Статті

Синдром полікістозних яєчників: клініка, діагностика, лікування

                                                     Рекомендаційний список літератури
                                                                ( 2012-2015рр. )


                                                                 Хмельницький
                                                                       2015


Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) займає одне з провідних місць серед гінекологічних захворювань, а також належить до числа найбільш поширених етіологічних факторів ендокринної безплідності. Вищезазначена патологія зустрічається в 11-15% жінок репродуктивного віку, при цьому в 35-94% з них відзначається безпліддя. Особливості лікування обумовлені насамперед складністю та багатофакторіальністю патогенезу захворювання. Саме тому вивчення розвитку, клінічного перебігу, удосконалення діагностики й лікування СПКЯ продовжує залишатися актуальним.

 


1. Алиева, Н.Ш. Нарушения менструального цикла у пациенток с синдромом поликистозных яичников / Н.Ш. Алиева // Здоровье женщины. - 2013. - № 8. - С. 153-155.

2. Архипкіна, Т.Л. Особливості клінічних та гормональних показників у жінок з регулярним менструальним циклом та кістозною дегенерацією яєчників / Т.Л. Архипкіна // Проблеми ендокринної патології. - 2013. - №3. - С. 63-69.

3. Архипкина, Т.Л. Секреция антимюллерового гормона у больных с синдромом поликистозных яичников на фоне терапии диане-35 // Т.Л. Архипкина, Л.П. Любимова, О.В. Тяжелова // Міжнародний медичний журнал. - 2012. - №1. - С. 61-64.

4. Галникіна, С.О. Синдром полікістозних яєчників : діалог між гінекологом та дерматологом / С.О. Галникіна, М.С. Хміль // Мистецтво лікування. - 2015. - №3/4. - С. 24-26.

5. Галникіна, С.О. Синдром полікістозних яєчників : діалог між гінекологом та дерматологом. Частина II / С.О. Галникіна, М.С. Хміль // Мистецтво лікування. - 2015. - №5/6. - С. 16-22.

6. Ганжий, І.Ю. Стан репродуктивного здоров'я у жінок з синдромом полікістозних яєчників / І.Ю. Ганжий // Здоровье женщины. - 2012. - № 2. - С. 157-159.

7. Гладчук, І.З. Порівняльний аналіз ефективності методів лікування жінок із синдромом полікістозних яєчників та гіперпролактинемією: ретроспективне дослідження / І.З. Гладчук, О.М. Семенюта, Ю.В. Онищенко // Здоровье женщины. - 2014. - № 2. - С. 121-123.

8. Диагностика и лечение синдрома поликистозных яичников: клиническое практическое руководство общества эндокринологов США, 2013 / R.S. Legro, S.A. Arslanian, D.A. Ehrmann // Репродуктивная эндокринология. - 2014. - №6. - С. 22-35.

9. Діагностика та лікування синдрому полікістозних яєчників. Клінічні настанови Ендокринологічного товариства ( 2013 рік ) / R.S. Legro, S.A. Arslanian, D.A. Ehrmann // Український журнал дитячої ендокринології. - 2014. - №3. - С. 39-67.

10. Запорожан, В.Н. Анализ гистологической картины и экспрессии рецепторов половых гормонов ER и PR в яичниках при синдроме поликистозных яичников / В.Н. Запорожан, Н.Н. Рожковская, Ю.В. Онищенко // Репродуктивная эндокринология. - 2014. - №4. - С. 9-12.

11. Зыкова, Т.А. Взаимодополняющие эффекты гипогликемических препаратов в процессе коррекции доклинических нарушений метаболизма при синдроме поликистозных яичников / Т.А. Зыкова, Л.В. Уледева // Акушерство и гинекология. - 2014. - №11. - С. 102-106.

12. Зыкова, Т.А. Роль таурина в коррекции метаболических дисфункций у женщин репродуктивного возраста с синдромом поликистозных яичников / Т.А. Зыкова, Л.В. Уледева // Акушерство и гинекология. - 2013. - №11. - С. 65-69.

13. Калугина, Л.В. Опыт лечения синдрома поликистозных яичников / Л.В. Калугина // Репродуктивная эндокринология. - 2012. - №2. - С. 74-78.

14. Камінський, В.В. Сучасний погляд на патогенез синдрому полікістозних яєчників / В.В. Камінський, А.Г. Фархат // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2013. - №6. - С. 97-100.

15. Клинические и метаболические эффекты таурина у женщин репродуктивного возраста с синдромом поликистозных яичников / Т.А. Зыкова, Л.В. Уледева, А.В. Стрелкова // Акушерство и гинекология. - 2013. - №1. - С. 89-93.

16. Клинические проявления синдрома поликистозных яичников в позднем репродуктивном периоде и постменопаузе / Т.В. Чеботникова, Г.Н. Давыдова, Ж.Л. Холодова // Акушерство и гинекология. - 2012. - №1. - С. 64-69.

