Статті

Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати

                                                              Бібліографічний список
                                                                      літератури
                                                                   (2011-2013р.)


                                                                м. Хмельницький
                                                                      2013р.
 


 Протягом багаторічної історії розвитку світової і вітчизняної охорони здоров'я якість медичної допомоги залишалась актуальною і складною проблемою, вирішення якої в кожній країні визначалось національною політикою в сфері охорони здоров'я і особливостями організації медичного обслуговування населення.
 Якість в охороні здоров'я – це складна, багатокомпонентна система, в основу якої покладено сукупність принципів, що характеризують ефективність, економічність, адекватність, своєчасність, доступність, достатність процесів щодо охорони здоров'я населення на рівні науково-технічних досягнень в сучасний період.
 Даний бібліографічний список знайомить з виданнями, що надійшли у фонд ОНМБ за 2011-2013 рр. Матеріал подається в алфавітному порядку авторів або назв.
 Джерела інформації, які пропонує даний список літератури, можна отримати в ОНМБ.


Укладач: Саксонік Л.Л. 
завідуюча відділом наукової
інформації і бібліографії1. Алексеева Н.Ю. Влияние системы оплаты труда медицинских ра-ботников на качество и эффективность медицинской помощи / Н.Ю. Алексеева, Л.П. Пчела, С.В. Макаров // Проблемы социаль-ной гигиены, здравоохранения и истории медицины.- 2011.- №5.- С. 44-46.

2. Алексеева Н.Ю. Системное преобразование регионального здра-воохранения в целях повышения доступности и качества меди-цинской помощи населению / Н.Ю. Алексеева // Проблемы со-циальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.- 2011.- №3.- С. 25-27.

3. Белостоцкий А.В. Основные направления населения высокотех-нологичной медицинской помощью / А.В. Белостоцкий // Пробле-мы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.- 2011.- №2.- С. 25-27.

4. Богомаз В.М. Оцінка пацієнтами якості надання невідкладної медичної допомоги / В.М. Богомаз, Т.В. Корнієнко, П.В. Римаренко // Інновації в медицині.- 2011.- №5/6.- С. 49.

5. Гаджиев Р.С. Качество медицинской помощи населению пожило-го и старческого возраста в городских поликлиниках / Р.С. Гаджи-ев, Р.Ш. Рагимова // Проблемы социальной гигиены, здравоохра-нения и истории медицины.- 2011.- №2.- С. 36-39.

6. Гаджиев Р.С. Организация и качество специализированной ста-ционарной помощи детям / Р.С. Гаджиев, Р.И. Магомедов // Проб-лемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.- 2012.- №2.- С. 32-35.

7. Гінзбург В.Г. Якість допомоги породіллям та новонародженим в акушерських стаціонарах після проведення організаційного ек-сперементу / В.Г. Гінзбург // Здоровье женщины.- 2011.- №9 (65).- С. 16-21.

8. Горачук В.В. Удосконалення методичних підходів до підготовки керівників галузі охорони здоров'я з питань менеджменту якості медичної допомоги / В.В. Горачук // Сучасні медичні технології.- 2012.- №1.- С. 18-20.

9. Децик О.З. Аналіз причин незадоволеності пацієнтів рівнем нада-ння стаціонарної хірургічної допомиги / О.З. Децик, А.М. Яворсь-кий, М.І. Яворський // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2012.- №1.- С. 58-62.

10. Димарська Г. Несприятливі наслідки надання медичної допомоги: розгляд звернень громадян органами управління охорони здоров'я / Г. Димарська // Управління закладом охорони здоров'я.- 2011.- №6.- С. 7-15.

11. До питань якості надання медичної допомоги населенню / В.О. Мі-нак, О.І. Сердюк, П.П. Рижко // Дерматологія та венерологія.- 2011.- №2(52).- С. 39-40.

12. Дячук Д.Д. Кадрова політика – як чинник підвищення якості медичної допомоги населенню / Д.Д. Дячук, Ю.С. Мазепа, М.М. Труфанова // Львівський медичний часопис.- 2011.- Том. 17, №3.- С. 97-101.

13. Зведені стандарти надання медичної допомоги хворим з патоло-гічними станами щитоподібної залози. Розділ 1. Зоб / О.В. Камін-ський, Д.Є. Афанасьєв, О.М. Коваленко // Новая медицина тысяче-летия: Медицина, человечество, мироздание.- 2011.- №3.- С. 23-25.

14. Зведені стандарти надання медичної допомоги хворим з патоло-гічними станами щитоподібної залози. Розділ 2. Дифузний неток-сичний зоб. / О.В. Камінський, Д.Є. Афанасьєв, О.М. Коваленко // Новая медицина тысячелетия: Медицина, человечество, миро-здание.- 2011.- №3.- С. 26-29.

15. Зюков О.Л. Визначення змісту понять «якість медичної допо-моги» та «підвищення якості медичної допомоги» / О.Л. Зюков // Главный врач.- 2012.- №3.- С. 46-51.

16. Індикатори якості медичної допомоги: Наказ МОЗ України №743 від 02.11.2011р. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я.- 2012.- №1.- С. 49-50.

17. Качество медицинской услуги и его оценка // Главный врач.- 2012. - №8.- С. 67-70.

18. Концепція управління якістью медичної допомоги у галузі охоро-ни здоров'я в Україні на період до 2020 року: Наказ МОЗ України №454 від 01.08.2011р. // Главный врач.- 2011.- №8.- С. 59-64.

