Статті

ВІЛ-асоційований туберкульоз

                                                Рекомендаційний список літератури
                                                             (2012-2015рр.)


                                                              Хмельницький
                                                                    2015

 

 

Поєднання туберкульозу та ВІЛ-інфекції, що визначається як "ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ" – це активний легеневий або позалегеневий туберкульоз, який розвивається у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. На початку XXІ століття спостерігається значне поширення ко-інфекції ВІЛ/туберкульозу у багатьох країнах світу, у т.ч. в Україні. Загострення цієї проблеми обумовлено низьким рівнем життя значних контингентів населення, складнощами діагностики поєднаної інфекції, недоліками системи охорони здоров'я, появою нових популяцій збудників із множинною стійкістю до ліків та невисокою ефективністю профі-лактичних заходів серед вразливих контингентів населення.
ВІЛ і туберкульоз настільки тісно взаємопов'язані, що їх часто називають епідеміями-двійниками, які стимулюють і посилюють один одного. ВІЛ активізує латентний туберкульоз в організмі людини, при цьому формується локальна форма туберкульозу, людина стає бактеріо-виділювачем і може інфікувати інших осіб. Останнім часом з'явилися нові штами мікобактерій туберкульозу з широкою медикаментозною стійкістю, які є виключно небезпечними, оскільки в цьому випадку пацієнти фактично невиліковні за допомогою наявних на даний час антимікобактеріальних препаратів.
 Зростання кількості випадків захворювання на туберкульоз серед ВІЛ-інфікованих збільшує ризик розповсюдження туберкульозу серед населення в цілому, незалежно від впливу ВІЛ-інфекції. Чим вищий рівень імунодефіциту, при якому у ВІЛ-інфікованих звичайно розвивається туберкульоз, тим вищою є вірогідність летального наслідку. Таким чином, туберкульоз безпосередньо та опосередковано має прямий вплив на рівень смертності серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів. 
 Україна віднесена до групи країн із високим рівнем захворюваності на туберкульоз та концентровану епідемію ВІЛ/СНІДу. Погіршенню епідемічної ситуації з туберкульозу значно сприяє епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні. Понад 30% ВІЛ-інфікованих хворіє на туберкульоз і близько 40% із них помирає від нього. Поглиблення проблеми поєднання двох соціально небезпечних захворювань, як туберкульоз та ВІЛ-інфекція, на сучасному етапі визначило боротьбу з ними як важливий компонент контролю за станом епідемій у світі та країні, суттєву складову комплексної медичної допомоги хворим, їх догляду та підтримки.1. Актуальні питання надання медичної допомоги хворим з поєд-наною інфекцією: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, гепатити: науково-практична конференція з міжнародною участю, 15-16 жовтня 2014р.- К. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2014.- №3.- С. 97-122.

2. Анализ смертности от туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфек-цией / О.П. Фролова, И.В. Щукина, Е.Г. Фролов // Туберкулез и болезни лёгких.- 2014.- №7.- С. 32-36.

3. Боровицкий В.С. Туберкулез с широкой лекарственной устойчи-востью микробактерий и ВИЧ-инфекция / В.С. Боровицкий // Пу-льмонология.- 2013.- №2.- С. 109-113.

4. Габорець Т.Л. Сучасний підхід до організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-асоційований туберкульоз в Україні за принципом «дві хвороби – один пацієнт» / Т.Л. Габорець // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2014.- №3.- С. 90-96.

5. Гематологічні та біохімічні розлади у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ з різним станом імунітету / О.В. Корж, О.А. Трунова, В.В. Мозговий // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2013.- №1.- С. 51-56.

6. Гордон А.И. Опыт лечения лекарственно-устойчивого туберку-леза у больных ВИЧ-инфекцией / А.И. Гордон, И.Б. Викторова, С.А. Долгих // Туберкулез и болезни лёгких.- 2014.- №12.-С. 66-68.

7. Детермінанти поведінкової моделі хворих на коінфекцію ВІЛ / ту-беркульоз / Н.Г. Славіна, О.В. Постнов, О.В. Нікітіна // Інфекційні хвороби.- 2013.- №1 .- С. 77-83.

