Статті

Рак молочної залози - сучасні аспекти діагностики і лікування

 

                                                 Бібліографічний покажчик літератури
                                                              (2012-2014рр.)


                                                            м. Хмельницький
                                                                    2015р.
 
                                                               ПЕРЕДМОВА

Запропонований фахівцям-медикам бібліографічний покажчик літератури містить інформаційні матеріали по темі «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань шийки матки».
 Даний покажчик має розділи, що дають можливість конкретного пошуку необхідних джерел інформації: 
 Загальні питання раку молочної залози;
 Діагностика новоутворень молочної залози;
 Методи лікування хворих на рак молочної залози;
 Хірургічне лікування раку грудної залози та післяопераційний період.
Джерела інформації, які пропонує покажчик маєте змогу отримати в Хмельницькій обласній науковій медичній бібліотеці.
 
                                                             ВІД УКЛАДАЧА

Рак молочної залози (РМЗ) в Україні, так само, як і в більшості країн світу, з кожним роком розповсюджується і нині посідає перше місце в структурі захворюваності і смертності від злоякісних новоутворень серед жінок (25% від усіх випадків раку). Захворюваність коливається від 2 – 5 (Японія, Мексика) до 50 – 60 на 100 тис. жіночого населення (Англія, Данія, Нідерланди, США, Канада).
Щорічно у світі реєструється більше одного мільйона випадків цього захворювання, а при середній тривалості життя 80 років ризик занедужати раком молочної залози становить 12,5%. Протягом останніх 20 років у світі, а також у Україні намітилася стійка тенденція до росту захворюваності цим видом раку, особливо в містах і мегаполісах. 
Злоякісні пухлини виникають випадково або пов'язані зі спадковістю. В 10% випадків захворювання передається з покоління в покоління й обумовлено вродженими мутаціями в генах.
Рання діагностика, вдосконалення системи лікування РМЗ та його ранній початок сприяє збільшенню тривалості життя пацієнток. Більшість жінок знаходяться до моменту захворювання в працездатному віці. Тому існує проблема адаптації їх до активного життя та діяльності в суспільстві, оскільки радикальні хірургічні операції, інтенсивна променева, цитостатична та гормональна терапія призводять до значних анатомо-функціональних порушень та ускладнень, що знижують працездатність жінок. Розвиток депресивних та тривожних станів також сприяють загальному погіршенню якості життя. Самостійне повернення до праці, відновлення психологічного стану та соціальних зв’язків реалізує лише невелика частина хворих. 
В Україні рак молочної залози є однією з основних медико-соціальних проблем сучасної системи охорони здоров’я внаслідок значної поширеності та високого рівня інвалідності та смертності від нього. Отже, для держави це є складна медико–соціальна проблема, яка потребує особливої уваги та вдосконалення шляхів її вирішення. Своєчасне і повноцінне відновлювальне лікування є дуже вагомим чинником зменшення інвалідізації. Саме тому питання покращення профілактики та лікування хворих на РМЗ, їх післяопераційне відновлення засобами реабілітації є актуальними. 
 

                                     ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

1. Андреяшкина И.И. Клинико-рентгенологические варианты мес-тастазов в легкие при раке молочной железы / И.И. Андреяшкина, В.Н. Плохов // Медицинская визуализация.- 2012.- №1.- С. 56-59.

2. Белковый состав лимфы и крови при разных стадиях рака молоч-ной железы / Ш.Х. Ганцев, А.В. Султанбаев, Р.Ш. Ишмуратова // Онкология.- 2012.- №3.- С. 227-229.

3. Генетические риски и выявление семейной формы РМЖ (гены BRCA1 и BRCA2) // З турботою про жінку.- 2012.- №7.- С. 48-50.

4. Головко Т.С. Мастодинии в практике онкомаммолога / Т.С. Головко // Медицинские аспекты здоровья женщины.- 2014.- №6.- С. 39-45.

5. Диагностика и лекарственная терапия при первичном и метаста-тическом раке молочной железы: рекомендации ESMO 2012, RUSSCO 2012, NCCN 2013 // Онкология.- 2013.- №2.- С. 141-151.

6. Диагностика и морфологическая верификация опухолевых за-болеваний, выявляемых при маммологическом скрининге / В.Г. Черенков, А.Б. Петров, В.В. Иванченко // Вопросы онкологии.- 2013.- №1.- С. 118-122.