17. Концентрація глюкози та інсуліну у пацієнток зі синдромом полікістозних яєчників / Т. Мілєвіч, Ю. Кшисєк, М. Кшичковська-Сендраковська // Репродуктивная эндокринология. - 2012. - №3. - С. 38-40.

18. Корнацька, А.Г. Кардіоваскулярні захворювання та особливості формування факторів серцево-судинного ризику у жінок із синдромом полікістозу яєчників / А.Г. Корнацька, О.І. Мітченко, О.В. Сопко // Здоровье женщины. - 2012. - № 1. - С. 56-60.

19. Корнацька, А.Г. Прегравідарна підготовка жінок з ожирінням та синдромом полікістозних яєчників / А.Г. Корнацька, О.Г. Даниленко, І.В. Овчар // Здоровье женщины. - 2015. - № 1. - С. 144-146

20. Косей, Н.В. Психоемоційний статус жінок зі синдромом полікістозних яєчників / Н.В. Косей, Г.В. Ветох // Репродуктивная эндокринология. - 2014. - №6. - С. 75-78.

21. Кузнецова, И.В. Роль инсулиносенситайзеров и препаратов кальция с витамином D3 в комплексной терапии синдрома поликистозных яичников / И.В. Кузнецова // Проблемы эндокринологии. - 2013. - №1. - С. 49-56.

22. Лахно, И.В. Повышение эффективности методов индукции овуляции у женщин с поликистозом яичников / И.В. Лахно // Здоровье женщины. - 2014. - № 5. - С. 122-125.

23. Литвак, О.О. Індомірол при синдромі полікістозних яєчників / О.О. Литвак // Український медичний часопис. - 2014. - №1. - С. 86.

24. Мітченко, О.І. Фактори серцево-судинного ризику у жінок зі синдромом полікістозу яєчників / О.І. Мітченко, А.Г. Корнацька, О.В. Сопко // Репродуктивная эндокринология. - 2012. - №1. - С. 46-50.

25. Могильницька, Л.А. Васкулоендотеліальний фактор росту та ендотелійзалежна дилатація у хворих із синдромом полікістозних яєчників з різною масою тіла / Л.А. Могильницька // Здоровье женщины. - 2015. - № 3. - С. 105-109.

26. Могильницька, Л.А. Уміст ендотеліального моноцитакти-вувального поліпептиду-II в сироватці крові хворих на синдром полікістозних яєчників з різною масою тіла / Л.А. Могильницька // Здоровье женщины. - 2015. - № 1. - С.150-153.

27. Носова, Е.В. Вторичный поликистоз яичников : лечение ( клинический случай ) / Е.В. Носова // Практикуючий лікар. - 2013. - №1. - С. 79-82.

28. Рыкова, О.В. Синдром поликистоза яичников : лабораторная диагностика гиперандрогенного статуса женщины / О.В. Рыкова // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2015. - №1. - С. 66-69.

29. Сергиенко, М.Ю. Диагностика и лечение синдрома поликистозных яичников в детской гинекологии / М.Ю. Сергиенко, Э.Б. Яковлева, Д.М. Мироненко // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - №2. - С. 158-161.

30. Сндром полікістозних яєчників у підлітків / Український журнал дитячої ендокринології. - 2014. - №3. - С. 79-80.

31. Соболева, Е.Л. Состояние углеводного обмена при синдроме поликистозных яичников / Е.Л. Соболева // Проблемы эндокринологии. - 2012. - №5. - С. 41-45.

32. Современная точка зрения на синдром поликистозных яичников / П.Н. Веропотвелян [ и др. ] // Здоровье женщины. - 2013. - № 8. - С. 31-37.

33. Сучасні можливості лікування негормонального лікування синдрому полікістозних яєчників у жінок з ожирінням / Т.Ф. Татарчук [ и др. ] // Репродуктивная эндокринология. - 2013. - №5. - С. 14-21.

34. Татарчук, Т.Ф. Стан жирової тканини при синдромі полікістозних яєчників / Т.Ф. Татарчук, Н.Ю. Педаченко, І.М. Капшук // Здоровье женщины. - 2013. - № 10. - С. 35-38.

35. Хащенко, Е.П. Современные подходы к диагностике и ведению пациенток с синдромом поликистозных яичников в подростовком возрасте / Е.П. Хащенко, Е.В. Уварова // Акушерство и гинекология. - 2015. - №5. - С. 5-9.

36. Шереметьева, Е. Отдаленные результаты коррекции метаболического риска у женщин с синдромом поликистозных яичников после монотерапии метформином и комбинированной терапии / Е. Шереметьева, Е. Андреева, И. Дедов // Врач. - 2012. - №8. - С. 56-61.