Статті

Бронхолегеневі хвороби у дітей

                                                Тематичний список літератури
                                                          (2012-2015рр.)                                                         м. Хмельницький
                                                                  2015
 

 Актуальною проблемою педіатрії залишаються захворювання органів дихання. Так, за даними офіційної статистики в структурі захворюваності дітей від 0 до 14 років включно хвороби органів дихання займають перше місце і складають біля 62-65 %. За останні десять років кількість захворювань бронхолегеневої системи у дітей зросла майже в 3,6 раза, переважно за рахунок гострих та рецидивуючих запальних процесів верхніх і нижніх дихальних шляхів. При цьому показники захворюваності респіраторного тракту у 5-6 разів перевищують аналогічні показники у дорослих. За поширеністю перше місце серед бронхолегеневої патології у дітей займають бронхіти і їх рецидивуючі форми (75-250 випадків на 1000 дітей у рік). Особливої уваги заслуговують діти, які часто і тривало хворіють респіраторними захворюваннями, частота яких коливається від 15 % до 75 % дитячої популяції. Відомо, що саме ця група дітей складає групу ризику по розвитку гострих і рецидивуючих бронхітів, пневмоній та хронічних запальних бронхолегеневих захворювань. При цьому неспецифічні захворювання легень у дітей несуть у собі могутню погрозу здоров'ю населення майбутнього, тому що патологічні процеси бронхолегеневого апарату серед дітей мають тенденцію до хронизації. Існуючі труднощі виявлення вірусної, бактеріальної або сполучної етіології захворювання, з одного боку, та анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму, що сприяють швидкому поширенню запального процесу, з іншого, диктують необхідність пошуку раціональної терапії з найбільшою клінічною ефективністю та найменшою кількістю небажаних ефектів.
 


1. Банадига Н.В. Вибір антибактеріальної терапії у дітей / Н.В. Банадига // Здоровье ребенка.- 2013.- №1.- С. 127-130.

2. Бартенев С.Г. Применение препарата Зафирон в комплексной терапии бронхообструктивного синдрома в детской пульмонологической практике / С.Г. Бартенев // Астма та алергія.- 2014.- №2.- С. 73-76.

3. Биковська О.А. Роль нутрітивного статусу у формуванні бронхолегеневої дисплазії в недоношених дітей / О.А. Биковська // Пери-натология и педиатрия.- 2012.- №3.- С. 74-76.

4. Бойцова Е.В. Хронические бронхиолиты у детей и подростков / Е. В. Бойцова, Д.Ю. Овсянников // Педиатрия.- 2014.- №3.- С. 118-124.

5. Бокавірусна інфекція у дітей молодшого віку з бронхообструктивним синдромом / С.М. Руденко, О.В. Обертинська, Ю.О. Бойко // Современная педиатрия.- 2014.- №6.- С. 67-70.

6. Бронхолегенева дисплазія у недоношених новонароджених: патогенез, клініка, лікування та профілактика (частина 1) / В.І. Снисарь, О.І. Оболонський, Д.М. Сурков // Здоровье ребенка.- 2013.- №4.- С. 107-113.

7. Бронхолегенева дисплазія у недоношених новонароджених: патогенез, клініка, лікування та профілактика (частина 2) / В.І. Сни-сарь, О.І. Оболонський, Д.М. Сурков // Здоровье ребенка.- 2013.- №5.- С. 134-142.

8. Бронхолегочная дисплазия у детей. Научно-практическая программа // Педиатрия.- 2013.- Прил. 1 к №4.- С. 7-52.

9. Бронхообструктивный синдром у детей: оптимизация терапии / В. В. Бережной, В.Г. Козачук, Т.Г. Чухрай // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.- 2012.- №4.- С. 53-56.

10. Вивчення ефективності комплексного рослинного препарату в монотерапії гострого неускладненого бронхіту у дітей / Ю.В. Мура-шко, Т.В. Гищак, О.В. Лисовець // Современная педиатрия.- 2014.- №4.- С. 84-88.

11. Волков И.К. Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома у детей / И.К. Волков // Медицина неотложных состояний.- 2013.- №1.- С. 125-128.

