Статті

Новоутворення стравоходу та шлунку

                                                   Тематичний список літератури
                                                            (2013 - 2016 рр.)


                                                              Хмельницький
                                                                    2016
 
 
За питомою вагою основних нозологічних форм злоякісних новоутворень в Україні рак шлунка займає 2-ге місце серед чоловічого та 4-те місце серед жіночого населення і становить відповідно 10,6 % та 6,9 % загальної захворюваності на злоякісні новоутворення. Згідно з даними Українського канцер-реєстру у 70 % вперше виявлених хворих на рак шлунку діагностується неоперабельна пухлина, яка підлягає лише консервативному лікуванню.
Найчастіше серед злоякісних новоутворень стравоходу зустрічаються рак стравохода, і складає 80-90% всіх захворювань стравохода. Серед всіх злоякісних пухлин людини рак стравохода займає по частоті шосте місце, а в групі злоякісних пухлин травного тракту – 2-3-е місце. Зазвичай захворювання розвивається у віці 50-60 років, переважно страждають чоловіки, а в більш старшій віковій групі (старше 60 років) – жінки. В цілому чоловіки хворіють в 2-3 рази частіше, ніж жінки.
 Запропонований рекомендаційний список літератури дає відомості про джерела інформації, що надійшли до фонду ОНМБ і їх можна безкоштовно отримати в бібліотеці і замовити по телефону.
   
 
1. Абдуллаев, Р. Я. Эхографическая характеристика структурных и функциональных изменений при раке выходного отдела желудка / Р. Я. Абдуллаев, И. В. Крыжановская // Український радіологічний журнал. - 2014. - № 2. - С. 74-77. 

2. Агабабян, Т. А. Диагностика метастатического поражения регионарных лимфатических узлов при раке желудка. Часть 2: Диагностическая эффективность компьютерной томографии при выявлении метастазов в регионарные лимфатические узлы у больных раком желудка / Т. А. Агабабян, Н. К. Силантьева // Медицинская визуализация. - 2014. - № 2. - С. 61-67. 

3. Байрамов, Р. Б. Влияние частоты диагностики раннего рака желудка на показатели выживаемости больных после радикальной хирургической операции / Р. Б. Байрамов, Р. Т. Абдуллаева // Клінічна хірургія. - 2013. - № 6. - С. 18-21. 

4. Баранніков, К. В. Ефективність мініінвазивних методів діагностики та лікування раку шлунка, пов’язаних з організацією ендоскопічної служби / К. В. Баранніков // Клінічна хірургія. - 2013. - № 5. - С. 5-9. 

5. Баранніков, К. В. Результати хірургічного лікування хворих на ранній рак шлунка, отримані на основі раннього встановлення зон місцевого поширення та регіонарного лімфогенного метастазування / К. В. Баранніков // Клінічна хірургія - 2013. - № 6. - С. 15-17. 

6. Бенян, А. С. Торакоскопическое удаление гигантской бессимптомной лейомиомы нижнегрудного отдела пищевода / А. С. Бенян // Хирургия. - 2015. - № 3. - С. 90-92. 

7. Внутрибрюшная химиотерапия в комбинированном лечении распространенного рака желудка / А. Черноусов, Т. Хоробрых, Д. Вычужанин // Врач. - 2015. - № 2. - С. 28-31. 

8. Гендерные особенности течения рака гастроэзофагеальной зоны / Ю. В. Думанский, В. А. Степко, О. В. Синяченко // Хірургія України. - 2016. - № 1. - С. 30-34. 

9. Гормонально неактивні множинні карциноїди шлунка / Н. І. Бойко, І. Д. Герич, Ю. І. Шаваров // Хірургія України. - 2014. - № 3. - С. 119-123. 

10. Думанский, Ю. В. Факторы риска летальных осложнений в раннем послеоперационном периоде у больных при раке органов гастроэзофагеальной зоны / Ю. В. Думанский, В. А. Степко, О. В. Синяченко // Клінічна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 5-7. 

11. Значение внутрипросветной брахитерапии в лечении рака пищевода / С. В. Канаев, Е. И. Тюряева, Е. В. Левченко // Вопросы онкологии. - 2015. - № 1. - С. 34-39. 

12. Іванчов, П. В. Принципи лікувальної тактики при гострокровоточивих злоякісних пухлинах шлунка / П. В. Іванчов // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 1. - С. 49-51. 

13. Іванчов, П. В. Хірургічне лікування гострокровоточивого раку з локалізацією у тілі шлунка / П. В. Іванчов // Український журнал хірургії. - 2013. - № 2. - С. 71-75. 

14. Іванчов, П. В. Хірургічне лікування раку шлунка, ускладненого гострою кровотечею, за субтотального й тотального ураження органа / П. В. Іванчов, П. Д. Фомін // Клінічна хірургія. - 2016. - № 5. - С. 10-12. 

15. Исамухамедова, М. А. Современные подходы к комплексной ультразвуковой диагностике рака желудка / М. А. Исамухамедова, И. З. Пулатова // Медицинская визуализация. - 2015. - № 2. - С. 23-30. 