8. Диагностика туберкульоза у больных ВИЧ-инфекцией / В.Н. Зи-мина [и др.] // Туберкулез и болезни лёгких.- 2014.- №10.- С. 3-10.

9. Диагностическая значимость биохимических показателей ликвора и уровня иммуно-супрессии у больных с ко-инфекцией ВИЧ / туберкулез оболочек мозга и центральной нервной системы / М.Н. Гришин [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2012.- №1.- С. 51-55.

10. Ефективність лікування ВІЛ/СНІД-асоційованого вперше діагнос-тованого туберкульозу легень із застосуванням апротиніну, глу-токсиму та лазеротерапії / О.С. Шальмін [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2014.- №2.- С. 25-30.

11. Загдын З.М. Профилактика туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией / З.М. Загдын // Туберкулез и болезни лёгких.- 2014.- №11.- С. 5-10.

12. Загута Ю.Б. Вплив Ретаболілу на гематологічні і біохімічні показники хворих з ко-інфекцією туберкульоз / ВІЛ / Ю.Б. Загута // Ту-беркульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2014.- №1.- С. 33-39.

13. Загута Ю.Б. Функціональний стан симпатико-адреналової системи хворих на туберкульоз, асоційований з ВІЛ-інфекцією / Ю.Б. Загута // Лікарська справа.- 2013.- №8 .- С. 63-66.

14. Залескис Р. Принципы контроля ВИЧ-ассоциированного туберкулеза в Европейском регионе Всемирной организации здравоохра-нения / Р. Залескис // Туберкулез и болезни лёгких.- 2014.- №6 .- С. 69-70.

15. Застосування моксифлоксацину для лікування хворих з новими ви-падками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ / С.О. Черенько [и др.] // Ту-беркульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2013.- №4.- С. 24-30.

16. Исключение определяемых частиц вируса иммунодефицита человека в крови и улучшение показателей CD4 троих пациентов в Украине, принимавших Enercel или Enercel с антиретровирусной терапией ВИЧ-инфекции и стандартную противотуберкулезную терапию для лечения ко-инфекции туберкулез/ВИЧ / В.П. Дубров, Т.А. Дуброва, Д. Кристнер // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2014.- №3 .- С. 50-55.

17. Кірієнко І.А. ВІЛ-асоційований туберкульоз / І.А. Кірієнко, В.П. Регнер // Ліки України.- 2013.- №6 .- С. 27-32.

18. Клевно Н.И. Чувствительность кожных тестов при туберкулезе у детей с ВИЧ-инфекцией / Н.И. Клевно // Туберкулез и болезни лёгких.- 2014.- №7.- С. 37-40.

19. Клинико-морфологические особенности абдоминального туберкулёза у больных с ВИЧ-инфекцией / М.С. Скопин, З.Х. Корни-лова, Ю.Р. Зюзя // Туберкулез и болезни лёгких.- 2012.- №10.- С. 51-58.

20. Клинико-морфологические проявления туберкулеза у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции / Н.Ю. Семенова [и др.] // Ту-беркулез и болезни лёгких.- 2014.- №6 .- С. 51-55.

21. Клінічні особливості перебігу ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ у осіб з різним ступенем імуносупресії / О.В. Корж, О.В. Павєнко, Т.В. Тлустова // Український пульмонологіческий журнал.- 2012.- №1.- С. 13-16.

22. Клінічні форми туберкульозу у хворих на ВІЛ-інфекцію / О.А. Голубовська [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2014.- №4.- С. 5-12.

23. Комбинированная противотуберкулезная и антиретровирусная терапия у больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией: эф-фективность и переносимость / В.Н. Зимина, А.В. Кравченко, Ф.А. Батыров // Туберкулез и болезни лёгких.- 2012.- №2.- С. 37-43.

24. Корж О.В. Особливості клінічної картини туберкульозного менінгоенцефаліту у ВІЛ-інфікованих / О.В. Корж, Т.В. Тлустова // Ту-беркульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2013.- №3.- С. 55-60.

25. Корж О.В. Сучасні погляди на антиретровірусну терапію у хворих з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ / О.В. Корж // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2012.- №1.- С. 115-121.

26. Корреляция морфологических признаков туберкулеза и состояния иммунного статуса при ВИЧ-инфекции / Ю.Р. Зюзя, В.Н. Зимина, Ю.Г. Пархоменко // Туберкулез и болезни лёгких.- 2014.- №11.- С. 48-53.

