Статті

ЗДОРОВ'Я СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ

                                                   Бібліографічний список літератури
                                                                (2011-2016 рр.)


                                                               м. Хмельницький
                                                                      2016р.
 
 Проблема медичного обслуговування сільських жителів – одна з пріоритетних в сучасній охороні здоров'я.
 Світовий досвід, узагальнений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, свідчить, що одним з головних пріоритетів розбудови національної системи охорони здоров'я повинен бути розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини, яка спрямована на збереження і зміцнення здоров'я всього населення і є однією з найефективніших стратегій підвищення результативності системи охорони здоров'я.
 Першочергові заходи в сфері охорони здоров'я сільського населення включають : 
- трансформацію системи охорони здоров'я на засадах загальної практики / сімейної медицини та оптимізації сільських лікарських дільниць;
- модернізацію та зміцнення ресурсного забезпечення і техніко-технологічної бази закладів охорони здоров'я на селі за рахунок їх цільового укомплектування медичною апаратурою, витратними матеріалами;
- налагодження обов’язкових профілактичних оглядів, підвищення якості медичного обслуговування;
- повномасштабне відновлення практики загальнообов’язкової імунізації сільського населення.
Охорона здоров'я сільських жителів визначається організацією медико-санітарної допомоги на селі, обсяг і якість якої безпосередньо залежить від далекості медичних установ від місця проживання пацієнтів, укомплектованості кваліфікованими кадрами і устаткуванням, можливості одержання спеціалізованої медичної допомоги та реалізації нормативів медико-соціального забезпечення.

1. Безрук, В.В. Організаційна модель управлінських рішень, щодо підвищення якості надання неврологічної допомоги дитячому населенню на регіональному рівні / В.В. Безрук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2016. - № 1. - С. 10-13.

2. Берсенев, В.А. Разжижение крови – важнейший терапевтический прием / В.А. Берсенев // Новости медицины и фармации. - 2014. - № 13-14. - С. 21.

3. Бойцов, С.А. Профилактика неинфекционных заболеваний в практике участкового терапевта : содержание, проблемы, пути решения и перспективы / С.А. Бойцов, С.В. Вылегжанин // Терапевтический архив. - 2015. - № 1. - С. 4-9.

4. Виявляємість патології та захворюваність населення сільських районів на території обслуговування сімейними лікарями / М.І. Хвисюк, В.Г. Марченко, А.Ф. Короп // Сімейна медицина. - 2011. - № 3. - С. 29-30.

5. Гаджиев, Р.С. Диспансеризация детей раннего возраста в сельской местности / Р.С. Гаджиев, А.Н. Гасанов, Б.И. Валиева // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2012. - № 4. - С. 47-50.

6. Державний адміністративно-правовий делікт із питань оптимізації організації забезпечення лікарськими засобами сільського населення / В.О. Борищук [та ін.] // Фармацевтичний журнал. - 2015. - № 4. - С. 9-15.

7. Деякі підходи до профілактики хронічних неінфекційних захворювань на первинному рівні надання медичної допомоги / В.М. Лобас, С.М. Вовк, О.Б. Петряєва, О.В. Арцатбанова // Сучасні медичні технології. - 2015. - № 4. - С. 30-33.

8. Діденко, Л.О. Аналіз залежності ефективності медичної допомоги первинного рівня від основних структурних характеристик сільської лікарської дільниці / Л.О. Діденко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 1. - С. 96-101.

9. Діденко, Л.О. Медико-демографічні детермінанти потреб і доступності медичної допомоги сільському населенню / Л.О. Діденко, А.В. Пірникоза // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2012. - № 3. - С. 30-35.

10. Доступность и качество амбулаторно-поликлинической помощи / Н.К. Гесева [и др.] // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2013. - № 2. - С. 16-18.

11. Епідеміологічна ситуація щодо артеріальної гіпертензії у сільській популяції України / І.М. Горбась [та ін.] // Ліки України. - 2013. - № 7. - С. 88-91.

12. Зайцев, Д.В. Впровадження новітніх медичних технологій у практику сімейного лікаря : проблеми і перспективи / Д.В. Зайцев, Л.О. Таршинова, Т.В. Єльчиць // Український медичний часопис. - 2015. - № 6. - С. 55-57.

13. Збітнєва, С.І. Задоволеність сільського населення офтальмологічною допомогою / С.І. Збітнєва // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2012. - № 1. - С. 79-81.

14. Калининская, А.А. Анализ деятельности врачебных практик в условиях села / А.А. Калининская, А.К. Дзугаев, Т.В. Чижикова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины . - 2012. - № 2. - С. 35-39.

15. Лемішко, Б. Досвід управління якістю профілактичної допомоги у закладі сімейної медицини / Б. Лемішко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 8. - С. 60-66.

16. Лечение кашля : практический подход // Новости медицины и фармации. - 2015. - № 11. - С. 14-19.

17. Лечение острых респираторных инфекций и их осложнений на амбулаторном и госпитальном этапе // Здоров'я України. - 2015. - № 15-16. - С. 5.

