Статті

Реформування системи охорони здоров'я

                                                  Бібліографічний список
                                                          літератури
                                                        (2010-2012р.)

                                                     м. Хмельницький
                                                           2012р.
 

Запропонований фахівцям медичної галузі бібліографічних список літератури надає відомості про джерела інформації, що надійшли до фонду ОНМБ.
Джерела інформації, які пропонує даний список літератури, можна отримати в ОНМБ.


Укладач: Саксонік Л.Л. 
завідуюча відділом наукової
інформації і бібліографії


1. Алексєєв В.О. Про підсумки міжнародної практики реформування охорони здоров'я та рекомендації ВООЗ / В.О. Алексєєв, М.Ю. Сафонова // Управління закладом охорони здоров'я.- 2011.- №11.- С. 40-45.

2. Алексеева Н.Ю. Системное преобразование регионального здра-воохранения в целях повышения доступности и качества медицин-ской помощи населению / Н.Ю. Алексеева // Проблемы социаль-ной гигиены, здравоохранения и истории медицины.- 2011.- №3.- С. 25-27.

3. Антипкін Ю.Г. Науково-практичні аспекти реформування охоро-ни здоров'я матері та дитини / Ю.Г. Антипкін // Педіатрія, акушер-ство та гінекологія.- 2011.- №4.- С. 13.

4. Бібик І.Г. Амбулаторна психіатрична допомога при впровадженні сімейної медицини / І.Г. Бібик // Сучасні медичні технології.- 2012.- №1.- С. 80-83.

5. Відповіді на питання з реформування медичного обслуговування // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здо-ров'я.- 2012.- №1.- С. 114-118.

6. Гайдаров Г.М. Комплексные мероприятия по модернизации реги-онального здравоохранения и ожидаемые результаты / Г.М. Гай-даров, Н.Ю. Алексеева // Здравоохранение Российской Феде-рации.- 2012.- №1.- С. 55-57.

7. Голяченко О.М. Нові підходи до реформування стаціонарної до-помоги / О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010.- №1.- С. 34-37.

8. Деякі аспекти реформування системи охорони здоров'я в Україні / В.О. Мінак [та ін.] // Дерматологія та венерологія.- 2011.- №2.- С. 37-38.
9. Дячук Д.Д. Актуальні питання розвитку денного стаціонару в су-часних умовах реформування медичної допомоги / Д.Д. Дячук // Лікарська справа.- 2011.- №5/6.- С. 121-125.

10. Значение первичной медицины для системы здравоохранения и здоровья нации // Семейная медицина.- 2012.- №1., спецвипуск.- С. 9-14.

11. Калинская А.А. Анализ деятельности общих врачебных практик в условиях села / А.А. Калинская, А.К. Дзугаеев, Т.В. Чижикова // Проблеми социальной гигиены, здравоохранения и истории ме-дицины.- 2012.- №2.- С. 35-39.

12. Крекотень О.М. Реформування системи охорони здоров'я та його наслідки щодо медичного забезпечення працюючих / О.М. Кре-котень // Сучасні медичні технології.- 2012.- №1.- С. 70-73.

13. Курило Т.М. Аналіз останніх змін в законі України «Основи зако-нодавства України про охорону здоров'я» щодо надання медичної допомоги / Т.М. Курило // Сучасні медичні технології.- 2012.- №1.- С. 66-69.

14. Латишев Є.Є. Фінансування системи охорони здоров'я: досвід де-яких країн Європейського союзу / Є.Є. Латишев // Сучасні медичні технології.- 2012.- №1.- С. 5-10.

15. Литвинова О.Н. Економічні питання охорони здоров'я України / О.Н. Литвинова, Л.М. Романюк, В.С. Коломийчук // Вісник соціа-льної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012.- №1.- С. 95-97.

16. Лисенко Г.І. Нормативно-правові аспекти впровадження інфор-маційних технологій в системі первинної медико-санітарної допо-моги / Г.І. Лисенко, К.Ю. Кувіта // Семейная медицина.- 2012.- №1., спецвипуск.- С. 22-26.

17. Мобильная клиника: роль выездных бригад врачей-специалистов в оказании комплексной медицинской помощи населению, прожива-ющему в сельской местности / Г.Ю. Кучер, В.В. Зинюков, О.Г. Терлюк [и др.] // Лікарська справа.- 2012.- №1-2.- С. 128-132.

18. Морозова Н.С. Сучасні підходи до профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в світлі реформування системи охорони здо-ров'я в Україні / Н.С. Морозова // Головна медична сестра.- 2012.- №3.- С. 35-36.

19. Надутий К. Деякі питання організації первинної медико-санітар-ної допомоги у період реформи / К. Надутий // Управління закла-дом охорони здоров'я.- 2011.- №8.- С. 23-31.

20. Надутий К. Підвищення якості і доступності медичних послуг: ус-пішний досвід пілотних майданчиків / К. Надутий // Управління закладом охорони здоров'я.- 2011.- №4.- С. 16-22.

21. Одинський В.А. Оцінка процесу реформування первинної медико-санітарної допомоги окремого району / В.А. Одринський // Семей-ная медицина.- 2010.- №1.- С. 53-57.

