Статті

Туберкульоз у дітей та підлітків

                                                     Тематичний список літератури
                                                              (2013-2016 рр.)


                                                             м. Хмельницький
                                                                    2016 р.
 
 Серед усіх захворювань особливе місце займає туберкульоз. Щорічно в світі хворіють 7-10 млн. чоловік. В Україні епідемія туберкульозу зареєстрована з 1995р., невпинно прогресує і є найпоширенішою інфекційною хворобою. Складні соціально-економічні та екологічні умови сприяють погіршенню епідеміологічної ситуації з туберкульозу особливо серед дітей і підлітків. 
 Захворюваність дітей збільшилась в 2,1 рази. Важливе значення надається вакцинації і ревакцинації БЦЖ. Актуально іде пошук нових методів щадячої імунопрофілактики туберкульозу.
 Данний тематичний список ознайомлює з сучасними методами лікування туберкульозу у дітей та підлітків і надання їм медичної допомоги.


 1. Актуальні питання надання медичної допомоги юнацькому контингенту / М.М. Коренєв, Т.В. Пересипкіна, Т.П. Сидоренко // Современная педиатрия. - 2015. - № 5. - С. 78-80.

2. Аксенова, В.А. Очаг туберкулезной инфекции и его значение в развитии туберкулеза у детей / В.А. Аксенова, Н.И. Клевно, С.М. Кавтаршвили // Туберкулез и болезни лёгких. - 2015. - № 1. - С. 19-24.

3. Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков : Тезисы всероссийской науч.-прак. конференции с международным участием, 28-29 марта 2013г. // Туберкулез и болезни лёгких. - 2013. - № 6. - С. 7-104.

4. Аряєв, М.Л. Вроджений туберкульоз / М.Л. Аряєв, Н.В. Котова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. - 2015. - №1. - С. 90-93.

5. Билозир, Л.И. Опыт применения химиоозонотерапии при туберкулёзе легких у подростков на этапе интенсивной фазы стационарного лечения / Л.И. Билозир // Туберкулез и болезни лёгких. - 2013. - № 4. - С. 19-24.

6. Возможности эхографии в диагностике абдоминального туберкулеза у детей / М.И. Пыков, Ю.Ю. Соколов, В.В. Балашов // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2013. - № 1. - С. 81-87.

7. Галієнко, Л.І. Сучасні медикосоціальні аспекти проблеми туберкульозу в Україні / Л.І. Галієнко // Главный врач. - 2014. - № 11. - С. 23-27.

8. Григорьева, О.П. Патология почек у детей с туберкулезной инфекцией (обзор литературы) / О.П. Григорьева, Н.Д. Савенкова, М.Э. Лозовская // Нефрология. - 2013. - № 6. - С. 46-55.

9. Диагностика активности туберкулезной инфекции у детей / Л.В. Поддубная [и др.] // Туберкулез и болезни лёгких. - 2013. - № 9. - С. 16-19.

10. Диагностика и клинико-рентгенологическая характеристика туберкулеза органов дыхания у подростков / М.В. Павлова [и др.] // Туберкулез и болезни лёгких. - 2015. - № 1. - С. 10-14.

11. Диагностика чувствительности к кожной пробе с аллергеном туберкулезным рекомбинантным у детей с латентной туберкулезной инфекцией / Е.П. Шилова, Л.В. Поддубная, И.М. Степченко // Туберкулез и болезни лёгких. - 2015. - № 9. - С. 19-22.

12. Довгалюк, И.Ф. Возможности применения Диаскинтеста в практической работе врача-педиатра / И.Ф. Довгалюк, А.А. Старшинов, С.В. Зубарева // Педиатрия. - 2013. - № 1. - С. 65-68.

13. Застосування алергену туберкульозного рекомбінантного для діагностики туберкульозної інфекції у дітей (методичний посібник). Київ - 2013 // Современная педиатрия. - 2014. - № 1. - С. 149-159.

14. Казмирчук, А.П. Сложности при диагностике туберкулеза / А.П. Казмирчук, Г.В. Мясников, Л.И. Гречаник // Український медичний вісник. - 2013. - № 7-8. - С. 42-45.

15. Клевно, Н.И. Чувствительность кожных тестов при туберкулезе у детей с ВИЧ-инфекцией / Н.И. Клевно // Туберкулез и болезни лёгких. - 2014. - № 7. - С. 37-40.

16. Клиническая значимость молекулярно-биологических методов при туберкулезе органов дыхания у детей / Ю.Є. Овчинникова [и др.] // Туберкулез и болезни лёгких. - 2013. - № 10. - С. 19-22.

17. Клинические синдромы иммунной недостаточности у детей, больных перинатальной ВИЧ-инфекцией и туберкулезом / С.Н. Шугаева, А.Г. Петрова, С.В. Смирнова // Пульмонология. - 2014. - № 6. - С. 60-64.

18. Миколишин, Л.І. Особливості позагрудного туберкульозу у дітей з невідомим контактом / Л.І. Миколишин, З.І. Піскур // Тубер-кульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2015. - № 1. - С. 104-107.

19. Миколишин, Л.І. Особливості туберкульозу кісток і суглобів у дітей / Л.І. Миколишин, З.І. Піскур // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2014. - № 3-4. - С. 43-47.

20. Моисеева, Н.Н. Эффективность кожного теста «Диаскинтест» у детей при массовых осмотрах на туберкулез. Фармако-экономический анализ / Н.Н. Моисеева, В.А. Аксенова, В.С. Одинец // Туберкулез и болезни лёгких. - 2014. - № 2. - С. 45-52.