16. Карачун, А. М. Эволюция взглядов на классификацию рака желудка / А. М. Карачун, А. М. Беляев, Ю. В. Пелипась // Вопросы онкологии. - 2013. - № 1. - С. 7-17. 

17. Карсанов, А. М. Местно-распространенная воспалительная миофибробластическая опухоль желудка / А. М. Карсанов, С. А. Какабадзе, Ю. Ч. Какабадзе // Хирургия. - 2014. - № 4. - С. 46-48. 

18. Кит, О. И. Успешное симультанное хирургическое вмешательство у больного с первично-множественным синхронным раком пищевода, желудка и прямой кишки / О. И. Кит, Е. Н. Колесников, Р. Е. Мягков // Хирургия. - 2016. - № 3. - С. 67-69. 

19. Колесник, И. П. Пути улучшения хирургического лечения рака желудка / И. П. Колесник // Клінічна хірургія. - 2016. - № 3. - С. 62-68. 

20. КТ- диагностика опухолевых поражений пищевода / И. П. Колганова, Г. Г. Кармазановский, С. А. Бурякина // Медицинская визуализация. - 2014. - № 2. - С. 127-128. 

21. Лосик, Е. А. Патогенез аутоиммуного гастрита и факторы риска злокачественной неоплазии желудка / Е. А. Лосик, В. Т. Ивашкин // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2015. - № 4. - С. 81-85. 

22. Лукавецький, Н. О. Вік пацієнта як фактор прогнозу хірургічного лікування раку стравоходу та кардіального відділу шлунка / Н. О. Лукавецький // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 1. - С. 24-27. 

23. Лядов, В. К. Лапароскопическая хирургия рака желудка: отчет о стажировке в Сеульском национальном университетском госпитале / В. К. Лядов, Х. К. Янг // Эндоскопическая хирургия. - 2014. - № 3. - С. 48-52. 

24. Маев, И. В. Саркоидоз желудка / И. В. Маев, Д. Н. Андреев, Ю. А. Кучерявый // Клиническая медицина. - 2014. - № 11. - С. 18-22. 

25. Мерабишвили, В. М. Аналитическая эпидемиология рака желудка / В. М. Мерабишвили // Вопросы онкологии. - 2013. - № 5. - С. 565-570. 

26. Мерабишвили, В. М. Динамика наблюдаемой и относительной выживаемости больных раком желудка (популяционное исследование) / В. М. Мерабишвили // Вопросы онкологии. - 2013. - № 6. - С. 701-707. 

27. Мерабишвили, В. М. Динамика наблюдаемой и относительной выживаемости больных раком пищевода (популяционное исследование) / В. М. Мерабишвили // Вопросы онкологии. - 2013. - № 2. - С. 41-46. 

28. Мерабишвили, В. М. Заболеваемость, смерность и анализ эффективности организации онкологической помощи больным раком пищевода / В. М. Мерабишвили // Вопросы онкологии. - 2013. - № 1. - С. 30-40. 

29. Миниинвазивные технологии в комплексном лечении рака пищевода / Е. В. Левченко, С. Ю. Дворецкий, А. М. Карачун // Хирургия. - 2015. - № 2. - С. 30-36. 

30. Молекулярно-генетические изменения как маркер эффективности лечения при раке желудка / А. Черноусов, М. Немцова, Т. Хоробрых // Врач. - 2014. - № 11. - С. 57-59. 

31. Непосредственные и отдаленные результаты использования брахитерапии в комплексном лечении рака пищевода / С. Ю. Дворецкий, А. М. Щербаков, С. В. Канаев // Вопросы онкологии. - 2014. - № 4. - С. 493-496. 

32. Одарченко, С. П. Сучасні діагностичні та лікувально-тактичні підходи при шлункових кровотечах пухлинного походження / С. П. Одарченко // Хірургія України. - 2015. - № 3. - С. 56-63. 

33. Олійник, Ю. Ю. Порівняння ранніх післяопераційних ускладнень комбінованих операцій, виконаних з приводу місцево-поширеного раку шлунка / Ю. Ю. Олійник // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 4. - С. 65-68. 

34. Первый опыт миниинвазивных вмешательств в хирургии рака пищевода / А. М. Карачун, Е. В. Левченко, Ю. В. Пелипась // Вопросы онкологии. - 2013. - № 5. - С. 642-644. 

35. Показатели качества жизни больных раком желудка и факторы, влияющие на их изменения в ходе лечения / Ю. А. Винник, В. В. Олексенко, Т. С. Ефетова // Сучасні медичні технології. - 2013. - № 4. - С. 86-93. 

36. Поліпи шлунка: сучасна класифікація, ендоскопічна діагностика, вибір тактики / К. В. Баранніков, Я. Б. Швидкий, І. М. Тумак // Львівський медичний часопис. - 2013. - № 4. - С. 67-75. 

37. Прогнозирование отдаленных результатов гастрэктомий при раке желудка / Ю. В. Думанский [и др.] // Онкология. - 2014. - № 2. - С. 113-117. 

38. Прогнозування безпосередніх та віддалених результатів гастректомій при раку шлунка / Ю. В. Думанський [и др.] // Львівський медичний часопис. - 2014. - № 3/4. - С. 26-33. 