7. Дисгормональная дисплазия молочной железы. Взгляд онколога // Репродуктивная эндокринология.- 2013.- №2.- С. 79-83.

8. Дмитренко А.П. Влияние эксцизионной биопсии на выживаемость больных раком молочной железы / А.П. Дмитренко, Б.М. Зайдинер // Российский биотерапевтический журнал.- 2013.- №1.- С. 55-56.

9. Еволюція поглядів на особливості і значення місцевих рецидивів раку молочної залози після мастектомії / Ю.Я. Присташ [и др.] // Львівський медичний часопис.- 2013.- №2.- С. 45-52.

10. Клинико-морфологические факторы и их взаимосвязь с безреци-дивной и общей выживаемостью больных отечно-инфильтратив-ной формой рака молочной железы / А.И. Беришвили, К.П. Лакти-онов, Н.В. Левкина // Российский биотерапевтический журнал.- 2012.- №1.- С. 65-67.

11. Крылов Н. Биопсия молочной железы: проблемы, опасности, ос-ложнения / Н. Крылов, Д. Винничук // Врач.- 2012.- №11.- С.24-26.

12. Ласачко С.А. Заболевания молочных желез в условиях ре-формирования системы здравоохранения в Украине: чья зона от-ветственности? / С.А. Ласачко // Практикуючий лікар.- 2013.- №2.- С. 93-97.

13. Литвиненко А.А. Рак грудной железы: лечение, реабилитация и первые шаги в прогнозировании рисков / А.А. Литвиненко // Здо-ровье женщины.- 2013.- №8.- С. 173-177.

14. Марасанов С.Б. Фармакологическая коррекция психоэмоциональ-ного статуса у больных раком молочной железы в после-операционном периоде / С.Б. Марасанов, Е.М. Мохов, О.А. Гор-деева // Вопросы онкологии.- 2013.- №2.- С. 95-99.

15. Методические вопросы биопсии сигнальных лимфоузлов у больных раком молочной железы / С.В. Канаев, С.Н. Новиков, П.В. Криворотько // Вопросы онкологии.- 2013.- №2.- С. 90-94.

16. Місцеві рецидиви раку молочної залози після органозберігаючого лікування / Ю.Я. Присташ, В.В. Савран, В.Р. Савран // Львівський медичний часопис.- 2013.- №3.- С. 80-88.

17. Москв’як-Лесняк Д.Є. Про епідеміологічний характер порушень перебігу менструального циклу та перименопаузи у жінок як чинник ризику виникнення раку грудної залози (С.50) (за даними соціологічного дослідження) / Д.Є. Москв’як-Лесняк, В.В. Рудень // Лікарська справа.- 2013.- №8.- С. 66-73.

18. Осинский Д.С. Рак молочной железы: ранняя диагностика и профилактика / Д.С. Осинский // Мистецтво лікування.- 2012.- №9/8.- С. 46-47.

19. Полиморфизм регуляторных регионов гена фактора роста эндо-телия сосудов VEGFA у пациенток, больных раком молочной железы с наследственной отягощенностью / А.В. Шевченко, В.И. Коненков, Е.Ю. Гарбуков // Вопросы онкологии.- 2012.- №6.- С. 773-776.

20. Промзелева Н.В. Белки семейства макроглобулинов при раке мо-лочной железы / Н.В. Промзелева, В.Н. Зорина, Н.А. Зорин // Во-просы онкологии.- 2012.- №5.- С. 688-690.

21. Рак грудной железы: современные аспекты диагностики и лечения // Онкология.- 2012.- №2.- С. 107-111.

22. Рак молочной железы и инсулиноподобные факторы роста / О.И. Костылева, А.В. Масляев, Ю.В. Крюк // Российский биотера-певтический журнал.- 2012.- №1.- С. 79-84.

23. Рак молочной железы: современный опыт и перспективы лечения // Онкология.- 2013.- №3.- С. 184-190.

24. Риск развития рака молочной железы в зависимости от типа гестагена, режима приема и длительности ЗГТ // Медицинские аспекты здоровья женщины.- 2013.- №5.- С. 50-52.

25. Семиглазов В.Ф. Стратегические и практические подходы к реше-нию проблемы рака молочной железы / В.Ф. Семиглазов // Воп-росы онкологии.- 2012.- №2.- С. 148-152.