27. Крадинов А.И. Актуальные вопросы лучевой диагностики сочетанной туберкулезной и ВИЧ инфекции / А.И. Крадинов, Е.В. Черноротова, Л.С. Кочемазова // Променева діагностика, променева терапія.- 2013.- №1/2.- С. 24-25.

28. Красюк В.Е. Ко-інфекція: ВІЛ/СНІД з туберкульозом та гепатотропними вірусами. Свіжий погляд на складне питання / В.Е. Красюк // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2014.- №3.- С. 74-79.

29. Крижановський Д.Г. Сприйнятливість протитуберкульозної хіміотерапії у поєднанні з антиретровірусною терапією у хворих із ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ / Д.Г. Крижановський, Н.А. Марченко // Львівський медичний часопис.- 2013.- №1.- С. 21-25.

30. Майорова М.О. Особенности отношения к болезни пациентов с туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией / М.О. Майорова, Т.В. Пьянзова, О.Н. Конончук // Туберкулез и болезни лёгких.- 2012.- №12.- С. 23-26.

31. Марченко Н.А. Особливості перебігу вперше діагностованого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих залежно від стану імунної системи / Н.А. Марченко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2013.- №2.- С. 59-63.

32. Михайловский А.М. Морфология туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией (по данным патолого-анатомического исследования) / А.М. Михайловский, Л.Н. Лепеха, В.В. Ерохин // Ту-беркулез и болезни лёгких.- 2014.- №10.- С. 65-70.

33. Можливості хірургічної допомоги хворим на ВІЛ/ СНІД в умовах фтизіохірургічного стаціонару / М.С. Опанасенко, Б.М. Конік, В.І. Клименко // Клінічна хірургія.- 2013.- №5.- С. 67-71.

34. Нечаева О.Б. Хирургическая помощь больным туберкулезом при сочетании с ВИЧ-инфекцией / О.Б. Нечаева, Н.В. Эйсмонт // Ту-беркулез и болезни лёгких.- 2012.- №3.- С. 24-30.

35. Николаева О.Д. Внелегочный туберкулез у ВИЧ-инфицированных / О.Д. Николаева // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2012.- №3.- С.75-78.

36. Особенности течения туберкулезного менингоэнцефалита у больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции / З.Х. Корнилова [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.- 2013.- №12.- С. 13-18.

37. Особливості клінічного перебігу та причини смерті хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз / О.С. Шальмін, О.М. Разнатовська, Р.М. Ясінський // Лікарська справа.- 2013.- №8.- С. 90-94.

38. Особливості морфологічної картини туберкульозного менінго-енцефаліту у ВІЛ-інфікованих / О.В. Корж [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2014.- №1.- С. 13-19.

39. Охтяркина В.В. Информированность больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией об их патологии / В.В. Охтяркина // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.- 2013.- №1.- С. 21-24.

40. Охтяркина В.В. Медико-социальная характеристика пациентов с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции / В.В. Охтяркина, П.Н. Новоселов // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.- 2012.- №.- 5.- С. 9-12.

41. Пахунова Ю.В. Случай туберкулеза легких, вызванного лекарственно-устойчивым штаммом микобактерий туберкулеза, в сочетании с ВИЧ-инфекцией / Ю.В. Пахунова, А.В. Дудченко, Т.А. Веремеенко // Туберкулез и болезни лёгких.- 2014.- №6.- С. 66-68.

42. Профилактика туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией / В.Н. Зи-мина [и др.] // Туберкулез и болезни лёгких.- 2013.- №10.- С. 3-8.

43. Рекомендації щодо консультування і тестування на ВИЧ-інфекцію хворих на туберкульоз / О.О. Недужко, Л.Г. Авербух, О.В. Постнов // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2013.- №4.- С. 102-110.

44. Случай генерализованного туберкулеза у ребенка школьного возраста с поздно выявленной ВИЧ-инфекцией / Е.Б. Васильева, О.М. Носкова, Л.В. Клочкова [и др.] // Туберкулез и болезни лёгких.- 2015.- №1.- С. 56-60.