12. Вроджена пневмонія новонароджених – клініко-патогенетична характеристика: методологічні підходи до формування діагностич-ного процесу та трактовки показників / Т.К. Знаменська, Т.М. Килимник, Т.В. Куриліна // Перинатология и педиатрия.- 2013.- №1.- С. 73-81.

13. Все о внебольничной пневмонии у детей / Н.А. Геппе [и др.] // Ме-дицинская сестра.- 2012.- №8.- С. 11-17.

14. Высочина И.Л. Внебольничная пневмония у детей / И.Л. Высочина, Е.Л. Кривуша, Е.А. Русакова // Здоровье ребенка.- 2014.- №2.- С. 101-105.

15. Гирина А. Бронхиты у детей: диагностика, лечение, профилактика / А. Гирина, Н. Короид, А. Заплатников // Врач.-2014.-№1.-С.74-78.

16. Гострі і хронічні бронхообструктивні захворювання у дітей до 5 років та муколітична фітотерапія / О.М. Охотнікова, Т.І. Гавриле-нко, Ю.І. Гладуш // Современная педиатрия.- 2012.- №1.- С. 65-69.

17. Диагностическая значимость признаков пневмонии у новорожденных детей / В.В. Зубков, Е.Н. Байбарина, И.И. Рюмина // Аку-шерство и гинекология.- 2012.- №7.- С. 68-73.

18. Досвід застосування препарату Цефодокс у комплексній терапії позалікарняної пневмонії у дітей різних вікових груп / Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф, О.С. Мовчан // Здоровье ребенка.- 2013.- №1.- С. 61-64.

19. Дудник В.М. Нові можливості застосування секретолітиків у комплексній терапії гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку / В.М. Дудник // Астма та алергія.-2013.- №4.- С. 82-87.

20. Зубков В. Пневмония у новорожденных / В. Зубков // Врач.- 2012.- №8.- С. 28-32.

21. Ингаляционные формы амброксола в терапии секреторно-эвакуаторных нарушений респираторного тракта при острых бронхитах у детей / Л.С. Овчаренко, А.А. Вертегел, Т.Г. Андриенко // Здоровье ребенка.- 2014.- №3.- С. 25-28.

22. Катилов А.В. Бронхиты у детей: современные представления / А. В. Катилов, Д.В. Дмитриев // Природная медицина.- 2014.- №1.- С. 20-26.

23. Кенс О.В. Бронхолегенева дисплазія у дитини раннього віку (клінічний випадок) / О.В. Кенс, О.І. Мисак // Український пульмонологічний журнал.- 2015.- №1.- С. 66-69.

24. Клініко-імунологічні критерії диференціальної діагностики бронхіальної астми та бронхіту з бронхообструктивним синдромом у дітей / В.П. Костроміна [та ін.] // Астма та алергія.- 2012.- №3.- С. 24-27.

25. Клиническая эффективность препарата эреспал в комплексном лечении острого обструктивного бронхита у детей / Т.А. Романова, Н.Я. Сысоева, Е.И. Руднева // Педиатрия.- 2013.- №5.- С. 85-88.

26. Косовська Т.М. Клініко-імунологічний статус у дітей з хронічним бронхітом / Т.М. Косовська // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2012.- №5.- С. 19-21.

27. Крамарев С.А. Место азитромицина в лечении внебольничной пневмонии у детей / С.А. Крамарев // Здоровье ребенка.- 2013.- №2.- С. 85-89.

28. Кривопустов С.П. Острый бронхит у детей: в фокусе внимания фитотерапия / С.П. Кривопустов // Природная медицина.- 2014.- №1.- С. 16-18.

29. Лапшин В.Ф. Актуальні питання антибіотикотерапії дітей з бронхолегеневими захворюваннями / В.Ф. Лапшин, Т.Р. Уманець // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2012.- №2.- С. 42-47.

30. Легочная гипертензия и легочное сердце у детей с бронхолегочной дисплазией: факторы риска, диагностика, возможности терапии и профилактики / Е.А. Дегтярева, Д.Ю. Овсянников, Н.О. Зайцева // Педиатрия.- 2013.- №5.- с. 32-39.

31. Леженко Г.О. Тактика антибактеріальної терапії рецидивуючих бронхітів у дітей / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова, Л.І. Пантюшенко // Здоровье ребенка.- 2012.- №7.- С. 51-53.