26. Тащиев Р.К. Прогнозирование возникновения рака молочной железы в условиях общелечебной сети / Р.К. Тащиев, В.Т. Баратели // Хірургія України.- 2013.- №4.- С. 92-96.

27. Тимовська Ю.О. Відносне значення окремих факторів ризику у виникненні раку молочної залози у жінок різного вікового періоду / Ю.О. Тимовська, М.Ф. Анікусько, С.О. Собченко // Онкология.- 2013.- №3.- С. 219-223.

28. Фірсова М.М. Сучасні підходи до проведення радіонуклідної терапії множинних кісткових метастазів у хворих на рак молочної залози / М.М. Фірсова // Український медичний часопис.- 2013.- №5.- С. 149-151.

29. Хурані І.Ф. Клінічні особливості перебігу ранніх та пізніх постхіміопроменевих легеневих ушкоджень у хворих на рак грудної залози / І.Ф. Хурані, О.Я. Какарькін // Український радіологічний журнал.- 2012.- №2.- С. 228-230.

30. Цветкова Л.К. Реабилитация больных раком молочной железы в хирургическом отделении опухолей молочной железы. Роль медсестры / Л.К. Цветкова // Медицинская сестра.- 2013.- №2.- С. 9-12.

31. Цитогенетичні ефекти в лімфоцитах периферичної крові хворих на рак грудної залози під час променевого лікування. І. Варіабельність індивідуальної динаміки рівня аберацій / В.А. Вінніков, Н.О. Мазник, Т.С. Сипко // Український радіологічний журнал.- 2012.- №2.- С. 136-140.

32. Цитогенетичні ефекти в лімфоцитах периферичної крові хворих на рак грудної залози під час променевого лікування. ІІ. Вплив хемо-терапії / В.А. Вінніков, Н.О. Мазник, Т.С. Сипко // Український радіологічний журнал.- 2012.- №2.- С. 140-143.

33. Чешук В.Є. Підвищена мамографічна щільність як фактор ризику розвитку раку молочної залози / В.Є. Чешук // Онкология.- 2014.- №1.- С. 13-16.

34. Шапочка Д.О. Експресія молекулярних маркерів (NF-kB, ER, PR, Her2/neu) в пухлинах хворих на рак молочної залози / Д.О. Шапочка, С.П. Залєток, М.І. Гнидюк // Онкология.- 2012.- №2.- С. 145-149.

35. Щуров Н.Ф. Клинико-морфологическая характеристика стромы опухоли больных раком молочной железы / Н.Ф. Щуров, С.Н. Пащенко, Н.Н. Волошина // Онкология.- 2013.- №4.- С. 320-322.

36. Щуров Н.Ф. Прогностическое значение экспресси белка Р53 у больных раком грудной железы / Н.Ф. Щуров, Т.Ю. Погорелая, С.В. Заплатина // Клінічна хірургія.- 2013.- №7.- С. 36-38.

37. Щуров Н.Ф. Роль стромы опухоли в прогнозировании течения люминального рака грудной железы типа А / Н.Ф. Щуров // Клі-нічна хірургія.- 2014.- №1.- С. 35-37.

38. Экспрессионный анализ и его клиническое использование при опухолях молочной железы / В.Ф. Семиглазов, В.В. Семиглазов, Ф.В. Моисеенко // Вопросы онкологии.- 2013.- №1.- С. 25-29.

39. Якимова Т.П. Клініко-морфологічна характеристика полінеопла-зій, поєднаних із раком грудної залози / Т.П. Якимова, Л.Я. Васильєв // Український радіологічний журнал.- 2013.- №4.- С. 420-426.

40. Brodersen J. Польза и вред от скрининга рака с акцентом на скрининг рака молочной железы / J. Brodersen, J. Jorgensen, P.C. Gotzsche // Мистецтво лікування.- 2012.- №5.- С. 37-41.

                              ДІАГНОСТИКА НОВОУТВОРЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

41. Виртуальная сонография молочной железы. Опыт клинического применения / О.Э. Якобс [и др.] // Медицинская визуализация.- 2014.- №2.- С. 22-32.

42. Возможности дистанционной инфракрасной термографии в диагностике заболеваний молочных желез (злокачественные изменения) / Н.В. Гульчий, И.С. Ковальчук, В.И. Дунаевский // Ук-раїнський медичний часопис.- 2014.- №3.- С. 121-125.