21. Овсянкина, Е.С. Лечение туберкулеза у детей и подростков : история, настоящее и перспективы / Е.С. Овсянкина, Л.В. Панова // Туберкулез и болезни лёгких. - 2013. - № 9. - С. 3-9.

22. Оптимизация скрининга туберкулезной инфекции у детей / Н.В. Ставицкая, Н.В. Молчанова, Д.В. Дудченко // Туберкулез и болезни лёгких. - 2013. - № 12. - С. 59-64.

23. Особливості стану імунітету у дітей, хворих на вперше діагностований туберкульоз / О.І. Білогорцева, Г.П. Победьонна, О.М. Рекалова // Український пульмонологічний журнал. - 2015. - № 3. - С. 20-24.

24. Оценка психологических характеристик детей, больных тубер-кулезом органов дыхания, на фоне специфической терапии / Н.В. Золотова [и др.] // Туберкулез и болезни лёгких. - 2015. - № 9. - С. 13-18.

25. Першин, А.А. БЦЖ-хондрит эпифиза большеберцовой кости у ребенка в возрасте одного года / А.А. Першин, Е.С. Кириллова, А.Ю. Мушкин // Туберкулез и болезни лёгких. - 2013. - № 1. - С. 57-59.

26. Петренко, В.І. Проблема туберкульозу в Україні / В.І. Петренко, Р.Г. Процюк // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2015. - № 2. - С. 16-29.

27. Піскур, З.І. Особливості позалегеневого туберкульозу у дітей з осередків туберкульозної інфекції / З.І. Піскур, Л.І. Миколишин // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2015. - № 3. - С. 26-30.

28. Піскур, З.І. Поєднання туберкульозу мозкових оболонок і центральної нервової системи з туберкульозом органів дихання у дітей / З.І. Піскур // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2015. - № 4. - С. 53-57.

29. Процюк, Р.Г. Концепція харчування хворих на туберкульоз / Р.Г. Процюк, І.О. Галан // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2015. - № 4. - С. 80-86.

30. Психологические особенности больных туберкулезом органов дыхания подростков с различными характеристиками заболевания / А.А. Ахтямова [и др.] // Туберкулез и болезни лёгких. - 2016. - № 1. - С. 10-14.

31. Психологические факторы патогенеза туберкулеза органов дыхания у детей и подростков / Н.В. Золотова, А.А. Ахтямова, В.В. Стрельцов // Туберкулез и болезни лёгких. - 2013. - № 4. - С. 25-32.

32. Рымаренко, Н.В. Осорбенности течения врожденной ко-инфекции ВИЧ/ТБ у новорожденных и детей грудного возраста / Н.В. Рымаренко // Туберкуьоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2013. - № 4. - С. 115-119.

33. Случай генерализованного туберкулеза у ребенка школьного возраста с поздно выявленной ВИЧ-инфекцией / Е.Б. Васильева, О.М. Носкова, Л.В. Клочкова // Туберкулез и болезни лёгких. - 2015. - № 1. - С. 56-60.

34. Случай эффективного лечения туберкулеза легких у девочки-подростка после трансплантации почки / Е.С. Овсянкина, Н.Л. Карпина, Ф.Г. Полуэктова [и др.] // Туберкулез и болезни лёгких. - 2016. - № 2. - С. 56-60.

35. Сметанин, А.Г. Диагностическая ценность кожных иммуноло-гических тестов у детей, больных туберкулезом / А.Г. Сметанин, Я.А. Даулетова, С.Л. Леонов // Туберкулез и болезни лёгких. - 2015. - № 1. - С. 25-28.

36. Соловьев, А.Е. Туберкулезный перитонит у подростка / А.Е. Соловьев, М.В. Северин // Хірургія дитячого віку. - 2014. - № 1-2. - С. 82-84.

37. Состояние показателей гуморального иммунитета у детей с впервые выявленным туберкулезом легких / О.И. Белогорцева, Г.П. Победенная, Л.В. Кучугура-Кучеренко // Астма та алергія. - 2015. - № 3. - С. 47-50.

38. Туберкулезный сакроилеит у пациентов с болезнью Гоше / Е.А. Лукина, В.Е. Мамонов, К.А. Лукина // Терапевтический архив. - 2013. - № 7. - С. 87-89.

39. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Ко-инфекція (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД). 2014 // Актуальная инфектологія. - 2015. - №2. - С. 99-130.

40. Факторы риска развития туберкульоза у детей при наличии и отсутствии контакта с больным туберкулезом / Е.С. Овсянкина, Н.В. Юхименко, И.Ю. Петракова // Туберкулез и болезни лёгких. - 2014. - № 10. - С. 20-23.

41. Шило, М.М. Вікові особливості формування запальних хвороб пародонта у дітей в залежності від клінічних форм туберкульозу / М.М. Шило // Український пульмонологічний журнал. - 2013. - № 4. - С. 41-43.

42. Шугаева, С.Н. Клиника и течение туберкулеза у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией / С.Н. Шугаева, А.Г. Петрова // Туберкулез и болезни лёгких. - 2014. - № 10. - С. 24-27.

43. Шугаева, С.Н. Факторы риска туберкулеза у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией / С.Н. Шугаева, Е.Д. Савилов // Туберкулез и болезни лёгких. - 2016. - № 2. - С. 8-12.