22. Особисте страхування, сучасний стан добровільного медичного страхування в Україні / В.Л. Курочка, З.В. Лашкул, В.Ф. Посний [та ін.] // Сучасні медичні технології.- 2012.- №1.- С. 85-88.

23. Пархоменко Г.Я. Ставлення керівників закладів охорони здоров'я до реформування системи надання медичної допомоги / Г.Я. Пархоменко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2011.- №4.- С. 67-70.

24. Порядок планування та прогнозування розвитку мережі комуналь-них закладів охорони здоров'я у пілотних регіонах: Наказ МОЗ України від 05.10.2011 №646 // Главный врач.-2011.-№12.-С.13-65.

25. Про затвердження примірних етепів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги: Наказ МОЗ України від 30.08.2010р. №735 // Управління закладом охорони здоров'я.- 2010.- №9.- С. 109-111.

26. Правове врегулювання організації та функціонування служб догос-пітального етапу. Проблеми та пропозиції щодо удосконалення / Ю. Пацюрко, Л. Сирота, О. Любінець // Медицина неотложных состояний.- 2011.- №34.- С. 81-85.

27. Реализация реформы здравоохранения в Украине // Укр. мед. часопис.- 2011.- №1.- С. 16-17.

28. Реформа первинної медичної допомоги. Стратегія // Укр. мед. часопис.- 2011.- №6.- С. 6-8.

29. Реформування системи охорони здоров'я: прийнято нові норма-тивні акти // Управління закладом охорони здоров'я.- 2011.- №10.- С. 7-8.

30. Реформування охорони здоров'я: стратегія, тактика, ризики // Ук-раїнський медичний часопис.- 2010.- №5.- С. 7-9.

31. Рижко П.П. До проблемних питань реформування галузі охорони здоров'я / П.П. Рижко // Дерматологія та венерологія.- 2011.- №2.- С. 26-31.

32. Рижко П.О. Правові аспекти соціального здоров'я населення в су-часних умовах реформування галузі охорони здоров'я / П.О. Рижко // Дерматологія та венерологія.- 2011.- №2.- С. 32-34.

33. Розрахунок потреби в лікарях загальної практики-сімейних лікарях до 2020 року / В.Г. Слабкий, Г.В. Шпак, Н.П. Кризіна, П.М. Ли-сенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012.- №1.- С. 5-8.

34. Романюк Л.М. Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – якісно нова модель первинної ланки системи охорони здоров'я / Л.М. Романюк, О.Н. Литвинова, Н.Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012.- №1.- С. 63-67.

35. Руголь Л.В. Медико-демографические аспекты реформирования здравоохранения / Л.В. Руголь // Здравоохранение Российской Федерации.- 2010.- №6.- С. 7-11.

36. Сороход А.В. Шляхи реформування фінансування охорони здо-ров'я в Україні / А.В. Скороход // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010.- №4.- С. 31-34.

37. Слабкий Г. Модель надання первинної медичної допомоги міському населенню у період реформування охорони здоров'я / Г. Слабкий // Управління закладом охорони здоров'я.- 2012.- №5.- С. 25-36.

38. Слабкий Г. Організація лікування у денних стаціонарах / Г. Слабкий // Практика управління медичним закладом.- 2012.- №7.- С. 31-35.

39. Степаненко В.І. Структура організації надання дерматологічної та венерологічної допомоги у провідних країнах світу в аспекті перспектив реформування дерматологічної служби в Україні / В.І. Степаненко, В.В. Короленко // Український журнал дерматології, венерології, косметології.- 2012.- №1.- С. 10-18.

40. Фершал Я.Ю. Первинна медична допомога дитячому населенню при впроводженні сімейної медицини / Я.Ю. Фершал // Сучасні медичні технології.- 2012.- №1.- С. 74-79.

41. Черешнюк Г. Реформування системи охорони здоров'я України: перші підсумки / Г. Черешнюк // Практика управління медичним закладом.- 2012.- №7.- С. 54-58.

42. Шевченко М.В. Аналіз окремих нормативно-правових актів з пи-тань основної діяльності охорони здоров'я та можливого впливу на проведення реформування системи охорони здоров'я України / М.В. Шевченко // Главный врач.- 2010.- №12.- С. 20-26.

43. Шейман И.М. Опыт реформирования здравоохранения Эстонии И.М. Шейман // Управління закладом охорони здоров'я.- 2011.- №9.- С. 60-67.

44. Шейман И.М. Опыт реформирования здравоохранения Эстонии И.М. Шейман // Управління закладом охорони здоров'я.- 2011.- №10.- С. 52-64.

45. Щепин О.П. Пути повышения роли диспансеризации населения в профилактике заболевания в условиях муниципального здравоох-ранения / О.П. Щепин, В.В. Растегаев // Проблеми социальной ги-гиены, здравоохранения и истории медицины.-2011.-№4.- С. 20-22.

46. Якимець В.М. Перспективи застосування муніципальних систем охорони здоров'я в умовах України / В.М. Якимець, С.М. Іващенко, Т.В. Лобода // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012.- №1.- С. 82-85.