Статті

Економічні аспекти управління охорони здоров'я

                                                    Бібліографічний список
                                                           літератури
                                                         (2008-2012р.)


                                                      м. Хмельницький
                                                             2012р.


Запропонований лікарям бібліографічний список літератури надає інформацію по темі «Економічні аспекти управління охорони здоров'я», що надійшла до фонду Хмельницької обласної наукової медичної бібліотеки. Дані джерела інформації можна замовити особисто в бібліотеці або за телефоном (0-38-22) 65-53-92. Для цього необхідно вказати назву списку, рік видання, номер випуску і порядковий номер назви статті.

 
1. Бабенко Л. Податок на додану вартість у медицині / Л. Бабенко // Практика управління медичним закладом.- 2012.- №1.- С. 48-54.

2. Бірюков В.С. Економіка охорони здоров'я: особливості дії закону попиту / пропозиції на ринку медичних послуг / В.С. Бірюков, Б.М. Стречень // Главный врач.- 2008.- №12.- С. 80-82.

3. Веденко Б.Г. Наукова організація праці – суттєвий крок підвищення якості роботи медичних закладів / Б.Г. Веденко, Ф.В. Мельник, В.Г. Даценко // Главный врач.- 2011.- №3.- С. 87-89.

4. Виникнення, індентифікація і регулювання можливих проблем у процесі управління закладом охорони здоров'я / Б.Г. Веденко [та ін.] // Главный врач.- 2011.- №8.- С. 92-93.

5. Гайдаров Г.М. Современные подходы к экономическому анализу эффективности деятельности многопрофильного лечебно-профилактического учреждения / Г.М. Гайдаров, Н.Ю. Алексеева, Е.А. Латышева // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.- 2010.- №5.- С. 34-37.

6. Зинчук Ю.Ю. Экономическая самостоятельность лечебно-профи-лактических учреждений – основа реформирования микроэконо-мики здравоохранения / Ю.Ю. Зинчук // Здравоохранение Рос-сийской Федерации.- 2009.- №1.- С. 12-17.

7. Інформаційні технології та аспекти управління в охороні здоров'я // Головна медична сестра.- 2012.- №3.- С. 23-34.

8. Керівництво з підвищення якості в охороні здоров'я. Управління пілотними проектами з підвищення якості // Головна медична сестра.- 2010.- №1.- С. 38-41.

9. Консультация высокого уровня по вопросам финансового и экономического кризиса и глобального здравоохранения // Глав-ный врач.- 2009.- №1.- С. 7-13.

10. Корнійчук О.П. Удосконалення економічного механізму розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Україні / О.П. Корнійчук // Український медичний часопис.- 2012.- №3.- С. 128-133.

11. Крисенко Т.В. Кошторис медичного закладу – бюджетної устано-ви / Т.В. Крисенко // Управління закладом охорони здоров'я.- 2008.- №3.- С. 22-27.

12. Кричковська А.М. Економіка охорони здоров'я та фармакоеконо-міка: розрахунок рівня ставки оподкування при обов’язковому медичному страхуванні / А.М. Кричковська, А.І. Хомченко, В.П. Новіков // Фармацевтичний журнал.- 2008.- №3.- С. 23-28.

13. Курило Т.М. Принципи організації діловодства в медичних закладах (для підготовки керівників охорони здоров'я) / Т.М. Курило // Ліки України. – 2011.- №1.- С. 91-94.

14. Кучеренко В.З. Финансовые риски в деятельности негосудар-ственных медицинских организаций / В.З. Кучеренко, В.В. Шляпников // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.- 2008.- №1.- С. 21-23.

15. Латишев Є. Основи маркетингу в охороні здоров'я. Інструменти маркетингового планування / Є. Латишев // Управління закладом охорони здоров'я.- 2012.- №7.- С. 61-89.

16. Литвак А.И. Качество управления / А.И. Литвак // Главный врач.- 2011.- №6.- С. 84-88.

17. Литвак А.И. Пять принципов управления для врача / А.И. Литвак // Главный врач.- 2012.- №2.- С. 76-81.

18. Литвинова О.Н. Економічні питання охорони здоров'я України / О.Н. Литвинова, Л.М. Романюк, В.С. Коломийчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012.- №1.- С. 95-97.

19. Методология экономических оценок в здравоохранении. Часть 1 / Д.Д. Дячук [и др.] // Главный врач.- 2012.- №3.- С. 83-95.

20. Напрями удосконалення систем фінансово-економічних відносин охорони здоров'я / М.В. Шевченко, О.О. Заглада, Л.А. Карамзіна // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010.- №4.- С. 58-63.