18. Локальний протокол медичної допомги хворим на артеріальну гіпертензію на амбулаторно-поліклінічному етапі / Д.Д. Дячук [та ін.] // Главный врач. - 2013. - № 3. - С. 27-40.

19. Михальчук, В.М. Економічне обгрунтування впровадження нових медичних технологій в охороні здоров'я / В.М. Михальчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2016. - № 1. - С. 45-49.

20. Мобильная клиника : роль выездных бригад врачей-специалистов в оказании комплексной медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности / Г.Ю. Кучер, В.В. Зинюков, О.Г. Терлюк // Лікарська справа. - 2012. - № 1-2. - С. 128-132.

21. Можливості і перші результати стандартизації надання медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічній практиці / Д.Д. Дячук [та ін.] // Главний врач. - 2014. - № 4. - С. 49-52.

22. Одринський, В.А. Результати переходу до надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на рівні адміністративного району в сільській місцевості / В.А. Одринський // Сучасні медичні технології. - 2012. - № 1. - С. 36-44.

23. Оценка качества жизни сельского населения / М.И. Чубирко, Н.М. Пичужкина, Л.А. Масайлова // Здравоохранение Российской Федерации. - 2012. - № 6. - С. 43-44.

24. Перевязкина, М.В. Дефекты оказания медицинской помощи / М.В. Перевязкина // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 1. - С. 22-23.

25. Поцелуєв, В.І. Сільське населення про зміни в організації та якості медичної допомоги внаслідок упровадження сімейної медиицини /В.І. Поцелуєв // Сімейна медицина. - 2011. - № 3. - С. 27-28.

26. Приходько, В.Ю. Когнітивні розлади у літніх людей і їхня профілактика у практиці сімейного лікаря / В.Ю. Приходько, І.Р. Мікропуло, О.А. Кононенко // Сімейна медицина. - 2015. - № 2. - С. 23-28.

27. Прокопчук, О.Л. Шляхи подолання демографічної та медичної кризи в Україні через систему сучасного реформування / О.Л. Прокопчук, О.І. Павленко // Новости медицины и фармации. - 2015. - № 9. - С. 26-30.

28. Психоемоційний стан жінок фертильного віку з розладами репродуктивного здоров'я, які мешкають у сільській місцевості / В.В. Подольський, Вл.В. Подольський, А.Л. Каграманян // Здоровье женщины. - 2014. - № 3. - С. 139-142.

29. Ринда, Ф.П. Стан застосування профілактичних, методів у практичній діяльності лікарів загальної практики-сімейних лікарів / Ф.П. Ринда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2016. - № 1. - С. 14-23.

30. Рудень, В.В. Серцевий біль – базис у своєчасній діагностиці лікарем загальної апрактики – сімейної медицини гострого інфаркту міокарда / В.В. Рудень, Н.Ф. Тімченко // Сімейна медицина. - 2015. - № 1. - С. 18-22.

31. Рябыкина, Г.В. Электрокардиографическая диагностика неотложных состояний в условиях сельской местности с помощью системы дистанционной регистрации и аналза ЭКГ / Г.В. Рябыкина, Н.А. Вишнякова // Терапевтический архив. - 2014. - № 6. - С. 74-83.

32. Сірик, В.О. Доцільність переходу від дільнично-територіального надання медичної допомоги до сімейної медицини. Принципи сімейного обслуговування населення / В.О. Сірик // Ліки України. - 2015. - № 6. - С. 16-19.

33. Сірик, В.О. Доцільність реформування амбулаторно-поліклінічної системи надання медичної допомоги та переходу до практики сімейного обслуговування населення / В.О. Сірик // Сімейна медицина. - 2014. - № 3. - С. 22-24.

34. Современная стратегия и тактика выбора антибиотика при лечении инфекций респираторного тракта // Здоров'я України. - 2015. - № 18. - С. 40-41.

35. Створення госпітальних округів не передбачає ліквідацію лікарень // Ваше здоров'я. - 2016. - 27 травня . - С. 3.

36. Царенко, А.В. Огрганізація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативіної допомоги пацієнтам похилого віку / А.В. Царенко, Ю.І. Губський // Сімейна медицина. - 2013. - № 1. - С. 14-17.

37. Чеканіна, Л.І. Заходи прегравідарної підготовки та антенатального догляду у жінок, які мешкають у сільській місцевості / Л.І. Чеканіна // Український журнал клінічної та лаборатоної медицини. - 2012. - № 2. - С. 134-140.

38. Черемухіна, О.М. Доступність хворих, які проживають у сільській місцевості до отримання хірургічного лікування катаракти та глаукоми / О.М. Черемухіна // Лікарська справа. - 2011. - № ¾. - С. 138-143.

39. Шаповалов, В. Судово-фармацевтичне вивчення ризиків обігу лікарських засобів у сільській місцевості / В. Шаповалов, В. Шаповалов // Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - № 3. - С. 29-37.