45. Термін і причини розвитку рецидиву туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів / Г.М. Роєнко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2012.- №4.- С. 42-46.

46. Тлустова Т.В. Прогноз ВІЛ-асоційованого туберкульозного менінгоенцефаліту залежно від механізму його розвитку / Т.В. Тлустова // Український неврологічний журнал.- 2013.- №4.- С. 71-74.

47. Туберкулезный менингит и менингоэнцефалит у больных туберкулезным спондилитом на фоне ВИЧ-инфекции / А.А. Вишневский [и др.] // Неврологический журнал.- 2013.- №2.- С. 32-36.

48. Туберкулез периферических лимфатических узлов: парадоксальное течение у больного ВИЧ-инфекцией / Е.В. Кульчавеня, С.Л. Нарышкина, В.Т. Хомяков // Туберкулез и болезни лёгких.- 2014.- №11.- С. 69-71.

49. Туберкулез у больных с ВИЧ-инфекцией как национальная проб-лема / О.П. Фролова [и др.] // Туберкулез и болезни лёгких.- 2013.- №10.- С. 9-12.

50. Филиппова Т.П. Клинические проявления и диагностика туберкулеза центральной нервной системы на фоне ВИЧ-инфекции / Т.П. Филиппова, О.Н. Новицкая, Ю.Н. Быков // Туберкулез и болезни лёгких.- 2012.- №10.- С. 4-7.

51. Цинзерлинг В.А. Туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией: клинико-морфологические аспекты / В.А. Цинзерлинг, В.В. Свис-тунов // Туберкулез и болезни лёгких.- 2014.- №6.- С. 56-60.

52. Цыбикова Э.Б. Эпидемиология туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией / Э.Б. Цыбикова, Т.П. Сабгайда // Здравоохранение Российской Федерации.- 2012.- №6.- С. 7-11.

53. Черенько С.А. Причины нарушения тиреоидного гомеостаза при ко-инфекции туберкулез/ВИЧ / С.А. Черенько, С.Л. Матвеева // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2014.- №1.- С. 8-12.

54. Черенько С.О. Вплив антиретровірусної терапії на перебіг туберкульозу у хворих на ко-інфекцію туберкульоз / ВІЛ залежно від ста-ну імунітету та періоду призначення її відносно основного курсу хіміотерапії / С.О. Черенько, Н.А. Марченко, Л.Я. Манів // Ту-беркульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2013.- №3.- С. 14-19.

55. Черенько С.О. Особливості перебігу рецидивів туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та наслідки їх лікування / С.О. Черенько, Г.М. Роєнко, М.В. Погребна // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2012.- №4.- С. 13-19.

56. Чинники ризику прогресування та критерії оцінки перебігу ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу легень / О.С. Шальмін, Р.М. Ясінський, О.А. Растворов // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2014.- №4.- С. 58-63.

57. Шальмін О.С. Порівняльний аналіз випадків смерті від ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу в залежності від типу специфічного процесу / О.С. Шальмін, О.М. Разнатовська, Р.М. Ясінський // Ук-раїнський журнал клінічної та лабораторної медицини.- 2013.- №1.- С. 138-142.

58. Шугаева С.Н. Клиника и течение туберкулеза у детей с пери-натальной ВИЧ-инфекцией / С.Н. Шугаева, А.Г. Петрова // Тубер-кулез и болезни лёгких.- 2014.- №10.- С. 24-27.

59. Эффективность и безопасность схемы терапии, включающей рал-тегравир и комбинированный препарат с фиксированными доза-ми ламивудина и абакавир, у пациентов с туберкулезом и ВИЧ-ин-фекцией, получавших рифабутин / А.В. Кравченко, В.Н. Зимина, А.А. Попова // Терапевтический архив.- 2014.- №11.- С. 34-41.

60. Эффективность химиотерапии у больных туберкулезом в со-четании с ВИЧ-инфекцией / В.Н. Зимина, И.А. Васильева, Ф.А. Батыров // Туберкулез и болезни лёгких.- 2013.- №3.- С. 15-21.

61. Юдин А.Л. Рентгенологическая картина туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией (обзор литературы) / А.Л. Юдин, Д.А. Мясни-ков, Н.И. Афанасьева // Медицинская визуализация.- 2012.- №6.- С. 16-25.