32. Майданник В.Г. Бронхіоліт у дітей: діагностика з позиції доказової медицини / В.Г. Майданник, Є.О. Ємчинська // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2012.- №2.- С. 7-14.

33. Майданник В.Г. Внебольничные пневмонии у детей: применение азитромицина с позиции доказательной медицины / В.Г. Майданник // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии.- 2012.- №1.- С. 95-111.

34. Марушко Ю.В. Ефективність сиропу первоцвіту у лікуванні гострих бронхітів у дітей / Ю.В. Марушко, О.Д. Московенко, Т.С. Брюзгіна // Современная педиатрия.- 2013.- №5.- С. 80-84.

35. Марушко Ю.В. Можливості застосування левоцетиризину в терапії бронхітів та пневмоній у дітей з атопічними станами / Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф // Здоровье ребенка.- 2013.- №4.- С. 39-43.

36. Марушко Ю.В. Цефподоксиму проксетил у лікуванні гострих бонхітів бактеріальної етіології в дітей / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак, Г.Г. Шеф // Здоровье ребенка.- 2014.- №5.- С. 29-33.

37. Нові респіраторні віруси у дітей молодшого віку з бронхообструктивним синдромом / С.М. Руденко, О.В. Обертинська, Ю.О. Бойко // Здоровье ребенка.- 2014.- №4.- С. 84-88.

38. Овчаренко Л.С. Эффективная антибиотикотерапия рекуррентных бактериальных бронхитов у детей с гиперплазией лимфоглоточного кольца / Л.С. Овчаренко, В.Ю. Ткаченко // Современная педиатрия.- 2013.- №3.- С. 88-93.

39. Опыт применения Беродуала у детей грудного возраста с синдромом бронхиальной обструкции / Г.М. Траверсе, Л.С. Зюзина, О.И. Ананевич // Здоровье ребенка.- 2013.- №1.- С. 51-53.

40. Одинець Ю.В. Можливості моніторингу гострих бронхолегеневих захворювань у дітей на основі аналізу конденсату видихуваного повітря / Ю.В. Одинець, А.Ф. Ручко, Т.Ю. Череднікова // Здоровье ребенка.- 2013.- №4.- С. 44-49.

41. Опыт применения препарата Небуфлюзон при лечении обструктивного синдрома у детей / Л.Я. Барская, Т.В. Фролова, О.В. Охапкина // Дитячий лікар.- 2014.- №2.- С. 38-40.

42. Опыт применения цефалоспоринов II генерации в лечении пневмоний у доношенных новорожденных / Т.М. Клименко, Е.А. Сер-дцева, О.Ю. Карапетян // Перинатология и педиатрия.- 2013.- №1.- С. 54-57.

43. Особливості фізичного розвитку та нутрітивного статусу дітей із бронхолегеневою дисплазією / Г.С. Сенаторова, Л.М. Черненко, А.Ф. Шипко // Современная педиатрия.- 2014.- №4.- С. 95-99.

44. Острый бронхиолит – насущная проблема педиатрии, детской аллергологии, пульмонологии и общей практики – семейной медицины / Е.Н. Охотникова [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.- 2014.- №9-10.- С. 10-15.

45. Острый бронхит в практике врача-педиатра: современные возможности эффективной терапии / А.Л. Заплатников, А.А. Гирина, Н.В. Короид // Педиатрия.- 2014.- №2.- С. 91-95.

46. Охотникова Е.Н. Бронхообструктивный синдром инфекционного и аллергического генеза у детей: сложности дифференциальной диагностики и выбора муколитической терапии / Е.Н. Охотникова // Современная педиатрия.- 2012.- №2.- С. 76-80.

47. Охотникова Е.Н. Особенности неотложной терапии синдрома бронхиальной обструкции у детей раннего возраста / Е.Н. Охотникова, Е.В. Шарикадзе // Здоровье ребенка.- 2012.- №4.- С. 85-92.

48. Охотникова Е.Н. Патогенетические особенности бронхообструктивного синдрома у детей и современные возможности неотложной терапии / Е.Н. Охотникова // Астма та алергія.- 2013.- №2.- С. 52-61.

49. Охотнікова О.М. Гострий бронхіоліт у дітей: нагальні питання діагностики і лікування / О.М. Охотнікова, О.В. Шарікадзе // Сов-ременная педиатрия.- 2014.- №7.- С. 53-62.