19. Кукушкин К.А. Создание системы оценки деятельности медсес-тринского персонала / К.А. Кукушкин, И.А. Курдюкова, М.Н. Платонова // Медицинская сестра.- 2011.- №3.- С. 25, 28-29.

20. Лактионова Л.В. Оценка врачами стационара качества восстано-вительного лечения / Л.В. Лактионова // Проблемы социальной ги-гиены, здравоохранения и истории медицины.-2012.-№1.- С. 43-44.

21. Личный потенциал врача акушера-гинеколога как фактор улучше-ния качества акушерско-гинекологической помощи / Т.П. Василь-ева, Т.А. Истратова, Е.В. Филькина // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2011.- №2.- С. 189-192.

22. Мамедова Л.В. Оценка качества медицинской помощи в отохи-рургии / Л.В. Мамедова // Вестник оториноларингологии.- 2012.- №4.- С. 61-64.

23. Мысяков В.Б. Результаты экспертной оценки качества акушерско-гинекологической и неонатальной помощи на различных этапах ее оказания / В.Б. Мысяков // Проблемы социальной гигиены, здраво-охранения и истории медицины.- 2011.- №3.- С. 34-36.

24. Надутий К. Підвищення якості і доступності медичних послуг: успішний досвід пілотних майданчиків / К. Надутий // Управління закладом охорони здоров'я.- 2011.- №4.- С. 16-22.

25. Никишина Н.В. Индикаторы оценки качества медицинской дея-тельности / Н.В. Никишина, А.В. Гажева // Медицинская сестра.- 2012.- №6.- С. 35-38.

26. Оптимізація критеріїв оцінки роботи хірурга обласної дитячої лі-карні / В.Ф. Марченко, П.С. Русак, М.Д. Бобер // Хірургія дитячого віку.- 2011.- Том VIII, №3(32).- С. 71-72.

27. Поцелуєв В.І. Сільське населення про зміни в організації та якості медичної допомоги внаслідок упровадження сімейної медицини / В.І. Поцелуєв // Сімейна медицина.- 2011.- №34 (37).- С. 27-28.

28. Правовые состовляющие мероприятий по контролю качества ме-дицинской помощи в акушерской практике / В.Г. Трепель, Т.А. Полинская, М.А. Шишов // Здравоохранение Российской Феде-рации.- 2012.- №1.- С. 18-21.

29. Проект профессионального стандарта. Медицинская статистика // Головна медична сестра.- 2011.- №10.- С. 21-32.

30. Про поліпшення якості та організації системи медичної допомоги дорослим хворим нефрологічного профілю: Наказ МОЗ України №65/462 від 30.09.2003р. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я.- 2011.- №11(130)- С. 9-14.

31. Реуцкий А. Управление качеством медицинской помощи в общей врачебной практике / А. Реуцкий, И. Денисов, Т. Заугольников // Врач.- 2011.- №2.- С. 70-73.

32. Рыбальченко Е.И. Анализ типовых схем организации высокотех-ничной медицинской помощи / Е.И. Рыбальченко // Здравоохра-нение Российской Федерации.- 2011.- №3.- С. 7-10.

33. Роль стандартизації в медицині та структура системи надання медичної допомоги / О.В. Камінський [та ін.] // Новая медицина тысячелетия: Медицина, человечество, мироздание.- 2011.- №3.- С. 20-22.

34. Рудень В.В. Консиліум – як організаційно-управлінська техноло-гія медичного та економічно-фінансового генезу в умовах вдос-коналення якості системи медичного забезпечення населення Ук-раїни / В.В. Рудень, Є.Й. Москвяк, Т.Г. Гутор // Сучасні медичні технології.- 2012.- №1.- С. 11-17.

35. Садраддинова Н.О. Качество работы медицинских сестер в стаци-онарах / Н.О. Садраддинова, Р.С. Гаджиев // Проблемы социаль-ной гигиены, здравоохранения и истории медицины.- 2011.- №4.- С. 34-36.

36. Светличная Т.Г. Медико-социологический подход к анализу удов-летворенности населения качеством медицинских услуг / Т.Г. Светличная, О.А. Цыганова // Главный врач.- 2012.- №2.- С. 50-55.

37. Сміянов В.А. Визначення якості медичної допомоги та концепції її розвитку / В.А. Сміянов // Вісник соціальної гігієни та органі-зації охорони здоров'я України.- 2011.- №1.- С. 86-95.

38. Состояние качества медицинской помощи при остром коронарном синдроме / Г.А. Кухарчик, У.В. Воронина, К.Г. Политов // Здра-воохранение Российской Федерации.- 2012.- №1.- С. 34-39.

39. Стандарты медицинской помощи в соблюдении баланса качества и стоимости в сердечно-сосудистой хирургии: правовой и организа-ционный аспекты / Л.А. Бокерия [и др.] // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия.- 2012.- №4.- С. 4-8.

40. Стационарная помощь детям глазами родителей / М.В. Горбунов, В.И. Горбунов, В.И. Плужник // Педиатрия.-2012.-№2.- С. 140-142.

41. Сучасні аспекти якості медичної допомоги при грипі / В.І. Бон-даренко, О.Г. Назарова, С.М. Зоріна // Профілактична медицина.- 2011.- №4(16).- С. 78-85.

42. Управління змінами, направленими на поліпшення якості ме-дичної допомоги // Главный врач.- 2012.- №3.- С. 52-56.