21. Ошкордина А.А. Внутренний аудит медицинского учреждения как инновационная форма в организации экономической деятель-ности медицинского учреждения / А.А. Ошкордина, Г.Н. Клементьева // Здравоохранение Российской Федерации.- 2008.- №4.- С. 21-23.

22. Пащенко В. Аналіз прибутковості надання медичних послуг / В. Пащенко // Практика управління медичним закладом.- 2011.- №6.- С. 88-94.

23. Педь І.В. Звільнення від податку на додану вартість діяльності у сфері охорони здоров'я / І.В. Педь // Управління закладом охорони здоров'я.- 2009.- №4.- С. 19-23.

24. Петрова Н.Г. Маркетинг в управлении медицинскими учреждени-ями / Н.Г. Петрова, С.А. Балохина // Проблемы социальной гиги-ены, здравоохранения и истории медицины.- 2009.- №3.- С. 22-24.

25. Сабгайда Т.П. Подходы к оценке экономической эффективности мероприятий, направленных на снижение смертности от управ-ляемых причин / Т.П. Сабгайда, Э.В. Кондракова, А.Н. Редько // Здравоохранение Российской Федерации.- 2009.- №2.- С. 23-28.

26. Савченко Л.В. Проблемы глобального управления здраво-охранением (вклад «Группы восьми») / Л.В. Савченко // Вестник рентгенологии и радиологии.- 2011.- №1.- С. 58-64.

27. Середюк О.І. Сучасні питання технології управління в системі охорони здоров'я України / О.І. Середюк, В.О. Мінак, Н.В. Просоленко // Дерматологія та венерологія.- 2011.- №2.- С. 47-48.

28. Сошинський С. Фандрейзинг для лікарні / С. Сошинський, О. Герус // Практика управління медичним закладом.- 2012.- №1.- С. 69-73.

29. Сысоенко И. Патентование в медицине / И. Сысоенко // Практика управління медичним закладом.- 2012.- №8.- С. 56-60.

30. Тимчасові методичні рекомендації з визначення обсягів фінан-сування закладів охорни здоров'я за видами надання медичної допомоги у пілотних регіонах: Наказ МОЗ України №304 від 20.05.2011 р. // Збірник нормативно-директорних документів з охорони здоров'я.- 2011.- №8.- С. 48-51.

31. Управление здравоохранением в новых экономических условиях / О.Р. Курбанов, Т.А. Абакаров, З.О. Курбанов // Вестник новых медицинских технологий.- 2011.- №4.- С. 261-262.

32. Чуднявцев С.Е. Правила открытой и закрытой систем рынка как основа медицинского менеджмента / С.Е. Чуднявцев // Офталь-мологічний журнал.- 2010.- №6.- С. 89-91.

33. Чурпій К.Л. Надання медичної допомоги на вторинному і тре-тинному рівні з економічної точки зору / К.Л. Чупрій, І.К. Чупрій // Лікарська справа.- 2009.- №3-4.- С. 90-91.

34. Шевченко М.В. Економіка охорони здоров'я: основні визначення та сутність / М.В. Шевченко // Главный врач.- 2011.- №2.- С. 65-70.

35. Шевченко М.В. Загальні відомості про фінанси та фінансову сис-тему. Фінанси в охороні здоров'я / М.В. Шевченко // Главный врач.- 2011.- №8.- С. 77-87.

36. Шевченко М.В. Провали ринку в охороні здоров'я. Квазіринкові відношення / М.В. Шевченко // Главный врач.- 2011.- №7.- С. 60-73.

37. Шевченко М.В. Ринок медичних послуг. Загальні відомості / М.В. Шевченко // Главный врач.- 2011.- №3.- С. 68-75.

38. Шевченко М.В. Система охорони здоров'я України: як вижити в умовах фінансової кризи? / М.В. Шевченко // Главный врач.- 2009.- №1.- С. 29-32.

39. Шевченко М.В. Функції систем фінансування охорони здоров'я / М.В. Шевченко // Главный врач.- 2011.- №11.- С. 67-74.

40. Шейман И.М. Управление рисками при реструктизации здраво-охранения / И.М. Шейман // Управління закладом охорони здоров'я.- 2012.- №5.- С. 37-44.

41. Шубина Л.Б. Место экономических знаний в образовании менеджеров сестринского дела / Л.Б. Шубина // Медицинская сестра.- 2009.- №2.- С. 33-36.Укладач: бібліотекар Ясна Ю.В.