины.- 2011.- №4.- С. 177-183.

3. Актуальные вопросы лечения хламидийной инфекции у беремен-ных женщин / А.П. Никонов, Р.А. Чилова, М.В. Остроумова [и др.] // Лечащий врач.- 2010.- №3.- С. 42-45.

4. Алгоритм лабораторного обстеження хворих на хламідійну ін-фекцію з різними нозологічними формами патології / В.В. Кутова, В.В. Гончаренко, О.М. Білоконь // Дерматологія та венерологія.- 2011.- №2(52).- С. 172-178.

5. Анализ результатов клинико-лабораторного обследования пациен-ток с неосложненными и осложненными формами урогенитальной хламидийной инфекции / К.И. Плахова, М.Р. Рахматулина, Н.В. Фриго // Вестник дерматологии и венерологии.-2011.-№6.-С.35-40.

6. Бондаренко Г.М. Комплексное лечение урогенитальной хлами-дийной и микоплазменной инфекции / Г.М. Бондаренко, И.Н. Ни-китенко // Український журнал дерматології, венерології, ксме-тології.- 2010.- №4(39).- С. 92-97.

7. Брико Н.И. Хламидиозы / Н.И. Брико // Лечащий врач.- 2011.- №10.- С. 26-32.

8. Геник Н.І. Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у жінок з хламідійно-вірусною інфекцією / Н.І. Геник, С.О. Ос-тафійчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гіне-кології.- 2011.- №1.- С. 132-135.

9. Гомберг М.А. Новые европейские рекомендации по ведению больных с хламидийной инфекцией / М.А. Гомберг // Здоровье женщины.- 2011.- №4(60).- С. 21-23.

10. Гордеева Г.Д. Сравнительная оценка различных схем применения Сумамеда для лечения хламидийной инфекции в гинекологичес-кой практике / Г.Д. Гордеева // Здоровье женщины.- 2010.- №8.- С. 176-181.

11. Горпинченко И.И. Острый уретральный синдром как проявление генитального хламидиоза / И.И. Горпинченко, А.Е. Нагорный // Здоровье мужчины.- 2010- №1- С. 198-200.

12. Гурженко Ю.Н. Терапия воспалительных заболеваний мужских половых органов хламидийной этиологии с использованием пре-парата Протефлазид / Ю.Н. Гурженко, П.М. Клименко, А.С. Фе-дорук // Здоровье мужчины.- 2010- №4(35)- С. 48-51.

13. Давыдова Ю.В. Лечение хронических воспалительных заболева-ний хламидийной этиологии / Ю.В. Давыдова, М.П. Двулит, С.А. Кнопик // Здоровье женщины.- 2011.- №2(58).- С. 234-236.

14. Дасюк Т.Є. Ефективність лікування сечостатевого хламідіозу аза-лідом та імуномодулятором рослинного походження / Т.Є. Дасюк // Дерматологія та венерологія.- 2012- №3.- С. 70-79.

15. Иващенко Л.В. Этиопатогенетическая терапия хламидийной инфекции с учетом смешанного инфицирования / Л.В. Иващенко // Дерматологія та венерологія.- 2011.- №3(53).- С. 61-68.

16. Игнатовский А.В. Хламидийная инфекция: вопросы качества медицинской помощи / А.В. Игнатовский, Е.В. Соколовский // Урология.- 2011.- №2.- С. 59-62.


17. Иммунные предикторы осложнений урогенитальной хламидийной инфекции, приводящих к нарушениям репродуктивной функции / К.И. Плахова, Н.В. Фриго, М.Р. Рахматулина // Вестник дерма-тологии и венерологии.- 2012.- №4.- С. 41-47.

18. Комплексная терапия хронического урогенитального хламидиоза с использованием индуктора эндогенных интерферонов тилорона («Лавомакса») / Г.М. Бондаренко [и др.] // Дерматологія та вене-рологія.- 2010.- №4(50).- С. 47-55.

19. Летяева О.И. Вопросы эффективности и безопасности иммуномо-дулирующей терапии в лечении хламидийно-герпетической инфекции урогенитального тракта / О.И. Летяева, О.А. Гизингер, О.Р. Зиганшин // Вестник дерматологии и венерологии.- 2012.- №1.- С. 99-104.