43. Возможности ультразвукового метода в уточняющей диагностике заболеваний молочной железы, сопровождающихся скоплением микрокальцинатов / О.Э. Якобс, Г.В. Решетцова, Н.И. Рожкова // Медицинская визуализация.- 2012.- №6.- С. 26-31.

44. Возможности эластографии сдвиговой волной в дифференциаль-ной диагностике очаговой формы злокачественных и доброкачес-твенных опухолей молочных желез / В.В. Митьков [и др.] // Уль-тразвуковая и функциональная диагностика.- 2013.- №6.- С. 27-38.

45. Заец М.В. Комплексное лучевое обследование с применением ультразвуковой технологии – соноэластографии в диагностике непальпируемых образований молочной железы / М.В. Заец // Ме-дицинская визуализация.- 2012.- №5.- С. 20-29.

46. Кабин Ю.В. Оценка эффективности количественной ультра-звуковой эластографии в диагностике рака молочной железы / Ю.В. Кабин, А.И. Громов, В.В. Капустин // Ультразвуковая и функциональная диагностика.- 2012.- №6.- С. 26-32.

47. Кабин Ю.В. Оценка эффективности различных видов ультразву-ковой эластографии в диагностике рака молочной железы. Пред-варительные результаты / Ю.В. Кабин, А.И. Громов, В.В. Капустин // Ультразвуковая и функциональная диагностика.- 2012.- №5.- С. 30-38.

48. Кабин Ю.В. Первый опыт применения ультразвуковой эласто-графии сдвиговой волной в диагностике рака молочной железы / Ю.В. Кабин, А.И. Громов, В.В. Капустин // Ультразвуковая и функциональная диагностика.- 2013.- №5.- С. 79-84.

49. Комплексна променева діагностика у скринінгу раку грудної за-лози / М.А. Копитін, О.В. Меріуц, О.П. Коломійчук // Український радіологічний журнал.- 2012.- №3.- С. 349-351.

50. Комплексное магнитно-резонансное исследование при раке мо-лочной железы / Н.В. Меладзе. С.К. Терновой, М.А. Шария // Те-рапевтический архив.- 2013.- №4.- С. 29-33.

51. Корженкова Г.П. Скрининг рака молочной железы / Г.П. Коржен-кова // Вестник рентгенологии и радиологии.- 2013.- №1.- С. 46-49.

52. Криворотько П.В. Диагностическая значимость маммографии и маммосцинтиграфии при мультицентричном раке молочной железы / П.В. Криворотько // Вопросы онкологии.- 2013.- №1.- С. 59-64.

53. Методические аспекты радионуклидной диагностики рака молоч-ной железы с помощью 99 mТс-технетрила / С.В. Канаев, С.Н. Новиков, П.В. Криворотько // Вопросы онкологии.- 2012.- №6.- С. 768-772.

54. Оптимізація алгоритму діагностики доброякісних новоутворень молочної залози / В.Г. Дубініна, С.Г. Четверіков, О.В. Заволока // Хірургія України.- 2013.- №4.- С. 88-91.

55. Постнова Н.А. Возможности эластографии сдвиговой волной в дифференциальной диагностике изменений молочных желез / Н.А. Постнова, А.Ю. Васильев // Ультразвуковая и функциональная диагностика.- 2013.- №5.- С. 60-71.

56. Роль цветовой эластографии в дифференциальной диагностике очаговых изменений в грудных железах / Р.Я. Абдуллаев, С.А. Пономаренко, Д.Ю. Гульченко // Український радіологічний жур-нал.- 2014.- №2.- С. 72-74.

57. Роль эластографии сдвиговой волной в диагностике образований молочных желез в амбулаторных условиях / И.В. Мирошниченко, Н.А. Ананьева, В.А. Шахворостов // Ультразвуковая и функци-ональная диагностика.- 2013.- №5.- С. 72-77.

58. Современные алгоритмы диагностики доброкачественных ново-образований грудной железы: роль молекулярно-генетических методов / В.Г. Дубинина, С.Г. Четвериков, А.В. Заволока // Клі-нічна хірургія.- 2014.- №1.- С. 38-40.

59. Фірсова М.М. Роль ПЕТ-КТ при обстеженні хворих на рак молочної залози / М.М. Фірсова // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.- №1/2.- С. 29-30.

                                МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

60. Адъювантная химиотерапия рака молочной железы: поиск новых путей планирования / В.Ф. Семиглазов, В.В. Семиглазов, Р.М. Палтуев // Вопросы онкологии.- 2014.- №1.- С. 102-108.

