Статті

Сучасні методи менеджменту в системі охорони здоров'я

                                                   Бібліографічний список літератури
                                                            (2010 - 2016 рр.)


                                                            м. Хмельницький
                                                                   2016р.
 
Організація діяльності медичних установ здобуває особливу значимість на сучасному етапі розвитку української охорони здоров’я. Управлінські проблеми знаходять своє відображення у всіх пропонованих для обговорення концепціях і програмах реформи системи охорони здоров’я в країні. Досвід закордонних країн свідчить про те, що в питаннях керування лікувально-профілактичними установами у даний час все більше виявляються нові тенденції, що представляють як практичний, так і теоретичний інтерес.
За останнє десятиріччя в усьому світі та в Україні помітно підвищилась зацікавленість проблемами організації охорони здоров’я і менеджменту у сфері охорони здоров’я. Однією з причин подібної уваги дослідників і практиків у галузі суспільного здоров’я є закономірні інтеграційні процеси, які відбуваються в системі охорони здоров’я України, деяка консолідація структур, що тою чи іншою мірою забезпечують збереження та покращення здоров’я населення: лікарень, поліклінік, страхових і фармацевтичних компаній, органів управління, установ соціального захисту тощо. Зазначені процеси характерні як для національної системи охорони здоров’я, так і для міжнародної сфери в цілому.
Запропонований рекомендаційний список літератури дає відомості про джерела інформації, що надійшли до фонду ОНМБ і їх можна безкоштовно отримати в бібліотеці і замовити по телефону.

 

1. Анищенко, П.Н. Отдел менеджмента качества – подразделение для совершенствования системы управления качеством лечебно-профилактического учреждения / П.Н. Анищенко // Главный врач. - 2014. - №2. - С. 32-34.

2. Бурыкин, И.М. Повышение эффективности менеджмента учреждений здравоохранения в современных условиях на основе принципов бережливого производства / И.М. Бурыкин, А.Ю. Вафин, Р.Х. Хафизьянова // Главный врач. - 2014. - №2. - С. 47-52.

3. Вежновець, Т.А. Вплив досвіду керівної роботи на стиль ухвалення управлінського рішення керівником закладу охорони здоров'я / Т.А. Вежновець // Лікарська справа. - 2013. - №8. - С. 116-120.

4. Владзимирський, А.В. Адаптація підходів та механізмів електронного менеджменту для використання при організації медико-санітарної допомоги пацієнтам з мультирезистентним туберкульозом / А.В. Владзимирський, В.В. Мозговий // Сучасні медичні технології. - 2012. - №1. - С. 21-28.

5. Глухова, О. Розроблення та впровадження системи управління якістю в закладах охорони здоров'я / О. Глухова, К. Карандєєв, О. Трескунов // Практика управління медичним закладом. - 2015. - №1. - С. 24-31.

6. Горачук, В.В. Удосконалення методичних підходів до підготовки керівників галузі охорони здоров'я з питань менеджменту якості медичної допомоги / В.В. Горачук // Сучасні медичні технології. - 2012. - №1. - С. 18-20.

7. Горачук, В. Впроваджуємо стандарт ДСТУ ISO 9001:2009 в систему управління закладом охорони здоров'я / В. Горачук // Практика управління медичним закладом. - 2016. - №4. - С. 76-85.

8. Гоорачук, В. Функції управління в системі менеджменту якості медичної допомоги / В. Горачук // Практика управління медичним закладом. - 2016. - №3. - С. 8-13.

9. Дэйли, Р. Организационное поведение и его связь с менеджментом / Р. Дэйли // Головна медична сестра. - 2013. - №9. - С. 38-41.

10. Дячук, Д.Д. Аналіз підходів до удосконалення системи управління закладом охорони здоров'я (оглід літератури) / Д.Д. Дячук // Главный врач. - 2014. - №3. - С. 43-68.

11. Дячук, Д.Д. Наукові основи та концептуальні підходи до удосконалення системи управління закладом охорони здоров'я / Д.Д. Дячук // Главный врач. - 2014. - №4. - С. 13-22.

12. Інформаційні технології та аспекти управління в охороні здоров'я // Головна медична сестра. - 2012. - №3. - С. 23-34.

13. Категорийный менеджмент в рознице // Фармацевт-практик. - 2010. - №12. - С. 12-13.

14. Катюхин, О. Бизнес-процессы как средство менеджмента в медицинском учреждении / О. Катюхин // Практика управління медичним закладом. - 2016. - №1. - С. 80-83.