20. Литвинець Є.А. Ефективність препарату Авелокс у комплексній терапії урогенітального хламідіозу та інфекційних асоціацій / Є.А. Литвинець, Л.Я. Литвинець // Здоровье мужчины.- 2010- №4(35)- С. 163-165.

21. Мавров Г.И. Лечение больных с осложненными формами хла-мидийной инфекции азитромицином / Г.И. Мавров, Г.М. Бон-даренко, И.Н. Никитенко // Український журнал дерматології, ве-нерології, косметології.- 2012.- №3.- С. 148-151. 

22. Мавров Г.И. Перспективы молекулярно-генетических подходов к лечению хламидийных инфекций / Г.И. Мавров // Клінічна імуно-логія алергологія інфектологія.- 2010.- №8.- С. 16-17.

23. Мужичук В.В. Практический опыт в комплексном лечении микст-инфекции (хламидийной и микоплазменной) у мужчин / В.В. Мужичук, И.Р. Агапова, С.В. Чернышев // Здоровье мужчины.- 2011- №3(38)- С. 154-156.

24. Пальчук В.Т. Хламидийная и микоплазменная инфекция в ото-риноларингологии (систематический обзор) / В.Т. Пальчун, А.В. Гуров, В.В. Руденко // Вестник оториноларингологии.- 2012.- №6.- С. 91-97.

25. Подольский В.В. Хламидии как причина хронических воспа-лительных заболеваний половых органов у женщин фертильного возраста / В.В. Подольский, Вл. В. Подольский // Здоровье женщины.- 2010.- №7.- С. 54-56.

26. Ромащенко О.В. Переоценка подходов к диагностике и лечению воспалительных заболеваний гениталий, обусловленных хлами-дийной инфекцией, с учетом европейских рекомендаций / О.В. Ро-мащенко // Репродуктивная эндокринология 2012.- №1.- С. 51-58.

27. Рябчук Ф.Н. Клинико-лабораторная характеристика персистиру-ющих инфекций хламидийной и микоплазменной этиологии у детей / Ф.Н. Рябчук, З.И. Пирогова // Лечащий врач.- 2011.- №1.- С. 42-45.

28. Спиридоненко В.В. Специфическая иммуноглобулинотерапия урогенитального хламидиоза – новые «старые» возможности / В.В. Спиридоненко // Здоровье мужчины.- 2011- №1(36)- С. 177-182.

29. Степановская Г.К. Оптимизация лечения хламидийной инфекции / Г.К. Степановская, А.Б. Прилуцкая, А.И. Прилуцкий // Здоровье женщины.- 2010.- №10(56).- С. 68-70.

30. Сучасні підходи у лікуванні урогенітального хламідіозу / В.К. Кондратюк, Н.Д. Коблош, Н.О. Ємець // Здоровье женщины.- 2010.- №9(55).- С. 72-76.

31. Товстановска В.А. Новый подход в лечении женщин с вос-палительными заболеваниями органов малого таза хламидийной этиологии / В.А. Товстановска, А.Б. Прилуцкая, А.И. Прилуцкий // Здоровье женщины.- 2011.- №2(58).- С. 70-72.

32. Урогенитальный хламидиоз: диагностика и лечение // Медицин-ские аспекты здоровья женщины.- 2010.- №9-10(38-39).- С. 55-64.

33. Фетоплацентарная недостаточность инфекционного генеза: роль хламидийной инфекции / И.О. Макаров, Е.И. Боровкова, Т.В. Шеманаева // Репродуктивная эндокринология.- 2012.- №6.- С. 79-82.

34. Хрянин А.А. Лечение хламидийной инфекции при воспалитель-ных заболеваниях органов малого таза: роль азитромицина (Су-мамеда) / А.А. Хрянин, О.В. Решетников // Здоровье женщины.- 2010.- №9(55).- С. 178-182.

35. Хрянин А.А. Хламидийная инфекция в гинекологии и акушер-стве: тактика ведения пациенток в соответствии с современными зарубежными рекомендациями / А.А. Хрянин, О.У. Стецюк, И.В. Андреева // Лечащий врач.- 2012.- №3.- С. 30-37.

36. Черняковская И.И. Опыт использования препаратов группы «HEEL» в комплексной терапии урогенитального хламидиоза у мужчин / И.И. Черняковская // Андрологія та сексуальна медицина.- 2011.- №1/2.- С. 127-128.