61. Безпосередні результати лікування хворих на первинно-неопера-бельний рак грудної залози з використанням фторпіримідинів / І.І. Смоланка, В.С. Іванкова, С.Ю. Скляр // Український радіологічний журнал.- 2012.- №2.- С. 196-201.

62. Биологическое обоснование планирования лечения рака молочной железы / В. Семиглазов [и др.] // Врач.- 2012.- №11.- С. 2-4.

63. Бичков М.А. Математичне моделювання індивідуального прогно-зування ефективності індивідуального прогнозування ефектив-ності лікування раку грудної залози / М.А. Бичков, М.М. Мригло-цький, Ю.А. Бичков // Львівський медичний часопис.- 2014.- №2.- С. 24-33.

64. Варианты лечения пациенток с местно-распространенным и мета-статическим раком молочной железы / Г.В. Бондарь, И.Е. Седаков, Н.Г. Семикоз // Онкология.- 2012.- №2.- С. 112-116.

65. Варіанти лікування хворих з деструктивними формами раку груд-ної залози / Г.В. Бондар, І.Є. Сєдаков, Н.Г. Семикоз // Український радіологічний журнал.- 2013.- №2.- С. 163-165.

66. Вивчення ефективності хіміопроменевої терапії хворих на рак грудної залози під час застосування радіомодифікаторів / В.С. Іванкова, І.І. Смоланка, Л.М. Барановська // Український радіо-логічний журнал.- 2014.- №2.- С. 111-113.

67. Влияние неоадъювантной лучевой терапии крупным фракцио-нированием на отдаленные результаты комплексного лечения рака грудной железы / Е.И. Аболмасов, Н.М. Серегина. В.И. Котилевская // Український радіологічний журнал.- 2014.- №2.- С. 131-133.

68. Застосування філграстиму в разі неоад’ювантної поліхіміотерапії раку грудної залози / І.Ф. Хурані, О.Я. Какарькін, П.Я. Одарченко // Здоровье женщины.- 2014.- №4.- С. 168-170.

69. Лікування метастазів раку грудної залози в скелет із вико-ристанням самарію-153 оксабіфору / Д.С. Мечев, Н.І. Полякова, О.І. Авраменко // Український радіологічний журнал.- 2014.- №2.- С. 86-89.

70. Литвиненко А.А. Роль иммунокорекции в комплексном лечении рака молочной железы / А.А. Литвиненко // Здоровье женщины.- 2012.- №1.- С. 79-82.

71. Методика трехмерного (3D) планирования послеоперационной лучевой терапии рака грудной железы T1-2N0M0 / Д.В. Окунцев, Н.И. Крутилина, Абдуль Мажид Аль-Аква // Український радіологічний журнал.- 2013.- №2.- С. 216-219.

72. Мочалова А.С. Профилактика нейтропении при проведении адью-вантной терапии рака молочной железы таксотером / А.С. Мочалова, И.А. Королева // Вопросы онкологии.- 2012.- №6.- С. 813-816.

73. Определена ли окончательно оптимальная доза капецитабина при диссеминированном раке молочной железы? / О. Иванова, Е. Жильцова, П. Криворотько // Врач.- 2012.- №12.- С. 57-60.

74. Органосохраняющее лечение рака молочной железы после ускоренных курсов предоперационной лучевой терапии / А. Золотков, В. Жуков, Ю. Рагулин // Врач.- 2014.- №7.- С. 49-51.

75. Оцінка ефективності хемотерапії хворих на рак грудної залози з допомогою мамосцинтиграфії з 99mТс-МІБІ / О.І. Солодянникова, Н.Ю. Войт, О.М. Іванкова // Український радіологічний журнал.- 2012.- №2.- С. 201-203.

76. Підходи до хіміопроменевого лікування хворих на рецидивні та метастатичні форми раку грудної залози / В.С. Іванкова, Л.М. Барановська, О.М. Іванкова // Український радіологічний журнал.- 2012.- №2.- С. 153-155.

77. Променева терапія в комплексному лікуванні місцевопоширеного раку грудної залози / І.Є. Сєдаков, Н.Г. Семикоз, Д.А. Хилько // Український радіологічний журнал.- 2012.- №2.- С. 187-189.