39. Радомская, Е. Ю. Особенности макро-и микроскопической картины резидуальных полипов желудка / Е. Ю. Радомская // Український журнал екстремальної медицини ім. Г. О. Можаєва . - 2013. - № 1. - С. 142-146. 

40. Редокс-статус тканин раку шлунка: зв'язок із прогресуванням пухлини / А. П. Бурлака [и др.] // Онкология. - 2014. - № 2. - С. 102-107. 

41. Результаты комбинированного и комплексного лечения индолентных и агрессивных неходжкинских лимфом желудка / С. В. Голуб, В. А. Солодкий, В. М. Сотников // Вопросы онкологии. - 2015. - № 1. - С. 85-89. 

42. Результаты комбинированного лечения больного диссеминированным раком желудка. Случай из практики / Е. В. Трусилова, Н. С. Бесова, С. Г. Багрова // Вопросы онкологии. - 2013. - № 1. - С. 123-125. 

43. Результаты хирургического лечения местно-распространенного рака проксимального отдела желудка / Ю. А. Винник [и др.] // Онкология. - 2014. - № 1. - С. 47-52. 

44. Реконструктивно-восстановительный этап гастрэктомии при раке проксимального отдела желудка / Ю. А. Винник [и др.] // Хирургия. - 2013. - № 12. - С. 11-17. 

45. Синхронное поражение пищевода: ранний рак и гастроинтестинальная опухоль / Ю. Г. Старков, Е. Н. Солодинина, М. М. Константинова // Хирургия. - 2013. - № 7. - С. 58-60. 

46. Скоропад, В. Ю. Современное состояние адъювантной терапии рака желудка после радикальных оперативных вмешательств с расширенной лимфодиссекцией / В. Ю. Скоропад // Вопросы онкологии. - 2015. - № 3. - С. 339-345. 

47. Современное состояние проблемы комбинированного лечения местнораспространенного рака желудка. Достижения и неудачи: основные тенденции клинической онкологии / М. Д. Тер-Ованесов, О. Э. Фатуев, А. С. Габоян // Вопросы онкологии. - 2015. - № 3. - С. 329-338. 

48. Современные возможноти эндоскопии в диагностике патологических образований слизистой оболочки желудка / А. Б. Денисова, Д. В. Черданцев, А. Б. Салмина // Эндоскопическая хирургия. - 2015. - № 3. - С. 19-23. 

49. Соломенцева, Т. А. Хроническое воспаление в желудке - путь к канцерогенезу / Т. А. Соломенцева // Сучасна гастроентерологія. - 2013. - № 5. - С. 126-130. 

50. Тораколапароскопические одномоментные операции на пищеводе: результаты лечения 14 больных / И. Е. Хатьков, Р. Е. Израилов, С. А. Домрачев // Хирургия. - 2014. - № 10. - С. 45-51. 

51. Тюляндин, С. А. Химиотерапия резистентного диссеминированного рака желудка: литературный обзор возможностей лечения / С. А. Тюляндин, М. Н. Нариманов, В. Т. Заркуа // Лечащий Врач. - 2013. - № 9. - С. 92-98. 

52. Хирургическое лечение рака проксимального отдела желудка / Ю. А. Винник, В. В. Олексенко, С. В. Ефетов // Хірургія України. - 2013. - № 4. - С. 43-51. 

53. Черноусов, А. Ф. Гастрэктомия с сохранением селезенки у больных раком желудка / А. Ф. Черноусов, Т. В. Хоробрых, М. М. Рогаль // Хирургия. - 2014. - № 5. - С. 28-36. 

54. Швидкий, Я. Б. Нейроендокринні пухлини шлунка - загальноклінічні й ендоскопічні аспекти (огляд літератури) / Я. Б. Швидкий // Український журнал хірургії. - 2013. - № 4. - С. 111-115. 

55. Эндовидеохирургическое удаление лейомиом пищевода / В. И. Оскретков [и др.] // Эндоскопическая хирургия. - 2015. - № 2. - С. 3-7. 

56. Эндоскопическая резекция слизистой и эндоскопическая диссекция в подслизистом слое в лечении раннего рака желудка / М. В. Армашева, В. Н. Клименко, А. М. Щербаков // Вопросы онкологии. - 2015. - № 3. - С. 407-412. 

57. Яковенко, В. А. Первый в Украине опыт эндоскопической туннельной подслизистой диссекции гигантской липомы кардиального отдела пищевода / В. А. Яковенко // Сучасна гастроентерологія. - 2014. - № 5. - С. 56-60. 

58. Яковенко, В. А. Первый в Украине случай диагностики перстневидноклеточного рака желудка у ребенка 15 лет по данным эндоскопии с большим увеличением, узкоспектрального исследования и эндосонографии / В. А. Яковенко // Український медичний вісник. - 2015. - № 10. - С. 28-31. 

59. Ярема Р. Р. Рак шлунка з високим ризиком інтраперитонеального метастазування: особливості перебігу та сучасні методи лікування / Р. Р. Ярема // Львівський медичний часопис. - 2014. - № 2. - С. 69-75.