15. Корецкий, В. Мотивация труда как функция управления в здравоохранении / В. Корецкий // Практика управління медичним закладом. - 2015. - №8. - С. 58-63.

16. Корецький, В. Стратегічний менеджмент діяльності закладів охорони здоров'я / В. Корецький, Н. Орлова // Практика управління медичним закладом. - 2015. - №5/6. - С. 50-55.

17. Кривенко, Є.М. Інформація охорони здоров'я як складова управління галуззю / Є.М. Кривенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2013. - №4. - С. 71-76.

18. Латишев, Є. Операційний менеджмент як інструмент управління матеріально-технічними ресурсами закладу охрони здоров'я / Є. Латишев // Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - №12. - С. 65-78.

19. Латишев, Є. Організаційна структура та організаційна діяльність. Навички менеджера. Комунікації (Лекція №6, навчальних годин – 4) / Є. Латишев // Управління закладом охорони здоров'я. - 2012. - №8. - С. 85-104.

20. Латишев, Є.Є. Практичні аспекти стратегічного управління в охороні здоров'я / Є.Є. Латишев // Главный врач. - 2014. - №11. - С. 66-67.

21. Лехан, В.М. Вплив запровадження системи менеджменту якості згідно зі стандартами серії ISO на якість медичних втручань у стаціонарі / В.М. Лехан, М.В. Павленко // Україна. Здоров’я нації. - 2010. - №4. - С. 78-84.

22. Літвак, А. Дослідження якості управління в медичній організації / А. Літвак // Главный врач. - 2014. - №11. - С. 39-47.

23. Литвак, А.И. Качество управления / А.И. Литвак // Главный врач. - 2011. - №6. - С. 84-88.

24. Малова, Ю.В. Психологическая составляющая менеджмента здравоохранения / Ю.В. Малова, К.А. Багратиона, М.В. Иванов // Главный врач. - 2013. - №8. - С. 73-75.

25. Організація власної роботи менеджера // Головна медична сестра. - 2011. - №9. - С. 25-28.

26. Панчишин, Н.Я. Оцінка ефективності управління в системі охорони здоров'я / Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2012. - №3. - С. 57-59.

27. Парій, В. Впровадження та сертифікація системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 у закладах охорони здоров'я / В. Парій, З. Сєбєлєва // Управління закладом охорони здоров'я . - 2014. - №12. - 29-37.

28. Роль фахівців системи менеджменту якості у впровадженні стандартизування / В. Біла [та ін.] // Управління закладом охорони здоров'я . - 2015. - №8. - С. 20-24.

29. Сапа, Ю.С. Досвід використання функціонального підходу для оцінки менеджменту в закладі охорони здоров'я первинного рівня / Ю.С. Сапа // Главный врач. - 2014. - №5. - С. 47-52.

30. Середюк, О.І. Сучасні питання технології управління в системі охорони здоров'я України / О.І. Середюк, В.О. Мінак, Н.В. Просоленко // Дерматологія та венерологія. - 2011. - №2. - С. 47-48.

31. Тхориков, Б.А. Вопросы методологии индикативного управления в сфере здравоохранения / Б.А. Тхориков // Главный врач. - 2013. - №6. - С. 79-83.

32. Управление здравоохранением в новых экономических условиях / О.Р. Курбанов, Т.А. Абакаров, З.О. Курбанов // Вестник новых медицинских технологий. - 2011. - №4. - С. 261-262.

33. Чуднявцев, С.Е. Правила открытой и закрытой систем рынка как основа медицинского менеджмента / С.Е. Чуднявцев // Офтальмологічний журнал. - 2010. - №6. - С. 89-91.

34. Шатило, В.Й. Менеджмент організації управління сестринськими службами первинної медико-санітарної допомоги на вторинному рівні медичної допомоги / В.Й. Шатило // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2013. - №4. - С. 13-19.

35. Шейман, И.М. Управление рисками при реструктизации здравоохранения / И.М. Шейман // Управління закладом охорони здоров'я . - 2012. - №5. - С. 37-44.

36. Шляхи підвищення управлінської культури керівників закладів охорони здоров'я / В. Лисак [та ін.] // Управління закладом охорони здоров'я . - 2015. - №11. - С. 76-80.

37. Ясько, Б.А. Психология менеджмента в системе здравоохране- ния : компетентностный подход / Б.А. Ясько // Главный врач. - 2013. - №8. - С. 68-73.