50. Павлинова Е.Б. Прогнозирование риска развития бронхолегочной дисплазии у недоношенных новорожденных / Е.Б. Павлинова, Л.А. Кривцова, О.Ю. Синевич // Педиатрия.- 2012.- №2.- С. 23-29.

51. Салтанов А. Грибковая пневмония у детей после полихимиотерапии / А. Салтанов, А. Сотников // Врач.- 2014.- №1.- С. 62-64.

52. Семкович Я.В. Інфузійна терапія в комплексному лікуванні дітей раннього віку, хворих на пневмонію, ускладнену токсичним синдромом / Я.В. Семкович // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2014.- №1.- С. 22-24.

53. Сенаторова Г.С. Клініко-лабораторна характеристика перебігу бронхолегеневої дисплазії у дітей / Г.С. Сенаторова, Л.М. Черненко // Современная педиатрия.- 2012.- №4.- С. 128-132.

54. Сенаторова Г.С. Особливості фізичного розвитку дітей з бронхолегеневою дисплазією / Г.С. Сенаторова, О.Л. Логвінова // Здо-ровье ребенка.- 2013.- №3.- С. 55-58.

55. Синдром Вильсона-Микити – редкое хроническое заболевание легких новорожденных / Д.Ю. Овсянников, М.А. Беляшова, А.А. Крушельницкий // Педиатрия.- 2014.- №1.- С. 33-39.

56. Сорока Н.Д. Острый бронхит у детей: состояние проблемы, актуальные пути решения / Н.Д. Сорока // Педиатрия.- 2013.- №6.- С. 106-114.

57. Сорока Ю.А. Искусственное вскармливание как один из факторов риска развития бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста / Ю.А. Сорока, О.Е. Чернышева // Здоровье ребенка.- 2012.- №7.- С. 60-62.

58. Сотников А.В. Нозокомиальная пневмония грибковой этиологии у детей, перенесших полихимиотерапию / А.В. Сотников, А.И. Салтанов, С.А. Левашов // Вестник интенсивной терапии.- 2013.- №4.- С. 43-46.

59. Сучасний погляд на вроджені пневмонії в новонароджених від матерів із TORCH-інфекціями / Т.К. Знаменська, Л.І. Шевченко, Т.В. Дзядик // Перинатология и педиатрия.- 2013.- №3.- С. 39-42.

60. Тактика терапии негоспитальной пневмонии у детей / А.В. Катилов [и др.] // Алергія у дитини.- 2014.- №15/16.- С. 12-16.

61. Терапия острого обструктивного синдрома у детей с острыми респираторными заболеваниями / С.В. Зайцев, С.Ю. Снитко, О.В. Зайцева // Лечащий врач.- 2013.- №11.- С. 50-55.

62. Торакоскопическая бронхопластика у ребенка со стенозом промежуточного бронха / А.Ю. Разумовский, О.С. Геодакян, М.Б. Алха-сов // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова.- 2012.- №8.- С. 80-82.

63. Шадрін О.Г. Ефективність та безпека інгаляційного методу лікування гострих бронхітів у дітей із використанням Евкабалу бальзаму / О.Г. Шадрін, Г.А. Гайдучик // Здоровье ребенка.- 2012.- №7.- С. 28-32.

64. Шарипов А.М. Особенности лечения хронического эндобронхита у детей / А.М. Шарипов, Х.И. Ибодов // Детская хирургия.- 2012.- №2.- С. 24-27.

65. Юлиш Е.И. Влияние персистирующих инфекций на формирование и течение реккурентных обструктивных бронхитов у детей / Е.И. Юлиш, С.И. Вакуленко, А.С. Тюрина // Перинатология и педиатрия.- 2013.- №1.- С. 106-113.

66. Юлиш Е.И. О факторах риска развития бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста / Е.И. Юлиш, Ю.А. Сорока, О.Е. Чернышева // Здоровье ребенка.- 2012.- №6.- С. 85-88.

67. Юлиш Е.И. Рациональная муколитическая терапия в комплексе лечения бронхолегочных заболеваний в детском возрасте / Е.И. Юлиш, А.А. Левченко // Здоровье ребенка.- 2012.- №8.- С. 113-117.