78. Прохач Н.Е. Вплив супровідної імунокоригувальної терапії на якість життя хворих на рак грудної залози при проведенні післяопераційного променевого лікування / Н.Е. Прохач // Ук-раїнський радіологічний журнал.- 2013.- №1.- С. 36-40.

79. Роль гепатопротекторів при хемопроменевій терапії місцево-поширеного раку грудної залози / В.С. Іванкова, Л.М. Барановська, О.М. Іванкова // Український радіологічний журнал.- 2013.- №2.- С. 176-178.

80. Соколовська М.В. Роль і місце променевої терапії в лікуванні раку грудної залози ранніх стадій під час наявності ендопротезу / М.В. Соколовська // Український радіологічний журнал.- 2014.- №2.- С. 7-10.

81. Сочетанная (фотонно-нейтронная) терапия в комплексном лечении местнораспространенного рака молочной железы / Ю.С. Мардын-ский, И.А. Гулидов, Г.Г. Аминов // Вопросы онкологии.- 2014.- №4.- С. 489-492.

82. Сравнение эффективности применения трастузумаба в течении 6 и 12 мес в адъювантном режиме при лечении пациенток с ранним HER2+ раком молочной железы в рандомизированных исследованиях III фазы // Онкология.- 2013.- №3.- С. 211-216.

83. Терапевтичний патоморфоз раку грудної залози залежно від схеми поліхіміотерапії / І.Ф. Хурані, О.Я. Какарькін, П.Я. Одарченко // Здоровье женщины.- 2014.- №3.- С. 171-174.

84. Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози / В.С. Іванкова, І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр // Український радіологічний журнал.- 2013.- №2.- С. 178-181.

        ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

85. Анікіна І.І. Рівень якості життя та самооцінка тривоги у жінок, які перенесли мастектомію з приводу раку грудної залози / І.І. Анікіна // Львівський медичний часопис.- 2014.- №2.- С. 34-39.

86. Анікіна І.І. Рівні реактивної та особистісної тривожності у жінок, які перенесли мастектомію з приводу раку молочної залози / І.І. Анікіна // Львівський медичний часопис.- 2014.- №1.- С. 30-35.

87. Волченко А.А. Алгоритм выбора реконструктивно-пластических операций при хирургическом лечении больных раком молочной железы / А.А. Волченко, Д.Д. Пак, В.И. Чиссов // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова.- 2013.- №8.- С. 18-24.

88. Волченко А.А. Органосохраняющее лечение больных раком молочной железы молодого возраста / А.А. Волченко, Д.Д. Пак, Ф.Н. Усов // Акушерство и гинекология.- 2013.- №4.- С. 70-73.

89. Грибач С.М. Профілактика ускладнень після радикального хірургічного втручання з приводу раку грудної залози у пацієнтів похилого віку / С.М. Грибач, Н.В. Бородай // Клінічна хірургія.-2014.- №10.- С. 37-39.

90. Детекція «сторожових» лімфатичних вузлів при операціях з приводу раку грудної залози. Сучасний погляд на проблему / І.І. Смоланка, О.І. Солодянникова, С.Ю. Скляр // Український радіологічний журнал.- 2013.- №3.- С. 339-344.

91. Интраоперационное применение кеторолака или диклофенака ассоциировано с улучшением показателей безрецидивной и общей выживаемости при консервативном хирургическом лечении больных раком молочной железы / P. Forget, C. Bentin, J.-P. Machiels // Український медичний вісник.- 2014.- №4/5.- С. 47-52.

92. Кириллова Е.Л. Хирургия мультицентрического рака молочной железы / Е.Л. Кириллова, С.В. Одинцов, Е.И. Брехов // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова.- 2013.- №9.- С. 14-17.

93. Профилактическая подкожная мастэктомия при наследственно отягощенном тройном негативном раке молочной железы / А.Д. Зикиряходжаев, Е.А. Рассказова, М.А. Фролова // Акушерство и гинекология.- 2014.- №6.- с. 101-104.

94. Хурані І.Ф. Оцінювання впливу електрозварювання біологічних тканин на частоту післяопераційних ускладнень у хворих із доброякісними пухлинами грудної залози / І.Ф. Хурані // Здоровье женщины.- 2014.- №2.- С. 152-154.

95. Цигика Д.Й. Вид хірургічного лікування як прогностичний чинник білатерального раку молочних залоз / Д.Й. Цигика, Є.С. Готько, О.Т. Девіняк // Хірургія України.- 2013.- №3.- С. 40-45.